Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

809. Pravilnik o štipendiranju, stran 1187.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na seji dne 1. marca 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za podeljevanje štipendij učencem in študentom.
2. člen
Sredstva za štipendije se zagotavljajo s proračunom Občine Osilnica.
3. člen
Štipendije se podeljujejo za kadrovske potrebe na območju Občine Osilnica.
4. člen
Štipendija se lahko podeli učencem in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo na območju Občine Osilnica stalno prebivališče ter se redno šolajo v Republiki Sloveniji.
5. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva:
– šolski uspeh;
– sposobnosti in interesi štipendista za izbrani izobraževalni program in poklic;
– materialni pogoji štipendistove družine.
6. člen
Višina štipendije se določa glede na učni uspeh, kraj bivanja v času šolanja in druge stroške šolanja ter glede na kadrovske potrebe na območju občine.
7. člen
Višina štipendije se določa v odstotku od zajamčene plače v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenosti, zmanjšane za prispevke in davke iz zajamčene plače.
8. člen
Štipendije se med šolskim letom valorizirajo z rastjo zajamčene plače. Štipendije se valorizirajo za odstotek rastja zajamčene plače.
9. člen
Štipendije se podeljujejo za dobo šolanja, ki je za posamezne vzgojno-izobraževalne programe določena s predpisi. Štipendiranje se praviloma začne na začetku šolanja.
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto.
10. člen
Štipendije se podeljujejo na podlagi sklepa občinskega sveta, z ugotovljenimi kadovskimi potrebami na območju občine in na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa določi občinski svet oziroma odbor za kadrovska vprašanja.
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) dokazila, ki jih mora kandidat priložiti;
d) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
e) rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o rezultatih razpisa.
11. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis;
e) potrdilo o premoženjskem stanju in dohodkih staršev.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v 30 dneh po objavi razpisa.
12. člen
Štipendije podeli Občinski svet občine Osilnica na predlog odbora za kadrovska vprašanja.
O podelitvi štipendij mora občinski svet pisno obvestiti vse prosilce.
Prosilec, ki misli, da je bil neupravičeno odklonjen, lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema obvestila ugovor na občinski svet. Odločitev je dokončna.
13. člen
Medsebojna razmerja med Občino Osilnica kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
14. člen
Štipendija se izplačuje praviloma 15. v mesecu za tekoči mesec za vse štipendijsko obdobje.
15. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti štipenditorju:
– učenec: potrdilo o vpisu v naslednji letnik in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent: potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu.
Štipendistu, ki ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se štipendija ne izplačuje, dokler ne predloži dokazil.
16. člen
Če štipendist ne opravlja šolskih obveznosti, se izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar izplačilo štipendij za tisto leto miruje.
V izjemnih primerih lahko štipenditor odloči tudi drugače.
17. člen
Štipendist izgubi pravico do nadaljnjega prejemanja štipendije, če:
a) se ugotovi, da mu je bila štipendija dodeljena na podlagi neresničnih podatkov;
b) ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen s predpisi, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor;
c) opusti izobraževanje na šoli, kjer je bil vpisan ob podpisu pogodbe;
d) je izključen iz šole.
Štipendist je dolžan vrniti izplačene zneske štipendije z zakonskimi obrestmi, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni občinski svet.
Način in roki vračila se določijo z izvensodno poravnavo.
18. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in obveznostih iz štipendijskega razmerja na občinski svet. Rok za ugovor je 8 dni od vročitve pisnega obvestila.
Občinski svet mora v roku 30 dni sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
19. člen
Štipenditor je dolžan štipendiste obvestiti o eventualnih spremembah in dopolnitvah tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 216/96
Osilnica, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti