Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

773. Navodila o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije, stran 1155.

Na podlagi šestega odstavka 85. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) iz- daja minister za finance v soglasju z ministrico za pravosodje
N A V O D I L O
o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije
1. člen
Organ, ki na prvi stopnji odloča o zahtevah za denacionalizacijo (v nadaljnjem besedilu: organ), vodi evidenco o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb, po določbah tega navodila.
2. člen
Evidenca iz 1. člena vsebuje podatke o vlagatelju (upravičencu), o zavezancu, o prejšnjem upravljalcu, o zahtevanem in denacionalizirananem premoženju, o načinu rešitve zahteve in podatke o načinu izvršitve odločbe.
3. člen
Podatki, ki se vodijo o vlagatelju (upravičencu) zahte- ve so:
1. ime, priimek in stalno prebivališče vlagatelja (če le-ta ni upravičenec);
2. ime, priimek, datum rojstva ter datum smrti upravičenca;
3. ime oziroma firma in sedež upravičenca oziroma druga označitev, če je vlagatelj upravičenec iz 14. člena zakona o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ZDen);
4. državljanstvo upravičenca v času izdaje odločbe o denacionalizaciji oziroma v času smrti upravičenca;
5. upravičenec na podlagi določb členov ZDen:
– 9/I;
– 9/II;
– 9/III;
– 10/I;
– 11;
– 12;
– 14;
6. upravičenec na podlagi določb členov zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93):
– 65;
– 67;
7. upravičenec na podlagi določb zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94 in 69/95).
4. člen
Podatki, ki se vodijo o zavezancu so:
1. ime oziroma firma;
2. sedež;
3. matična številka.
5. člen
Podatki, ki se vodijo o prejšnjem upravljalcu so:
1. ime oziroma firma;
2. sedež;
3. matična številka.
6. člen
Podatki, ki se vodijo o zahtevanem premoženju so:
1. premičnine;
2. stavbna zemljišča:
– skupna površina v m2;
3. kmetijska zemljišča:
– skupna površina v ha (štiri decimalke);
4. gozdovi:
– skupna površina v ha (štiri decimalke);
5. stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori:
– število stanovanjskih enot;
– skupna površina v m2;
– število poslovnih prostorov;
– skupna površina v m2;
6. kmečko gospodarstvo;
7. podjetja, banke, zavarovalnice in druge finančne organizacije ter kapital:
– firma;
– sedež;
8. premoženje je bilo večkrat podržavljeno.
7. člen
Podatki, ki se vodijo o denacionaliziranem premože- nju so:
1. premičnine;
2. stavbna zemljišča:
– katastrska občina;
– parcelna številka;
– površina v m2;
– zazidana stavbna zemljišča;
– nezazidana stavbna zemljišča;
3. kmetijska zemljišča in gozdovi:
– katastrska občina;
– parcelna številka;
– katastrska kultura in katastrski razred;
– površina v ha (štiri decimalke);
4. stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori:
– parcelna številka;
– katastrska občina;
– število stanovanjskih enot;
– površina v m2;
– število poslovnih prostorov;
– površina v m2;
– objekt je zaključena celota;
5. kmečko gospodarstvo;
6. podjetja, banke, zavarovalnice in druge finančne organizacije ter kapital:
– firma in sedež podjetja vrnjenega v last in njegova vrednost;
– kapital, vrnjen z vzpostavitvijo lastninskega deleža in vrednost;
– kapital, vrnjen z vrnitvijo v last in posest posamezne nepremičnine oziroma z vzpostavitvijo lastninske pravice in vrednost.
8. člen
Podatki, ki se vodijo o načinu rešitve zahteve so:
1. reševanje predhodnega vprašanja;
– ugotovitev državljanstva upravičenca;
– drugo;
2. o zahtevi je odločeno:
– v celoti - odločba je / ni pravnomočna;
– z delno odločbo – odločba je / ni pravnomočna;
– z dopolnilno odločbo – odločba je / ni pravnomočna;
3. zahteva zavržena;
– razlog;
4. zahteva zavrnjena;
– razlog;
5. zahteva ugodena;
6. postopek ustavljen;
7. odločitev na podlagi poravnave;
8. odločitev v skrajšanem postopku;
9. odstop zahteve:
– v celoti;
– delno;
10. v zadevi je bila vložena pritožba;
11. v zadevi je bil sprožen upravni spor;
12. v zadevi so bila vložena izredna pravna sredstva;
– način rešitve;
13. v zadevi je bila vložena ustavna pritožba;
14. datum, ko je bila odločba poslana v izvršitev.
9. člen
Podatki, ki se vodijo o načinu izvršitve odločb so:
1. vrnitev v naravi;
2. znesek odškodnine v obveznicah oziroma delnicah;
3. znesek odškodnine v priznanicah;
4. znesek vrednosti nadomestne nepremičnine;
5. solastninski delež:
– 27/2 člen ZDen;
– drugo;
6. znesek odškodnine, če upravičenec ni državljan Republike Slovenije.
10. člen
Poleg podatkov, ki jih vodijo po drugih predpisih, evidentirajo organi v postopku tudi uporabo naslednjih določb ZDen:
1. podržavljeno premoženje je bilo v času podržavljenja obremenjeno s hipoteko in vrednost;
2. podržavljeno premoženje je obremenjeno s hipoteko, nastalo po podržavljenju in vrednost;
3. nepremičnine, ki so jih zavezanci pridobili na odplačen način;
4. višina odškodnine iz:
– 25. člena ZDen;
– 26. člena ZDen;
– 72. člena ZDen;
5. ovire iz 19. člena ZDen;
– uveljavljanje ovire;
– uveljavljena ovira po posameznem odstavku;
6. odločba, kjer se je upošteval 22. člen ZDen;
7. začasna odredba po 68. členu ZDen:
– vložena zahteva;
– izdana odločba;
8. začasna odredba po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij;
– vložena zahteva;
– izdana odločba.
11. člen
Organi zagotavljajo v evidencah tudi podatke o vrednosti premoženja ob podržavljenju, če je ugotovitev vrednosti potrebna za izdajo odločbe in podatke o vred- nosti premoženja v času izdaje odločbe o denacionaliza- ciji.
12. člen
Organi pošiljajo podatke iz evidence po tem navodilu ministrstvom, pristojnim za posamezna področja, na katerih se izvaja zakon preko Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko, po poti, ki je predvidena za delo z računalniškim programom.
Podatki iz evidence se pošiljajo enkrat mesečno.
13. člen
Evidence iz tega navodila se vodijo na podlagi enotnega računalniškega programa in njegovih standardov, ki ga določi Center Vlade Republike Slovenije za informa- tiko.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 22/92).
15. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-3/95
Ljubljana, dne 4. marca 1996.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
Soglašam:
Ministrica
za pravosodje
Meta Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti