Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

812. Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območji S5 in P3 v Postojni, stran 1189.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 39/85, 29/86 in 29/90) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Postojna na 9. seji dne 18. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje S5 in P3 v Postojni
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za del območja prostorskih planskih celot S5 in P3 v Postojni (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je izdelala AREA - LINE d.o.o. Cerknica pod št. 94/X - 13 v aprilu 1995 na osnovi PUP S5 - P3, ki ga je izdelal Zavod za urejanje prostora Cerknica v januarju 1987 pod številko projekta 86/11-44, Uradne objave 11/87.
2. člen
Območje urejanja je identično območju, ki je v PUP S5 - P3 (Uradne objave 11/87) označeno pod imenom “Kompleks JLA”.
Sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih so grafične priloge na načrtih v M 1 : 1000 ter priloge v merilu 1 : 500, in sicer:
– urbanistična zasnova - namenska raba prostora
– urbanistična zasnova - prostorske planske celote
– prikaz obravnavanega območja
– obstoječe stanje
– funkcionalne enote območja
– rušitve
– ureditveno zazidalna situacija
– namenska raba objektov
– arhitektonska zasnova
– karta komunalnih naprav.
3. člen
Območje urejanja obsega naslednje parcelne številke:
2417/2, 2417/4, 2417/5, 2417/6, 2417/11, *372, *373, *431, *432 in *1005 vse k.o. Postojna.
4. člen
Ta del ureditvenega območja se deli na tri funkcionalne sklope:
– uprava za notranje zadeve
– uprava za obrambo
– poslovni del.
Uprava za notranje zadeve ohranja objekta: “Komando garnizona in Center zvez”, ostali objekti so nadomestni in oblikujejo interno dvorišče. Vsi posegi v prostor so lokacijsko in gabaritno opredeljeni, kar je razvidno v grafični prilogah. Za objekt “Komanda garnizona” je pri prenovi potrebno sodelovanje pristojne spomeniško-varstvene službe. Nov večji vezni objket naj bo oblikovan in lociran tako, da tvori novo mestno ulico.
V delu območja namenjenega Upravi za obrambo, se novi objekti oblikujekjo v skladu z arhitekturno celoto k osnovnemu objektu, z oblikovanjem mestnega kornerja in maksimalno prilagodijo terenu. Lokacije in gabariti so določeni v grafičnih prilogah.
V poslovnem delu je dana možnost manjših prizidkov za širitev pritličja in nadomestna gradnja skladiščnega objekta.
5. člen
Graditev posameznih vrst objektov je možna na za to predvidenih površinah kot jih prikazuje grafična priloga namenske rabe prostora, vendar ne smejo kvarno vplivati na okolje in ne smejo slabšati bivalnih kvalitet.
6. člen
Na območju PUP so dopustne komunalne ureditve in adaptacije, dozidave, nadzidave ter vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, ter dopolnilne gradnje za vzdrževanje obstoječe ali predvidene gradbene strukture v okviru novih namembnosti območja.
V vsem območju PUP je dovoljena gradnja – rekonstrukcija tistih komunalnih vodov in naprav ter prometnega omrežja, ki so določeni s tekočimi srednjeročnimi plani Občine Postojna in veljavnimi predpisi.
7. člen
Za realizacijo investicijske gradnje v območju PUP so predvidene tudi rušitve objektov, te se izvedejo v soglasju z uporabniki in glede na novo namembnost objektov in fazno izgradnjo tako objektov kakor tudi prometnih in zunanjih ureditev.
8. člen
Novi objekti so locirani skladno s prvotno funkcionalno delitvijo in so razvidni v grafični prilogi.
Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni z zakonom o cestah oziroma z upravljalci javnih površin.
9. člen
1. Poslovni objekti:
Tloris: Predlagane so podolgovate tlorisne zasnove, kjer poslovni objekti tvorijo ulični niz in so lahko višji in s svojo arhitekturo tvorijo mestno strukturo. Velikost objektov je prilagojena potrebam in prostoskim danostim. Predlagana rešitev je uravnovešena gede kapacitet in koriščenja prostora. To razmerje naj se ohranja.
Višine: Maksimalni gabarit objektov P + 1, dovoljuje se K + P +1.
Strehe: Simetrične dvokapnice z naklonom 25–40 stopinj (prilagojene sosednjim obstoječim, objektom). Želeni so celi čopi. V posameznih delih so dovoljeni manjši deli ravnih streh oziroma teras kot prehodi med posameznimi deli.
Kritina: Salonitna kritina ni dovoljena, dovoljuje se kritina v rdeči in rjavi barvi.
2. Pomožni objekti:
Gradnja pomožnih objektov izven predlaganega koncepta servisnih, garažnih in skladiščnih ovbjektov ni dovoljena v obravnavanem območju. Omenjeni objekti naj bodo locirani tako, da ohranjajo večja komunikacijska interna dvorišča in parkirišča z omenjeno skupno rabo.
3. Površine mirujočega prometa:
Pri oblikovanju karejske zasnove mesta z javnimi funkcijami je nujno predvideti zadostno števiko parkirnih mest za vse vrste porabnikov.Oblikovanje teh površin, število in postavitvi v prostor naj sledi grafični predlogi.
4. Urejanje okolice:
Ograja ob cesti, ki označuje predhodno rabo območja se odstrani in nadomesti z zelenimi površinami. V delih, kjer je smiselno ohranjati cezure so ozelenitve višje in gostejše, v ostalih delih pa nižje, kar nam da večjo preglednost in odprtost prostora.
Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali. Zemljišče se v kar največji meri zazeleni z avtohtonim zelenjem. Ob glavnih prometnicah je želen drevored. Nove zelenice se parkovno uredi.
5. Grajene strukture:
Za vse objekte velja, da je treba uporabljati takšna gradiva, ki ne odstopajo od obdelav oziroma gradiv enake in podobne strukture in teksture kot so obstoječa gradiva. Pri navezavi novih objektov na obstoječe je nujno oblikovanje prilagoditi v skladne arhitekturne celote. Pri posameznih primerih starejše pozidave (“Komanda garnizona”) je potrebno za novo kompozicijo, ki se naveže na obstoječo kvalitetno arhitekturo pridobiti strokovno mnenje pristojne spomeniško varstvene službe.
10. člen
Komunalno urejanje:
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in PTT zvez. Odvajanje odpadne vode se rešuje s priključitvijo na mestni kanalizacijski sistem. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove PUP. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo zraka (zrak, voda., tla) in obrambo zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah. zmanjševanje ogroženosti itd.).
11. člen
Vsi novozgrajeni objekti se morajo priključiti na javni vodovod. Na območju urejanja je ob Kolodvorski cesti vodovodna cev əØ 80 mm. Ob Notranjski cesti pa je vodovod iz litoželeznih cevi Ø 150 mm. Obstoječi objekti so na to omrežje že priključeni. Za potrebe novih objektov pa se zgradi nove priključke. Vsi priključki se izvedejo skladno s pogoji upravljalca.
Za zagotavljanje požarne varnosti služijo obstoječi podzemni hidranti, ki se bodo ob rekonstrukcijah postopno zamenjavali z nadzemnimi.
12. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se opravlja kot je predvideno za celotno mesto Postojna.
Na območju PUP S5 in P3 ob Kolodvorski in Notranjski cesti je zgrajeno kanalizacijsko omrežje iz betonskih cevi Ø 40 cm. Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno za ločen sistem. Ob fekalni kanalizaciji je tudi kanal za meteorno kanalizacijo.
Fekalno kanalizacijsko omrežje se zgradi tako, da se ga priključi na obstoječe omrežje, ki je priključeno na centralno čistilno napravo.
Meteorno vodo s parkirnih površin je potrebno preko lovilcev olj speljati v kanalizacijo.
Priključke je potrebno zgraditi skladno s pogoji upravljalca.
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnika morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza odpadkov so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 36/92).
13. člen
Oskrba z električno energijo:
Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise in zasnovo elektroomrežja za to področje.
Na območju urejanja je ob Notranjski cesti trafo postaja, ki služi za potrebe območja, ki ga urejamo s tem odlokom.
Pri rekonstrukcijah omrežja je potrebno fazno vse zračne elektrovode zamenjati s kabelsko kanalizacijo.
Istočasno je potrebno urediti tudi manjkajočo javno razsvetljavo znotraj območja urejanja.
Pri priključitvi je potrebno upoštevati pogoje upravljalca.
Na ob močju PUP S5 in P3 je predvidena izgradnja mestnega plinskega omrežja. Na to omrežje se priključi tudi kompleks objektov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
Pri priključitvi je potrebno upoštevati pogoje upravljalca.
14. člen
Obstoječe telekomunikacijsko omrežje se rekonstruira po projektni dokumentaciji in izvrši povečavo v obstoječi telefonski centrali.
Na območju PUP S5 in P3 se zgradi kabelsko kanalizacijo. Jaški PTT kabelske kanalizacije se izvedejo v takem razporedu, da je mogoče priti s kabli v najbližja fasadna razvodišča in iz njih nadaljevati priključevanja obstoječih in predvidenih objektov.
Pri priključitvi objektov je potrebno upoštevati pogoje upravljalca.
15. člen
Hidrološka, površinska in podzemna geomorfološka naravna dediščina in površine naravne dediščine ekološkega pomena se varujejo v skladu s pogoji pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
16. člen
Za zagotavljanje kvalitetnejših pogojev bivalnega in delovnega okolja:
– morajo biti vsi viri osnesneženja izdelani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje;
– se ohranja oziroma dograjuje zeleni tampon, kot zaščita pred hrupom, ob Kolodvorski in Notranjski ulici;
– je potrebno zagotoviti lovilce olj in maščob povsod tam, kjer obstoji nevarnost onesnaževanja z olji in maščobami ter zagotoviti odvoz posebnih odpadkov (usedline barv, kisline, lugi, emulzije, usedline iz lovilcev olj in maščob);
– dovoljeni so samo taki tehnološki postopki v predvidenih proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah, ki ne bodo posegali v stanovanjsko zazidavo (obstoječi in predvideni) s prekomerno hrupnostjo, onesnaževanjem zraka in podtalnice ter z odvajanjem oziroma odvozom tekočih in trdih industrijskih odpadkov na neustrezen način in na neustrezne deponije;
– oblikovanje nove ulice naj bo ob cesti proti pekarni prekinjen drevored (vse ostale ureditve na območju urejanja so razvidne v grafičnih prilogah).
17. člen
Pri urejanju tega območja je potrebno upoštevati odlok o graditvi zaklonišč (Uradni list RS, št. 25/93).
18. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom, organizacijam na Zavodu za urbanistično načrtovaje Občine Postojna in na Krajevni skupnosti Postojna.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100/001-96
Postojna, dne 18. januarja 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Vojko Bauman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti