Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

719. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ponikva, stran 1063.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Ponikva KS Ponikva na 27. seji dne 17. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ponikva
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Ponikva se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 31. 3. 1996, na običajnih glasovalnih mestih po naseljih, od 7. do 19. ure.
3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za asfaltiranje posameznih odsekov cest.
4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 62,5 milijonov SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti. Program se javno objavi na krajevno običajen način.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Ponikva ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki - nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Ponikva.
7. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Ponikva, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
8. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Ponikva, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Ponikva,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šentjur.
9. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Šentjur. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Ponikva pošlje dvakrat letno položnico.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
11. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na računu KS Ponikva. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Ponikva. Z začasno prostimi sredstvi krajevnega samoprispevka mora Svet KS Ponikva ravnati kot dober gospodar. O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča na zborih občanov.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
GLASOVNICA
Na referendumu, dne 31. marca 1996, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za območje KS Ponikva, za sofinanciranje izvedbe programa predvidenega z razpisom samoprispevka
glasujem
              ZA               PROTI
                    (štampiljka)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih se opredeli program samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Ponikva.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponikva, dne 14. februarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Ponikva
Vili Zatler l. r.

AAA Zlata odličnost