Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

776. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1996, stran 1158.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in šeste alinee četrtega odstavka 20. člena ter 77. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 22. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Bled za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem proračunu, v Občini Bled.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
.                                   SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo               440,000.000
– prihodki za druge naloge                  218,670.000
– prenos prihodkov iz preteklega leta             105,000.000
 Prihodki skupaj                       763,670.000
Prihodki so razporejeni na:
.                                   SIT
– tekoče odhodke                       450,032.000
– investicijske odhodke                    283,638.000
– rezerve                           10,200.000
 Razporejeni prihodki – odhodki skupaj            743,870.000
 Presežek                           19,800.000
 Račun financiranja vsebuje odplačevanje dolgov        19,800.000
 Presežek prihodkov se nameni za odplačilo dolga v višini  19,800.000.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihodkov od zagotovljene porabe; za tekočo proračunsko rezervo se planira 8,000.000 SIT.
Sredstva rezerv se uporabljajo za namene, ki jih določa zakon o financiranju občin.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna in je sestavni del tega odloka.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne strokovne delavce, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih proračunskih postavkah.
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru posameznega namena proračunskih sredstev spremeni razporeditev sredstev, razen za investicije, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredsteva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena;
– odloča o razporejanju sredstev tekoče proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve do višine 10% obvezne rezerve za posamezni namen,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do skupne višine 5,000.000 SIT za zagotavljanje tekoče likvidnosti,
– odloča o izdajanju garancij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov do skupne višine 5,000.000 SIT,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan pisno poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji, ki sledi odločitvam.
10. člen
Finančna služba občine:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah,
– o finančnih zadevah obvešča odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
11. člen
Upravni organ občine in zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v višini predpisanih amortizacijskih stopenj. Uporabnikom pa se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki so zagotovljena v proračunu.
12. člen
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje lastnih materialnih stroškov.
13. člen
Uporabnik proračunskih sredstev sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
14. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti finančni službi občine finančne načrte za leto 1996, ne glede na to ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna, in sicer najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, program investicij v celotni vrednosti pa za celotno obdobje izvajanja investicije.
Prav tako so uporabniki proračunskih sredstev iz prvega odstavka tega člena dolžni predložiti finančni službi občine periodične in letne računovodske izkaze in sicer v rokih, ki jih določi župan.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo pri oddaji koncesije in pri investicijah nad 10,000.000 SIT pridobiti soglasje odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
15. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
16. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 401-01-3/96-1-06
Bled, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti