Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

766. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kuzma, stran 1149.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 17/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kuzma
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek trajnih nasadov na kmetijskih zemljiščih območja Občine Kuzma.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki (v nadaljnjem besedilu: investitorji) so:
-------------------------------------------------------------------------------
K.o.   Parc. Št.   Vrsta rabe  Kat. raz.     Pov. (m2)    Št. ZKV 
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bernjak Štefan in Kristina, Vidonci 81, 9264 Grad
Vidonci  562      njiva        5       2022       293
Vidonci  561      sadovnjak      6       1868       293
Vidonci  560      travnik       5       893       293
Vidonci  559      njiva        6       3224       293
Vidonci  del 570/1   njiva        5      12359       74
Vidonci  574      travnik       6       2681       74
Vidonci  575      njiva        6       307       74
Vidonci  576      gozd         5       1973       74
Vidonci  577      njiva        5       1090       74
Vidonci  613      sadovnjak      10       1089       74
2. Gjergjek Ludvik, Kovačevci 28, 9264 Grad
Kovačevci 584      sadovnjak      6       1532       28
Kovačevci 585      travnik       6       3562       28
Kovačevci 586      njiva        6       2164       28
-------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri živinorejsko veterinarskem zavodu za Pomurje Murska Sobota.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– odstranjevanje zarasti in krčenje predhodne kulture
– zasipavanje depresij in planiranje
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
– rigolanje in brananje
– količenje
– ostala dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami odstraniti zarast in izkrčiti predhodno kulturo ter tako pripraviti površino za zemeljska dela. Na podlagi gnojilnega načrta morajo sami potrositi apno in gnojila. Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu odredi Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-07/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti