Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

768. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Hodoš-Šalovci, stran 1151.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 17/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Hodoš-Šalovci
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek trajnih nasadov na območju Občine Hodoš-Šalovci.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik (v nadaljnjem besedilu: investitor) je:
-----------------------------------------------------------------------
K.o.     Parc. št. Vrsta rabe   Kat. raz.  Pov. (m2)  Št. ZKV
-----------------------------------------------------------------------
1. Kovač Zdravko, Hodoš 66, 9205 Hodoš
Krplivnik   636    vinograd    6      967        12
Krplivnik   637    travnik    6      2588       54
Krplivnik   638    gozd      4      5578       76
Krplivnik   639    travnik    6      222        76
Krplivnik   640    travnik    6      699        7
Krplivnik   641    njiva     6      1685       246
Krplivnik   642    njiva     6      1484       24
Krplivnik   643    njiva     6      977       246
Krplivnik   656    njiva     6      1905       24
Krplivnik   657    travnik    5      1030       24
Krplivnik   658    travnik    6      370        12
Krplivnik   659    gozd      4      5692       12
-----------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri živinorejsko veterinarskem zavodu za Pomurje Murska Sobota. Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevek njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– odstranjevanje zarasti in krčenje predhodne kulture
– zasipavanje depresij in planiranje
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
– rigolanje in brananje
– količenje – ostala dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami odstraniti zarast in izkrčiti predhodno kulturo ter tako pripraviti površino za zemeljska dela. Na podlagi gnojilnega načrta morajo sami potrositi apno in gnojila. Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-07/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti