Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

743. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, stran 1117.

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
V uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95 in 33/95) se besedilo 5. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
‘Standardna klasifikacija dejavnosti določa naslednje ravni dejavnosti:
– področje (označeno z eno črko)
– podpodročje (označeno z dvema črkama)
– oddelek (označen z dvomestno numerično šifro)
– skupina (označena z trimestno numerično šifro)
– razred (označen s štirimestno numerično šifro)
– podrazred (označen s petmestno numerično šifro).’
2. člen
Spremembe oziroma dopolnitve standardne klasifikacije dejavnosti so:
– Pri skupini dejavnosti A/01.1 - Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin - se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Pridelovanje kmetijskih rastlin
– Pri razredu dejavnosti A/01.13 - Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač - se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Vinogradništvo in sadjarstvo
– Pri podrazredu dejavnosti A/01.132 - Pridelovanje drugega sadja in začimb - se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Sadjarstvo
Pri razredu dejavnosti A/01.21 - Reja govedi, prireja mleka - se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Reja govedi
– Pri skupini dejavnosti A/01.3 in pri razredu dejavnosti A/01.30 - Poljedelstvo, povezano z živinorejo - mešano kmetijstvo, se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Mešano kmetijstvo
– Pri skupini dejavnosti E/40.1 in pri razredu dejavnosti E/40.10 - Proizvodnja in distribucija elektrike - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Oskrba z elektriko
– Razred dejavnosti E/40.10 - Oskrba z elektriko - se razdeli na pet podrazredov, in sicer:
E/40.101 Proizvodnja elektrike v HE
E/40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
E/40.103 Druga proizvodnja elektrike
E/40.104 Prenos elektrike
E/40.105 Distribucija elektrike
Pri skupini dejavnosti E/40.2 in pri razredu dejavnosti E/40.20 - Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
– Razred dejavnosti E/40.30 - Oskrba s paro in toplo vodo - se razdeli na dva podrazreda, in sicer:
E/40.301 Proizvodnja pare in tople vode
E/40.302 Distribucija pare in tople vode
– V razredu dejavnosti K/73.10 - Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije - se za podrazredom K/73.102 dodata dva nova podrazreda, ki se glasita:
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
– Pri skupini dejavosti K/74.2 in razredu dejavnosti K/74.20 - Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Projektiranje in tehnično svetovanje
– Razred dejavnosti K/74.20 - Projektiranje in tehnično svetovanje - se razdeli na štiri podrazrede, in sicer:
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– Pri skupini dejavnosti K/74.3 in razredu dejavnosti K/74.30 - Tehnični preizkusi in analize - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Tehnično preizkušanje in analiziranje
– Pri skupini dejavnosti K/74.4 in razredu dejavnosti K/74.40 - Ekonomska propaganda - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Ekonomsko propagiranje
– Pri razredu dejavnosti M/80.22 - Srednješolsko tehnično in poklicno izobraževanje - se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– Pri skupini dejavnosti M/80.3 in razredu dejavnosti M/80.30 - Visokošolsko izobraževanje - se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
– Razred dejavnosti M/80.30 - Višješolsko in visokošolsko izobraževanje - se razdeli na tri podrazrede, in sicer:
M/80.301 Višješolsko izobraževanje
M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M/80.303 Univerzitetno izobraževanje.
3. člen
Spremembe oziroma dopolnitve skrajšanih standardiziranih imen posameznih postavk standardne klasifikacije dejavnosti so:
– Pri skupini dejavnosti 01.1 se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Prid. kmetijskih rastlin
– Pri razredu dejavnosti 01.13 se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Vinogradništvo, sadjarstvo
– Pri podrazredu dejavnosti 01.132 se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Sadjarstvo
– Pri razredu dejavnosti 01.21 se spremeni naziv dejavnosti tako, da se glasi:
Reja govedi
– Pri skupini dejavnosti 40.1 in razredu dejavnosti 40.10 se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
40.1 Oskrba z elektriko
40.10 Oskrba z elektriko
– Razred dejavnosti 40.10 se razdeli na pet podrazredov, in sicer:
40.101 Pro. elektrike v HE
40.102 Pro. elektrike v TE in JE
40.103 Dr. pro. elektrike
40.104 Prenos elektrike
40.105 Distrib. elektrike
– Pri skupini dejavnosti 40.2 in razredu dejavnosti 40.20 se spremenita naziva dejavnosti tako da, se glasita:
40.2 Oskrba s plin. gorivi
40.20 Oskrba s plin. gorivi
– Razred dejavnosti 40.30 se razdeli na dva podrazreda, in sicer:
40.301 Pro. pare, tople vode
40.302 Distrib. pare, tople vode
– Pri razredu dejavnosti 73.10 se za podrazredom 73.102 dodata dva nova podrazreda, ki se glasita:
73.103 Raziskovanje v kmetijstvu
73.104 Raziskovanje v medicini
– Pri skupini dejavnosti 74.2 in razredu dejavnosti 74.20 se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
74.2 Projektiranje, tehnično svetovanje
74.20 Projektiranje, tehnično svetovanje
– Razred dejavnosti 74.20 se razdeli na štiri podrazrede, in sicer:
74.201 Geo-meritve, kartiranje
74.202 Urejanje prostora
74.203 Arhitekt., gradb. projektiranje
74.204 Dr. projektiranje
– Pri skupini dejavnosti 74.3 in razredu dejavnosti 74.30 se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
74.3 Tehnično preizkušanje
74.30 Tehnično preizkušanje
– Pri skupini dejavnosti 74.4 in razredu dejavnosti 74.40 se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
74.4 Ekonomsko propagiranje
74.40 Ekonomsko propagiranje
– Pri skupini dejavnosti 80.3 in razredu dejavnosti 80.30 se spremenita naziva dejavnosti tako, da se glasita:
80.3 Višje, visokošolsko izobraževanje
80.30 Višje, visokošolsko izobraževanje
– Razred dejavnosti 80.30 se razdeli na tri nove podrazrede, in sicer:
80.301 Višješolsko izobraževanje
80.302 Visoko poklic. izobraževanje
80.303 Univerzitetno izobraževanje
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 050-01/94-4/10-8
Ljubljana, dne 7. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti