Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

779. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje nove..., stran 1160.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 22. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje nove Občine Bled
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (UVG, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95).
2. člen
Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
VII. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti
Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi:
Za potrebe individualne stanovanjske gradnje in gradnje namenjene za turizem se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč, v primeru, da ta zemljišča v naravi predstavljajo nezapolnjene vrzeli med že obstoječo stanovanjsko gradnjo in da se s temi posegi ne pospešuje razpršena gradnja.
V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Radovljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).
3. člen
Spremeni se kartografsko gradivo dolgoročnega plana, in sicer:
karte v merilu 1:25000:
– namenska raba prostora
karte v merilu 1:5000:
– urbanistične zasnove za Bled (namenska raba površin).
4. člen
Srednjeročni družbeni plan občine Radovljica se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture
Pod zaporedno št. 4.4. Vodno gospodarstvo se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
– ribogojnica salmonidnih vrst rib na vodotoku Mišca (Uradni list RS, št. 37/95)
Pod zaporedno št. 4.6. Energetika se za prvim odstavkom doda:
– vodotok Jezernica, namenjen energetski rabi (Uradni list RS, št. 24/95)
– jez na Radovni (Komarjev jez), (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95)
VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjo alineo pri naštevanju prostorsko izvedbenih aktov se dodajo naslednje alinee:
– Turistično območje Mlino
– Stanovanjsko-turistična gradnja Dindol.
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
Zaradi zagotavljanja možnosti individualne gradnje in gradnje namenjene za turizem, ter smotrnega razvoja naselij se nameni urbanizaciji tudi del kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije, pod pogojem, da ta zemljišča predstavljajo nezapolnjene vrzeli med obstoječimi urbaniziranimi površinami.
V ta kontekst sodi tudi uredba o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Radovljica (območje izven TNP), (Uradni list RS, št. 73/94).
5. člen
Spremembe in dopolnitve zaradi uveljavitve izjemnih posegov na I. območja kmetijskih zemljišč, ter posegov na ostala zemljišča zaradi predvidenih gradenj so razvidna iz tabele, ki je sestavni del gradiva za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov.
TABELA IZJEMNIH IN OSTALIH POSEGOV
POSEGI NA 2. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDNIH POVRŠINAH
--------------------------------------------------------------------------
Parcelna              Katastrska            Namen
številka                občina           posega
--------------------------------------------------------------------------
907/1, 911/11, 903/1, 903/2       Želeče     turistični objekti
903/6, 904, 905/1, 905/13, 905/14
912/1, 912/5, 903/7, 901/1, 910/1,   Želeče     turistični objekti
910/9, 935/1, 935/2, 935/3, 936/1,
937/1, 937/3
--------------------------------------------------------------------------
Za zgoraj naštete parcele in predvidene posege je potrebno izdelati PIA, lahko za vsak zaključen poseg posebej.
POSEGI NA 1. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
----------------------------------------------------------------------
710/1, 710/4, 710/5, 711/1, 711/2, 717/1, 716/1, Želeče  stan. hiše,
716/2                             turizem.
----------------------------------------------------------------------
Za zgoraj naštete parcele in predvidene posege je potrebno izdelati PIA.
POSEGI NA 2. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
---------------------------------------------------------------------
306/6               Rečica          stan. hiša
385/9               Rečica          stan. hiša
584/1del             Sp.Gorje         stan. hiša
256/27              Boh. Bela       2 stan. hiša
149/7               Ribno          stan. hiša
91/7,92/1             Podhom          stan. hiša
370/1               Rečica          stan. hiša
309,310,311,306,307,308 Sp.Gorje              stan. hiša
89,90               Podhom          stan. hiše
---------------------------------------------------------------------
Za zemljišča pod parcelnimi št. 89,90 k.o. 
Podhom je potrebno urediti dovoz.
---------------------------------------------------------------------
252 del              Poljšica         stan. hiša
298,299              Sp. Gorje        stan. hiša
---------------------------------------------------------------------
POSEGI NA 1. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
---------------------------------------------------------------------
470/13 del            Zg. Gorje        stan. hiša
317/2               Boh. Bela        stan. hiša
---------------------------------------------------------------------
6. člen
Naslov dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986–1990 na prostoru Občine Bled se nadomesti z naslovom:
SESTAVINE PROSTORSKEGA PLANA OBČINE BLED (v nadaljevanju: sestavine PPOB)
7. člen
Spremembe in dopolnitve PPOB se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 614-2/96-4-03
Bled, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti