Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

836. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v Občini Zreče, stran 1220.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 2. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v Občini Zreče
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in merila za dodelitev posojil iz programa kmetijstva ter subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila v kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za posojila se zagotavljajo iz proračuna Občine Zreče največ v višini 50% in banke.
II. PODROČJA
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednja področja:
– novogradnjo in obnovo objektov za dopolnilne dejavnosti
– nakup opreme za dopolnilne dejavnosti
– novogradnja in obnova hlevov za živinorejo (govedoreja, prašičereja in reja drobnice)
– nakup opreme za tehnološke izboljšave
– nakup kmetijskih zemljišč
– nakup kmetijske mehanizacije.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci so kmetje, ki imajo sedež in pridelovalne površine na območju Občine Zreče in jim kmetijstvo pomeni glavno dejavnost.
IV. POGOJI IN MERILA
1. Pogoji
5. člen
Posojila se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera je odvisna od deleža sredstev občine in banke,
– doba vračila bo določena v javnem razpisu, vendar največ do 8 let od najetja kredita,
– posojilojemalec začne vračati posojilo v mesečnih, 3 mesečnih ali polletnih obrokih,
– posojilojemalec nosi stroške posredovanja posojila in prav tako stroške zavarovanja kredita,
– posojilo se praviloma koristi dokumentarno.
Višina posojila bo odvisna od razpoložljivih sredstev.
2. Merila
6. člen
Če so predloženi programi upravičenca po posameznih področjih iz 3. člena tega pravilnika enakovredni, ima prednost donosnejši program. Pri tem je potrebno upoštevati:
– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo sodobnejšo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih površin.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
7. člen
Za vložitev zahtevka za posojilo je potrebno vložiti vlogo na obrazcu, ki ga sestavi komisija in h kateri je treba priložiti:
a) če gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo: posestni list ali zemljiškoknjižni izpisek, situacijski načrt, gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del (če gre za rekonstrukcijo), načrt, predračun in mnenje kmetijske svetovalne službe,
b) če gre za nakup opreme: posestni list ali zemljiškoknjižni izpisek, situacijski načrt, predračun ali račun in mnenje kmetijske svetovalne službe,
c) če gre za subvencioniranje obrestne mere: poleg zahtev v točki a) in b) še investicijski program.
VI. JAVNI RAZPIS
8. člen
Sredstva za posojilo se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov.
Sklep o javnem razpisu za posojilo sprejme Občinski svet občine Zreče na predlog komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, veterinartsvo in lovstvo in ga objavi v sredstvih lokalnega javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila,
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo posojila,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevku,
– rok za prijavo na javni razpis.
9. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave.
10. člen
Vse prejete vloge na osnovi javnega razpisa najprej pregledajo predstavniki banke in ugotovijo ali je prosilec kreditno sposoben. V nadaljevanju člani komisije za kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo in lovstvo v sodelovanju z županom pregledajo vloge po vsebini in ostale tehnične podatke, ki so bili zahtevani v razpisu in na osnovi ugotovitev izberejo zanimive oziroma za občino perspektivne vloge.
Sklep o dodelitvi posojila mora komisija sprejeti najkasneje v tridesetih dneh po poteku razpisa. Sklep o dodelitvi posojila se prosilcu posreduje takoj po sprejetju in je dokončen. Komisija je o dodelitvi posojil dolžna poročati občinskemu svetu.
VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Občina Zreče sklene z banko pogodbo o vezavi in za izvedbo finančnih storitev v zvezi z dodelitvijo posojil.
Medsebojne obveznosti med banko in posojilojemalcem se uredijo s posojilno pogodbo.
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 012-15/96
Zreče, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti