Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

817. Odlok o varovanju pitne vode zajetja za Kalobje, stran 1192.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86) ter 91. in 94. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o varovanju pitne vode zajetja za Kalobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje vodnih zajetij za vodovodni sistem Kalobje.
2. člen
Varstveni pasovi virov pitne vode iz 1. člena obsegajo:
– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja,
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
– širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja.
3. člen
Za vsak poseg v varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodarsko dovoljenje pristojnega upravnega organa.
4. člen
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost direktnega vpliva na količino in kakovost pitne vode.
Meja pasu ob zajetju Kalobje je velikosti 15 × 20 m, zajema pa del parc. št. 586/1 in del parc. 584 k. o. Vezovje.
5. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja obsega območje, kjer je, glede na sestavo zemljin in nagib terena, možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja podzemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.
V to območje so zajeta naslednja zemljišča:
k. o. Vezovje, parc. št. 584, del 577, 576, 578, del 575,
k. o. Kalobje, parc. št. 462, 482, 1372/8, 481/1 in 484.
6. člen
Širši varstveni pas je zajeto območje, s katerega se opravlja površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem. Območje je omejeno s površinskimi razvodnicami, litolastnimi mejami in prelomi oziroma so to skrajne točke ozemlja, s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.
V to območje so zajete naslednje parcele:
k. o. Vezovje, parc. št. del 577, 587/1 del, 575 del,
k. o. Kalobje, parc. št. 461, 463, 464/4, 458/3, 458/2, 1372/2, 466/2, 466/3, 1372/7, 483, 468/2, 1372/6, 471/2, 472, 473/5, 473/6, 481/3, 481/4, 481/1, 471/1, 471/3, 476, 478/5, 480/1, 480/5, 480/3, 480/6, 480/4, 480/7, 480/2 in 480/8.
7. člen
Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer, št. elaborata 31/92 in so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih 1:5000, ki so na vpogled pri Oddelku za urejanje prostra in gospodarske dejavnosti.
Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam parcelnih številk je sestavni del tega odloka.
II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
8. člen
Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in objektov za oskrbo z vodo.
V njem veljajo naslednja določila:
– prepovedan je vsak poseg v prostor,
– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo,
– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je vstop možen samo zaposlenim,
– prepovedana je uporaba vseh gnojil in rastlinskih zaščitnih sredstev,
– upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča.
III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
9. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu in nadomestnih objektov, ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gnojišč ipd.), vendar se skupna koristna površina gospodarskih objektov ne sme povečati,
– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih površin,
– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje odplak,
– iztoki iz javne kanalizacije morajo biti vodotesni, speljani izven zaščitnih pasov vodnih virov,
– prepovedana je gradnja novih skladišč nafte in tekočih naftnih derivatov,
– obstoječa skladišča in skladiščenje nafte in tekočih naftnih derivatov morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71) in pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3, skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice in močno gnojenje,
– prepovedana je intenzivna reja živine,
– prepovedano je graditi odlagališča kakršnihkoli odpadkov,
– prepovedan je posek drevja in obdelovalne zemlje z mehanizacijo na tekoča goriva, kjer obstoji nevarnost izlitja goriv v tla,
– prepovedana je uporaba rastlinskih zaščitnih sredstev in gnojil, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode,
– dovoljeno je izvajati dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest,
– gozdarstvo in kmetijstvo brez spremljajočih funkcionalnih objektov so zaželene gospodarske dejavnosti,
– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni dovoljena,
– za vsak gradbeni poseg je potrebno pridobiti mnenje hidrogeologa.
IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO-TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
10. člen
Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti toka pitne vode proti izvirom in je označen z opozorilnimi znaki.
V tem pasu so prepovedane ali samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:
– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega objekta, stari odstrani,
– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere izboljšujejo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo,
– gradnja ponikovalnic za odpadke ter odprtih neurejenih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja gnojnice v podtalnico,
– javno kanalizacijsko omrežje in priključki morajo biti vodotesno izvedeni. Nepropustnost je potrebno preveriti s tlačnim preizkusom,
– padavinske vode in odplake z utrjenih manipulativnih ploščadi in vode iz utrjenih prometnih površin, morajo biti pred vtokom v kanalizacijo ali ponikanjem očiščene preko lovilcev maščob,
– prepovedano je odpiranje in izkoriščanje gramoznic,
– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnic nevarnih snovi,
– zaželena dejavnost v tem pasu je gozdarstvo,
– prepovedana je uporaba gnojevke,
– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 35 ton/ha,
– obstoječa skladišča in skladiščenje nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71), pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne ali objekta je lahko največ 10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ 50 m3. Nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na urejenem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrezajočim lovilcem maščob,
– tehnični pregled cistern mora biti opravljen vsaj vsaka 3 leta,
– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj varstvenih pasov vodnih virov,
– tranzitni promet z nafto in naftnimi derivati ni dovoljen, lokalni pa je dovoljen pod posebnimi sanitarnimi pogoji,
– eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kamnolomih posebnega družbenega pomena,
– prepovedano je večje izsekovanje gozdov kot je potrebno za normalno gospodarjenje z gozdovi,
– obstoječe goloseke je potrebno v najkrajšem času pogozditi,
– pri uporabi mehanizacije na travnikih, njivah in pri gozdnih delih je potrebno storiti vse potrebno, da ne pride do izlitja naftnih derivatov,
– odlaganje odpadkov ni dovoljeno,
– prepovedano je graditi nove proizvode, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– obvezno je graditi začasne nepretočne, vodotesne greznice za individualne stanovanjske objekte do dograditve vodotesne kanalizacijske mreže, skladno s strokovnim navodilom o urejanju greznic in gnojišč (Uradni list SRS, št. 10/85),
– ceste je potrebno opremiti z ustrezno signalizacijo (omejitev hitrosti vozil na 40 km/h).
Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za ožji varstveni pas.
V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV
11. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablami.
Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh. Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim napisom naslednje vsebine:
– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 8., 9. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni.
14. člen
Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora v roku enega leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiškoknjižno stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.
15. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih morajo biti obdelana v sanacijskih programih varovanja. Program mora posamezne ukrepe tudi terminsko opredeliti ter mora biti izdelan v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Sanacijska dela v ožjem varstvenem pasu morajo biti izvedena v dveh letih, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapami, določenimi v sanacijskih programih.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-16/95-2
Šentjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti