Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

740. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu, stran 1114.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 6. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu
1. člen
Finančne intervencije, določene z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se v letu 1996 namenijo za pokrivanje negativnih razlik med nakupnimi in prodajnimi cenami blaga iz državnih blagovnih rezerv, ki nastanejo pri uporabi državnih blagovnih rezerv za preprečevanje motenj pri ponudbi v skladu z 9. členom zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95).
2. člen
Sredstva za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena so zagotovljena z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) na proračunski postavki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj - 1442-453 Regresiranje cen določenih proizvodov.
Skupna vrednost sredstev znaša 1.615,000.000 tolarjev.
3. člen
Na podlagi drugega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 13. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) in tretjega odstavka 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane je upravičenec do sredstev iz 2. člena te uredbe Zavod Republike Slovenije za rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Zavod je upravičen do sredstev iz 2. člena te uredbe, če so bili kmetijski pridelki in živila dani na trg po cenah, ki so nižje od lastnih cen (nakupna cena, povečana za manipulativne stroške ter stroške skladiščenja in financiranja zalog) za istovrstno blago v državnih blagovnih rezervah.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora zavod predložiti Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj zahtevek za izplačilo sredstev. V zahtevku mora biti naveden kmetijski pridelek oziroma živilo, za katerega se uveljavlja regres, priložen pa mora biti tudi izračun lastne cene za to blago, višina regresa na enoto proizvoda in skupen znesek regresa.
5. člen
Skrajni rok za vlaganje zahtevkov po prejšnjem členu je 30. september 1996.
6. člen
Zavod mora voditi evidenco o uveljavljanju finančnih intervencij ter hraniti v originalu vso dokumentacijo najmanj pet let. Vpogled v dokumentacijo mora zavod omogočiti ministrstvu, pristojnim inšpekcijskim organom in drugim organom, pristojnim za nadzor.
7. člen
Če upravičenec iz 3. člena te uredbe dodeljena sredstva uporabi nenamensko, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj s pripadajočimi obrestmi v višini, ki je določena za zamudne obresti v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95).
Ministrstvo lahko pobota tako nastale terjatve do zavoda z obveznostmi do njega.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do sprejetja proračuna Republike Slovenije za leto 1997.
Št. 402-03/93-8/3-8
Ljubljana, dne 29. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti