Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

769. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Moravske Toplice, stran 1152.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 17/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Moravske Toplice
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek trajnih nasadov na kmetijskih zemljiščih območja Občine Moravske Toplice.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki (v nadaljnjem besedilu: investitorji) so:
-------------------------------------------------------------------------------
K.o.       Parc. št. Vrsta rabe  Kat. raz.  Pov. (m2)     Št. ZKV
-------------------------------------------------------------------------------
1. Šumak Marija in Martin, Bogojina 77/a, 9222 Bogojina
Bogojina     2173   vinograd       5     382       517
Bogojina     2174   vinograd       5     295       517
Bogojina     2705   vinograd       5     113       517
Bogojina     2706   vinograd       5     107       517
Vučja Gomila   4346   vinograd       4     396       590
Vučja Gomila   4346   travnik        4     288       590
Vučja Gomila   4347   sadovnjak       5     252       590
Vučja Gomila   4347   vinograd       4     505       590
Vučja Gomila   4375   gozd         4     528       590
2. Puhan Jože in Olga, Černelavci, Gederovska 40, 9000 Murska Sobota
Bogojina     4354   njiva         6    1615       718
Bogojina     2360   njiva         6     276       718
3. Kuhar Jože in Sonja, Moravske Toplice, Levstikova 1, 9226 Moravske Toplice
Moravci      37    vinograd       4    1219       998
Moravci      38    travnik        6     716       998
4. Erniša Janez, Suhi Vrh 103, 9208 Fokovci, Erniša Marija in Jožef, Tešanovci 
40, 9226 Moravske Toplice
Suhi Vrh     1119   vinograd       4    2540       138
5. Erniša Janez, Suhi Vrh 103, 9208 Fokovci
Suhi Vrh    1123/2   njiva         7    1207       137
Suhi Vrh    1123/1   njiva         7    3369       137
6. Erniša Jožef, Tešanovci 40, 9226 Moravske Toplice
Suhi Vrh     974          sadovnjak 4    2679       136
7. Horvat Olga, Selo 38, 9207 Prosenjakovci
Selo       15    njiva         6     661        37
Selo       15    vinograd       4     158        37
Selo       104    sadovnjak       5    3601        37
-------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri živinorejsko veterinarskem zavodu za Pomurje Murska Sobota.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– odstranjevanje zarasti in krčenje predhodne kulture
– zasipavanje depresij in planiranje
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
– rigolanje in brananje
– količenje
– ostala dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami odstraniti zarast in izkrčiti predhodno kulturo ter tako pripraviti površino za zemeljska dela. Na podlagi gnojilnega načrta morajo sami potrositi apno in gnojila. Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Murska Sobota, oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-07/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti