Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

780. Program priprave prostorsko izvedbenega akta novelacija zazidalnega načrta za CTP Bled, stran 1161.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) (v nadaljevanju: ZUNDPP), 2. člena ZUNDPP v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 ) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 22. 2. 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorsko izvedbenega akta novelacija zazidalnega načrta za CTP Bled
1. Predmet in cilj zazidalnega načrta za CTP Bled
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave novelacije zazidalnega načrta za Centalno turistično področje Bleda. Odlok o potrditvi ZN za CTP je bil sprejet in objavljen v UVG, št. 12/82. Občinski svet je na veljavni ZN za CTP sprejel moratorij, odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/95. V tem programu priprave se podrobneje določijo subjekti, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko izvedbenega akta, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave zazidalnega načrta, ter sredstva potrebna za njegovo pripravo. Ta program določi tudi nosilce strokovnih aktivnosti.
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega načrta
Zazidalni načrt za CTP Bled je opredeljen v območju, ki je dokaj močno pozidano s turističnimi in drugimi javnimi objekti, v trikotniku med grajskim kopališčem, gostinsko šolo, Prešernovo cesto, križiščem na Unionu, bencinskima črpalkama, avtomobilskim servisom, Ljubljansko cesto, pošto, hotelom Lovec, hotelom Kompas in Golf, Želečami do vile Sokol ob jezeru.
Novelirani zazidalni načrt naj bi preveril in ovrednotil prej opredeljen prostor in na novo vzpostavil smernice za prostorski razvoj ožjega centralno turističnega področja Bleda.
Priprava novelacije zazidalnega načrta se je pričela na podlagi pobude Odbora za prostor in varstvo okolja pri Občini Bled in s sprejetjem moratorija na občinskem svetu.
3. Splošni podatki o predvidenih posegih
3.1. Lega CTP
Centralno turistično področje leži na vzhodni strani jezera v delu kotanje, katero je pokrivalo nekdanje večje jezero. Kompleks, ki ga omejujejo tri stara vaška naselja Grad, Zagorice in Želeče, je bil do prve svetovne vojne pozidan le s posameznimi objekti, med obema vojnama pa je prišlo do intenzivne zazidave z objekti pretežno turističnega značaja, kot so večji in manjši hoteli, depandanse, penzioni, restavracije, zabavišča, gostilne itd.
3.2. Pregled obstoječega prostora in možnosti, ki nam jih ta prostor še nudi
3.2.1. Območje jezera
Jezeru, kot osnovnemu elementu skupaj z otokom in grajskim hribom je potrebno posvetititi večjo skrb in nuditi največjo možno zaščito.
Na območju obalnega pasu v CTP naj se vzpostavi naravno javno dobro (postopek že stekel za celotno obalo jezera).
3.2.2. Območje grajskega kopališča
Predvidena je obnova kopališča v enakem tlorisnem obsegu. Dovoljene so tekoče obnove in vzdrževanje čolnarne. Uredi naj se vstop v kopališče in v tem kontekstu tudi kiosk oziroma bife pred kopališčem.
V primeru potreb po povečanju kopališča v smeri proti stavbi TNP, naj se pristopi k spremembi veljavnih planskih dokumentov občine Bled.
3.2.3. Območje ob Riklijevi vili, Prešernovi vili, in zdraviliškim parkom
Predvidena je obnova Riklijeve vile in ureditev njene okolice. Dozidave niso dovoljene. Dozidave Prešernove vile niso predvidene, izvaja naj se le tekoče vzdrževanja, ter zazelenitev novega prizidka, odnosno terase Vile Prešeren.
V zdraviliškem parku se na mestu današnjega glasbenega paviljona postavi nov paviljon, katerega izgled bo odgovarjal arhitekturno-slogovni tipiki tega območja. V zdraviliškem parku je možno za potrebe javnih prireditev postaviti lesene paviljone v stilu Riklijevih ut.
3.2.4. Območje hotela Jelovica
Dozidave hotelskega kompleksa niso dovoljene. Dovoli se tekoče vzdrževanje in obnova ali rekonstrukcija fasade.
V opornem zidu hotela Jelovice, proti zdraviliškemu parku, je možna izvedba manjših trgovskih lokalov turističnega značaja.
3.2.5. Območje avtobusne postaje
Na območju avtobusne postaje naj se vzpostavi sistem postajališča, s tem, da se ukine stacionarno avtobusno postajališče. Na mestu današnjega avtobusnega parkirišča naj se predvidi nova tržnica, na mestu današnje tržnice pa naj se predvidijo parkirne površine, ki bi bile predvsem namenjene novi tržnici.
Ukineta naj se kioska vis-a-vis parkirišča, nove prostore naj lastniki pridobivajo na novi tržnici. Stavba Mercatorja naj se primerno vključi v novo tržnico, če to ni mogoče se objekt ruši.
3.2.6. Območje hotela Astoria in vile Gorenjka
Dozidave hotelskega kompleksa niso predvidene, dovoljeno je tekoče investicijsko vzdrževanje in obnove.
Na stavbi vile Gorenjka je dovoljeno investicijsko vzdrževanje. Namembnost je lahko določena za potrebe višje strokovne šole za gostinstvo in turizem.
3.2.7. Območje Zdravstvenega doma in lekarne Zlatorog
Širitve zdravstvenega doma niso predvidene. Dovoljene so rekonstrukcije fasade in tekoče investicijsko vzdrževanje.
Park pred Zdravstvenim domom, ob Prešernovi cesti, se ohranja in vzdržuje v neokrnjenem obsegu.
3.2.8. Območje srednje gostinske šole
Dovoljeno je investicijsko vzdrževanje za potrebe višje šole za gostinstvo in turizem. Kolikor se bo pokazala potreba, je možna dozidava na severni strani objekta. Park pred gostinsko šolo se ohranja in vzdržuje v neokrnjenem obsegu.
3.2.9. Območje vile Mežakla
Na lokaciji vile Mežakla je možna nadomestna gradnja v nespremenjenem obsegu, ali rekonstrukcija današnje stavbe.
Namembnost objekta naj bo turističnega značaja (penzionski turizem visoke kategorije).
Poišče se možnosti za ureditev internih parkirnih površin v objektu, zelene površine pred objektom, do Prešernove ceste se ohranjajo.
3.2.10. Območje vile Nelly
Možna je rekonstrukcija ali nadomestna gradnja objekta. Namembnost je predvidena za kulturno gostinske namene – knjižnica in dunajska kavarna oziroma čitalnica.
3.2.11. Območje, ki zajema festivalno dvorano, bivšo knjigarno, trgovino Živila, park in občinsko stavbo, drsališče, TVD Partizan, hotel Krim
Celoten kompleks naj se celostno obdela. Park se ohranja v obstoječem obsegu. Dozidave občinske stavbe niso dovoljene. Preverijo naj se možnosti za lokacijo termalnega kopališča, kateremu naj se podredijo ostale površine. Možna je sprememba namembnosti ledene dvorane v večnamensko športno dvorano.
Na parkirišču pod Krimom naj se predvidi podzemna garažna hiša.
3.2.12. Trgovski center Bled
Pristopi naj se k projektu za njegovo ozelenitev in ureditev teras, na katerih naj se predvidijo centralne točke (vodnjak, skulptura).
3.2.13. Območje Park hotela in kavarne
Dovoljeno je le tekoče vzdrževanje. V trikotniku, kjer se danes nahaja predimenzionirano stopnišče med Ljubljansko cesto in Cesto svobode naj se preverijo možnosti za sanacijo. Uredi naj se razgledna točka Bleda, na mestu današnje table za reklamne panoje ob vremenski hišici. Primerno naj se uredi današnji neurejeni vrelec ob kavarni ob jezeru, s tem, da se vodo ki pronica na površje zajame in ponudi kot turistično zanimivost.
3.2.14. Območje “Uniona”
Na mestu nekdanjega manjšega hotela je možna izgradnja novega, v enakih tlorisnih dimenzijah, možna je povezava novega objekta z obstoječo stavbo Uniona.
Namembnost pritličja novega kompleksa naj bo javnega značaja. Poišče naj se možnost lokacije turistično informativnega centra in turističnega društva.
Možna je rušitev objekta na Ljubljanski cesti 13, na njegovem mestu naj se vzpostavijo parkirne površine za trgovski objekt.
3.2.15. Območje trgovine Živila, Doma upokojencev, policijske postaje, bencinske črpalke in stavbe gozdnega gospodarstva.
Nove gradnje niso predvidene, dovoljene so rekonstrukcije in tekoče vzdrževanje. Bencinska črpalka se ukine. Na tej lokaciji se preverijo možnosti o lokaciji avtobusne postaje.
3.2.16. Območje bencinske črpalke ob Koritenski cesti
Dozidave niso možne, dovoljeno je tekoče vzdrževanje.
3.2.17. Območje križišča z Ribensko cesto.
Preveri naj se možnost ureditve celotnega kompleksa, kjer je danes parkirišče in objekt “Šloser”.
3.2.18. Območje avtoservisnih delavnic.
Širitev avtoservisa ni predvidena. Možna je ureditev nove avtopralnice znotraj objekta.
3.2.19. Območje hotela Lovec, stavbe Emone in pošte
Hotel Lovec se ne povečuje, dovoljeno je tekoče vzdrževanje in rekonstrukcije.
Možna je rušitev stavbe Emona in nadomestna gradnja v enakih gabaritih. Pri pošti se pred rušitvijo preverijo možnosti sanacije stavbe.
3.2.20. Območje hotela Kompas, hotela Golf in depandanse Savica
Nove gradnje niso dovoljene, možne so rekonstrukcije in tekoče vzdrževanje.
3.2.21.
Območje hotela Toplice, Bistroja, depandanse Trst in vile Koritnik.
Možne so rekonstrukcije, adaptacije. Možna je nadomestna gradnja na lokaciji vile Koritnik v enakih tlorisnih dimenzijah in gabaritih v turistične namene.
4. Priprava novelacije zazidalnega načrta
4.1. Obseg priprave novelacije zazidalnega načrta
Priprava novelacije zazidalnega načrta obsega:
– izdelavo programske naloge
– izdelavo in proučitev variant
– izdelavo osnutka novelacije zazidalnega načrta
– izdelava predloga novelacije zazidalnega načrta
4.2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage, ki se jih mora upoštevati pri pripravi novelacije zazidalnega načrta, so:
1. Zazidalni načrt za CTP Bled (UVG 12/82)
2. PUP za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 23/91)
4.3. Strokovna gradiva, ki jih je pred pripravo novelacije zazidalnega načrta potrebno pripraviti so:
– Programska naloga novelacije ZN za CTP Bled
Za območje obdelave novelacije zazidalnega načrta je veljavna naslednja planska dokumentacija:
– Sestavine prostorskega plana Občine Bled
4.4. Roki za izdelavo novelacije zazidalnega načrta
Sestavni del novelacije zazidalnega načrta je terminski plan, v katerem so točno navedeni roki o pripravi novelacije ZN za CTP Bled in terminski plan za njegov sprejem.
5. Naročnik in izdelovalec novelacije zazidalnega načrta
Naročnik novelacije zazidalnega načrta je:
Občina Bled, C. Svobode 13, 4260 Bled
Izdelovalec novelacije zazidalnega načrta je:
Izdelovalec novelacije zazidalnega načrta bo izbran na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo novelacije zazidalnega načrta ter soglasja in mnenja k predlogu novelacije zazidalnega načrta
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave novelacije zazidalnega načrta podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
5. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
6. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, Izpostava Bled, Ljubljanska 17;
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu novelacije zazidalnega načrta:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
5. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
6. Cestno podjetje Kranj p.o. , Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, Izpostava Bled, Ljubljanska 17;
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu novelacije zazidalnega načrta:
1. KS Bled, C. svobode 13, 4260 Bled.
7. Izdelava osnutka novelacije zazidalnega načrta
Na podlagi potrjene programske naloge bo izdelan osnutek novelacije zazidalnega načrta v merilu 1:1000.
Programsko nalogo bo potrdil občinski svet.
Pred pričetkom priprave osnutka novelacije zazidalnega načrta, se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedeni v točki 6. tega programa.
Osnutek novelacije zazidalnega načrta, kot smiselni izvleček 24., 27., 28., 29., 30., člena ZUNDPP ter 55. In 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), mora vsebovati:
7.1. Osnutek odloka o novelacije zazidalnega načrta mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor;
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju;
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev in omejitev namembnosti predvidenih in obstoječih objektov, določitev zelenih površin;
7.2. Tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev novelacije zazidalnega načrta;
– podatki o objektih in napravah;
– opis prostorskih rešitev po posameznih območjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– zasnova ureditev zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrste rabe in lastništvu;
– pogoji pristojnih organov, organizacij in skupnosti;
7.3. Poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino
– opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt vpliva ;
– opis značilnosti posega v okolje ;
7.4. Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– prikaz širšega območja novelacije zazidalnega načrta v M 1:25000 in pregledni situacijski načrta v M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija novelacije zazidalnega načrta v M 1:1000 na topografski osnovi, ki vsebuje:
– tehnične rešitve;
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– načrt parcel v M 1:1000.
8. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi novelacije zazidalnega načrta. Sklep se ustrezno objavi v Uradnem listu RS in v časopisu Glas in Delo.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave.
V času javne obravnave mora strokovna služba evidentirati vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov k osnutku novelacije zazidalnega načrta in se do teh pripomb opredeliti.
9. Izdelava in vsebina usklajenega predloga novelacije zazidalnega načrta
Po preteku javne razgrnitve in po končani javni obravnavi ter po opredelitvi in posredovanju pripomb občinskemu svetu izdelovalec novelacije zazidalnega načrta v skladu s terminskim planom pripravi usklajen predlog novelacije zazidalnega načrta.
V času priprave usklajenega predloga novelacije zazidalnega načrta bodo pridobljena soglasja in mnenja k novelaciji zazidalnega načrta, ki so navedena v točki 6. tega programa priprave.
Predlog novelacije zazidalnega načrta mora vsebovati:
9.1. Predlog odloka novelacije zazidalnega načrta mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor;
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju;
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev in omejitev namembnosti predvidenih in obstoječih objektov, določitev zelenih površin;
9.2. Tekstualni del
– obrazložitev in utemeljitev novelacije zazidalnega načrta;
– podatki o objektih in napravah;
– opis prostorskih rešitev po posameznih območjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– zasnova ureditev zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrste rabe in lastništvu;
– soglasja in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti;
9.3. Poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino
– opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt vpliva;
– opis značilnosti posega v okolje;
9.4. Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– prikaz širšega območja novelacije zazidalnega načrta v M 1:25000 in pregledni situacijski načrta v M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija novelacije zazidalnega načrta v M 1:1000 na topografski osnovi, ki vsebuje:
– tehnične rešitve;
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– načrt parcel v M 1:1000;
10. Sprejetje odloka o novelaciji zazidalnega načrta
Občinski svet sprejme odlok o novelaciji zazidalnega načrta za CTP Bled na občinskem svetu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 014-2/96-2-03
Bled, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Bled
Franc Pelko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti