Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

833. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1996, stran 1216.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Zreče.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Predvideni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 289,184.306 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti               194,113.214 SIT
– investicijske odhodke              94,571.092 SIT
– račun financiranja                 500.000 SIT
Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
V rezerve (stalno proračunsko rezervo) Občine Zreče se izloči 0,50% predvidenih skupnih prihodkov občinskega proračuna za leto 1996.
5. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v skladu z likvidnostnim položajem, razen, če občinski svet z ustreznim aktom, ne določi drugače.
7. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti finančni načrt in zaključni račun,
– najmanj četrtletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih odhodkov;
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 500.000 SIT, v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela občinskega proračuna;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tega proračunskega leta;
– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu; o teh ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v gospodarske in druge javne infrastrukture, v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe Občine Zreče v letu 1995, vendar odplačilo anuitet ne sme preseči 5% zagotovljene porabe Občine Zreče v tem letu.
11. člen
Občinski svet sprejme na predlog župana premoženjsko bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1996, najkasneje do 30. 9. 1997.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/95
Zreče, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
               Bilanca

           prihodkov in odhodkov

----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                       Plan 1996
št.
----------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI 

1. Prihodki, ki se razporejajo med republiko
  in občino                     107,765.700

2. Prihodki, ki pripadajo občini            7,600.000

3. Finančna izravnava                126,000.000

4. Dodatna sredstva                  5,000.000

  PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO          246,365.700

4. Prihodki iz naslova davkov in drugih
  dajatev                      33,299.250

5. Prihodki od premoženja               3,742.000

  PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE              37,041.250

  PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA         5,777.356
----------------------------------------------------------------
  SKUPAJ PRIHODKI                  289,184.306
----------------------------------------------------------------
  II. ODHODKI 
----------------------------------------------------------------
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki     69,982.000

2. Materialni in drugi stroški            20,095.000

3. Socialni transferi                 12,900.000

4. Plačila storitev in dotacije javnim zavodom    53,218.000

5. Plačila obresti                    100.000

6. Subvencije in transferi v gospodarstvu       71,986.520

7. Drugi odhodki                    5,000.000

  TEKOČI ODHODKI                  233,281.520

8. Investicijski odhodki na področju
  delovanja občine                  5,000.000

9. Investicijski odhodki na področju družbenih
  dejavnosti                     15,000.000

10. Investicijski odhodki na področju
  gospodarske infrastrukture            29,707.572

  INVESTICIJSKI ODHODKI               49,707.572

  REZERVE                      5,695.214
----------------------------------------------------------------
  SKUPAJ                      288,684.306
----------------------------------------------------------------
11. III. RAČUN FINANCIRANJA               500.000
----------------------------------------------------------------
IV. SKUPAJ ODHODKI                  289,184.306
----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti