Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

782. Odlok o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj, stran 1165.

Na podlagi 12. alinee drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter na podlagi 1. točke 9. člena statuta Občine Bohinj, je Občinski svet občine Bohinj na 14. seji dne 22. februarja 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in naloge redarske službe Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: redarska služba).
2. člen
Redarska služba se ustanovi, organizira in deluje v skladu s tem odlokom ter drugimi predpisi.
II. ORGANIZACIJA REDARSKE SLUŽBE
3. člen
Redarska služba se organizira ter deluje v okviru občinske uprave Občine Bohinj, v skladu z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter pravilnikom o notranji organizaciji ter sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bohinj.
Sedež redarske službe je na Triglavski cesti št. 35, v Bohinjski Bistrici.
4. člen
Redarsko službo vodi župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
Redarsko službo lahko vodi tudi redar občine, ki ga na predlog tajnika imenuje župan.
Tajnik občine v soglasju z županom, v roku treh mesecev po sprejemu odloka, določi organizacijo službe in načrt delovnih mest.
5. člen
Župan občine lahko v primeru povečanega obsega dela zaposli za določen čas največ tri pomožne redarje občine, vendar za največ štiri mesece.
III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
6. člen
Redarska služba s preventivnim in represivnim delovanjem zagotavlja nadzor nad izvajanjem predpisov Občine Bohinj in drugih predpisov, ki vsebujejo pooblastilo za nadzor.
7. člen
Redarska služba opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, ki jih občina izda v sklopu izvirne ali prenesene pristojnosti in drugih predpisov, ki vsebujejo tako pooblastilo.
Redar občine ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– legitimirati kršitelja ali pričo;
– v skladu z zakonom o prekršku izrekati mandatno kazen na mestu prekrška, kadar je za to pooblaščen;
– v skladu z zakonom o prekrških predlagati uvedbo postopka o prekršku in o prekrških obveščati druge pristojne organe, kadar za to ni pristojen;
– v skladu z zakonom o kazenskem postopku naznanjati kazniva dejanja;
– dajati posameznikom in pravnim osebam ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti;
– opozarjati posameznike, podjetja, organizacije in druge pravne osebe na ugotovljene nepravilnosti in
– opravljati druge zadeve v okviru svoje pristojnosti.
8. člen
Redar občine ima pravico, da v okviru svojih pristojnosti opozarja družbe, podjetja, organizacije in njihove odgovorne osebe ter posameznike na nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Če ugotovi, da opozorjeni ne odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, na katere je bil opozorjen, je dolžan ukrepati v skladu s svojimi pooblastili ali obvestiti organ, ki je pristojen za opravljanje nadzora nad delom teh služb.
9. člen
Redar občine ima pravico, da v okviru svojih pristojnosti daje posameznikom in odgovornim osebam v podjetjih, organizacijah in drugih pravnih osebah nalog za odpravo nepravilnosti in za to določiti primeren rok.
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa v določenem roku ali ga ne izvrši popolnoma, lahko komunalni redar odloči, da opravi predpisan ukrep druga oseba, na zavezančeve stroške.
Redar občine lahko zahteva pri svojem delu pomoč policije, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.
10. člen
Podjetja, državni organi ter druge pravne in fizične osebe so dolžne redarju občine omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora, za katerega je pooblaščen. V ta namen so dolžne:
– omogočti vpogled v evidence ali dokumente, ki se na podlagi predpisa občine ali drugih predpisov nadzirajo;
– omogočiti dostop do naprav, ki se nadzorujejo;
– nuditi potrebno pomoč, dajati potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
11. člen
Redarska služba opravlja tudi naloge, ki niso represivnega značaja in ki doprinesejo k ugledu Občine Bohinj, kot so:
– nudenje občanom in drugim obiskovalcem informacije s področja komunalne urejenosti občine, turistične informacije, informacije o kulturnih prireditvah in znamenitostih, prometne informacije;
– nudenje različnih oblik pomoči občanom in obiskovalcem.
IV. SLUŽBENA IZKAZNICA IN NOŠENJE UNIFORME
12. člen
Redar občine ima službeno izkaznico, s katero se v času opravljanja službe izkazuje, da je pooblaščen za opravljanje nadzora.
Obliko, vsebino in način uporabe službene izkaznice določi s posebnim predpisom, na predlog tajnika, župan občine.
13. člen
Pri opravljanju službe nosi redar občine posebno uniformo, ki se mora po barvi, kroju in označbah razlikovati od uniform delavcev v državnih organih (policija, carina, vojska).
Barvo, kroj, označbe in način uporabe ter nošenja uniforme določi s posebnim predpisom, na predlog tajnika, župan občine.
V. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekrške pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. v določenem roku ne izvrši ukrepa, ki ga je odredil redar občine v skladu s svojimi pristojnostmi (9. člen);
2. prepreči redarju občine izvrševanje nadzora, ga pri tem ovira ali mu ne da potrebnih podatkov ali pojasnil v zvezi z opravljanjem nadzora (10. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1. ali 2. točke, prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka mora župan sprejeti akt o organizaciji redarske službe in predpis iz 12. in 13. člena tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Bohinj preneha veljati odlok o komunalnem nadzorstvu v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 29/83, 15/86 in 1/93).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-25/96-725
Bohinjska Bistrica, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti