Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

835. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Zreče, stran 1219.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 2. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Zreče
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodelitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in za subvencioniranje obrestne mere, za posojilo pridobljeno pri poslovni banki, se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Praviloma se sredstva za dodeljevanje posojil kombinirajo z bančnimi sredstvi in sredstvi za razvoj malega gospodarstva, ki jih razpisuje sklad za razvoj malega gospodarstva in iz drugih virov.
3. člen
Sredstva so namenjena obrtnikom, samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam (v nadaljevanju: družbam), ki bodo tako pridobljena sredstva vložila v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Zreče, in sicer v:
1. kratkoročna posojila do enega leta za ohranjanje delovnih mest in za obrtne namene;
2. dolgoročna posojila do osem let za:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
– nakup opreme;
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
3. subvencioniranje realne obrestne mere za posojila, najeta pri poslovnih bankah.
4. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahtevajo banke, v čimvečji meri izpolnjuje se naslednje pogoje:
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnost, ki je prednostna v programu razvoja občine Zreče;
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v občini Zreče;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in s tem ustvarjajo možnost za nove zaposlitve v Občini Zreče;
– da je proizvodnja usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen proizvodni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom in turistom.
5. člen
Kratkoročna posojila za ohranjanje in pridobivanje novih delovnih mest lahko pridobijo prosilci v primeru, če bodo sredstva namenili za nova zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest.
Prednost imajo prosilci, ki povečujejo zaposlenost z delavci, ki imajo stalno bivalisče v Občini Zreče in ki niso odpuščali delavcev v zadnjih šestih mesecih.
Posojilojemalec se zavezuje, da v času vračanja posojila ne bo zmanjševal števila zaposlenih, sicer se mu prekine kreditna pogodba.
6. člen
V primeru, da se razpišejo sredstva iz občinskega proračuna za subvencioniranje realnih obrestnih mer za najeta posojila pri poslovnih bankah, imajo prednost prosilci skladno s 4. členom tega pravilnika, s tem da je:
– maksimalna višina posojila do katere se subvencionira obrestna mera, je 50% predračunske vrednosti, ki ne sme presegati 200.000 DEM,
– obrestna mera pri najetem posojilu ne sme presegati TOM + odstotek obresti, kot jih vsako leto določi Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva;
– doba trajanja posojila ne sme biti daljša od osem let;
– posojilo je moralo biti odobreno največ leto dni pred objavo razpisa.
7. člen
Posojilo razpiše občinski svet. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanega posojila, razpisni pogoji, rok za prijavo na razpis in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
Dobo vračanja posojila in višino obrestne mere ob vsakem razpisu določi občinski svet na predlog komisije za obrt in podjetništvo, na podlagi dogovora z banko in v odvisnosti od možnosti in namenov porabe posojil.
8. člen
Prijava za razpis posojil po 3. členu pravilnika mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca posojila;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za preteklo leto in polletno poročilo o poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta;
– družbe predložijo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in podatke o poslovanju za polletje, če je razpis objavljen v drugi polovici leta ter BON 2;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih;
– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih prostorov in opreme;
– druge podatke, ki jih zahteva banka ali jih v razpisu izrecno zahteva občinski svet;
Pri prijavi za dolgoročna posojila mora prosilec predložiti tudi:
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov;
– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za potrebe zavarovanja posojil.
9. člen
Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
10. člen
Prošnje za odobritev posojil obravnava komisija za dodelitev posojil, ki jo imenuje občinski svet na predlog župana. Komisija šteje pet članov, ki jo sestavljajo:
– župan Občine Zreče;
– trije predstavniki, ki jih imenuje občinski svet;
– predstavnik lokalnega podjetniškega centra.
Sklep o dodelitvi posojila mora komisija sprejeti najkasneje v tridesetih dneh po poteku razpisa. Sklep o dodelitvi posojila se prosilcu posreduje takoj po sprejetju in je dokončen. Komisija je dolžna seznaniti občinski svet s sklepi o dodelitvi posojil.
Strokovno finančni del, vključno z zavarovanjem vračila posojila, opravlja banka.
11. člen
Po odobritvi posojila sklene vsak posamezni posojilojemalec posojilno pogodbo z banko, v kateri se določijo vse medsebojne pravice in odgovornosti obeh pogodbenih strank.
Posojilojemalec prične koristiti posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe z banko in ga mora izkoristiti praviloma najkasneje v treh mesecih. Kolikor zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 14 dneh pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja posojila.
12. člen
Pogodbo med Občino Zreče in banko, ki je vključena v sistem kreditiranja v smislu tega pravilnika, sklene župan.
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 012-12/96
Zreče, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti