Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

789. Odlok o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj, stran 1171.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I), 10. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 2/88 in Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84), 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95 in 20/95) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa ureditev cestnega prometa na javnih prometnih površinah v naseljih Občine Črnomelj. S prometno ureditvijo se:
– določa omejitve in prepovedi prometa ter ureja promet pešcev, promet s kolesi, kolesi z motorjem, vprežnimi vozili, gonjenje in vodenje živine,
– ureja ustavljanje in parkiranje ter postopek, pogoje in način za odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil,
– predpisuje način določanja pogojev in ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanju cest in drugih delih na cesti v naseljih,
– predpisuje način odstranitve ali postavitve nove ali dodatne prometne signalizacije,
– predpisuje postopek za odredbo posebnih tehničnih in drugih ukrepov za varnost cestnega prometa,
– določa način postavitve neprometnih znakov,
– določa način ustanovitve in naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Kolikor posamezne zadeve niso opredeljene s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila drugih predpisov iz področja urejanja prometa in cest.
2. člen
Javne prometne površine po tem odloku so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, poti, trgi, pločniki, ploščadi, podhodi, nadhodi, kolesarske steze, javne parkirne površine, avtobusne postaje in postajališča, dostopne ceste in poti do objektov oziroma vse površine, ki so javnega pomena in niso v privatni lasti ali pa so v privatni lasti, s katero razpolaga občina.
3. člen
Temeljna strokovna osnova za urejanje cestnega prometa v mestu Črnomelj je prometna zasnova, ki jo potrdi občinski svet.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI
Hitrost vožnje
4. člen
Na 50 km/h je hitrost vožnje omejena v naseljih; Adlešiči, Deskova vas, Dobliče, Drenovec, Griblje, Grič, Kanižarica in Sečje selo.
Na 40 km/h je hitrost vožnje omejena v naseljih; Bistrica, Dalnje Njive, Dragatuš, Močile, Sinji Vrh, Stari trg, Špeharji in Vinica.
V mestu Črnomelj je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, na 40 km/h pa na cestah; Staneta Rozmana, Trg svobode, Kolodvorska od Trga svobode do križišča z ul. 21. oktobra, Viniška od ul. Staneta Rozmana do ulice Nova Loka ter ulicah; Pod lipo, Otona Župančiča, Kidričeva, Lojzeta Fabjana, Na Utrdbah in Mirana Jarca.
Hitrost vožnje se lahko omeji z odločbo za promet pristojnega upravnega organa občine na javnih prometnih površinah lokalnih in nekategoriziranih cest v naseljih, ki niso našteta v prejšnjih odstavkih tega člena, če je to potrebno zaradi varnosti cestnega prometa. Predlog za omejitev hitrosti poda Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Enosmerni promet
5. člen
Za enosmerni promet so določene naslednje smeri in odseki ulic:
– po ulici Lojzeta Fabjana od križišča z ulico Staneta Rozmana do križišča z ulico Mirana Jarca,
– po ulici Mirana Jarca od križišča z ulico Lojzeta Fabjana do Trga svobode,
– po ulici Na Utrdbah od Trga svobode do ulice Lojzeta Fabjana,
– po ulici Otona Župančiča od križišča s Kolodvorsko cesto do Zadružne ceste,
– po cesti od Viniške ceste pri h. št. 2 do ulice Na bregu,
– po cesti od Kidričeve ulice proti ulici Nova Loka,
– po cesti od Kolodvorske ceste pri h. št. 43 do ulice heroja Starihe,
– po cesti od Butorajske ceste mimo veterinarske postaje do Ločke ceste.
Ukinitev ali vzpostavitev enosmernega prometa na javni prometni površini je mogoča le z odločbo za promet pristojnega občinskega organa, ki je izdana v skladu s prometno zasnovo naselja, ki jo potrdi občinski svet.
Prednostne in stranske ceste
6. člen
Prednostna cesta je cesta, ki je višjega reda po veljavni kategorizaciji cest.
V mestu Črnomelj je izmed enakovrednih regionalnih oziroma glavnih cest prednostna cesta v smeri Vinica–Metlika (Kolodvorska in Staneta Rozmana), v Kanižarici cesta v smeri Črnomelj–Vinica, v Dolenjcih cesta v smeri Črnomelj–Adlešiči in na Vinici cesta v smeri Črnomelj–mejni prehod Vinica. Prednostne smeri se lahko spremenijo ali dopolnijo le na podlagi prometne zasnove, ki jo potrdi občinski svet.
Kolikor se razen v primerih iz drugega odstavka tega člena križata cesti istega reda ali nekategorizirani cesti, se prednostna smer določi na podlagi prometne zasnove ali predloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Posebni promet
7. člen
Dovoz in odvoz stvari na javnih površinah sta dovoljena le, če ju ni mogoče urediti na funkcionalnem zemljišču objekta, prepovedana pa sta v času od 5.45 do 8. ure in v času od 13.45 do 15.15.
Na mestih, kjer je ustavljanje in parkiranje prepovedano za vsa vozila, je dovoz in odvoz stvari izven časa iz prejšnjega odstavka dovoljen le, če je to s prometno signalizacijo izjemoma dovoljeno in se brez ogrožanja varnosti udeležencev v prometu ali oviranja normalnega poteka prometa vozil ali gibanja pešcev opravi v 10 minutah.
Razložene stvari ali iztreseni material se mora nemudoma odstraniti iz javnih prometnih površin.
8. člen
Na Župančičevi in Kidričevi ulici v Črnomlju je učenje vožnje z motornimi vozili prepovedano v času od 7. do 8. ure ter v času od 11. do 14. ure.
9. člen
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz odpadkov iz kategoriziranih cest v mestu Črnomelj in; Ul. Lojzeta Fabjana, Ul. na Utrdbah, Ul. Mirana Jarca, Trg svobode, Ul. pod lipo, Kidričeva ul. in Ul. Otona Župančiča v Črnomlju se praviloma opravljajo med 20. in 5. uro, prepovedani pa so v času iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
10. člen
Vožnja delovnih strojev, motokultivatorjev, vprežnih vozil, gonjenje ali vodenje živine, izredni prevozi in vleka vozil je prepovedana v času iz prvega odstavka 7. člena tega odloka. Po javnih prometnih površinah mesta Črnomelj ni dovoljeno voditi črede živali.
Omejitve iz prvega stavka tega člena ne veljajo za vozila, ki so predpisano označena in opravljajo vožnje ali dela na cesti kot službene intervencije.
11. člen
Javne prometne površine razen vozišča kategoriziranih cest se lahko z ob soglasju vzdrževalca in upravljalca teh površin in z dovoljenjem za promet pristojnega občinskega organa uporablja za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, potujočih prodajaln, ureditve gostinskih vrtov, postavitev reklamnih napisov, panojev ali tabel, vitrin ter za začasne prireditve, predstavitve in za druge gospodarske namene.
Za postavitve objektov in ureditve si mora prosilec predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.
Za uporabo javne prometne površine pristojni organ občine na podlagi posebnega predpisa določi in obračuna uporabnino. Če se javna prometna površina uporabja brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem ali se ne plačuje predpisana uporabnina, lahko pristojni inšpektor za ceste odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršilca.
12. člen
Avtobusna postajališča na območju mesta Črnomelj se morajo izvesti izven vozišča ceste in morajo biti izvedena in prometno označena v skladu s predpisi. V ostalih naseljih so avtobusna postajališča lahko tudi na vozišču ceste, za kar pristojni organ izda dovoljenje v skladu s soglasjem upravljalca ceste.
13. člen
Prevoze potnikov v cestnem prometu je potrebno organizirati tako, da se istočasno na vstopu na avtobusno postajališče ali postajo ne zvrsti več avtobusov, kot jih je mogoče na za to urejenem in označenem prostoru ustaviti.
Na avtobusni postaji je potrebno upoštevati s posebnim poslovnikom predpisan prometni režim, ki ga sprejme upravljalec postaje.
Na avtobusnih postajališčih v mestu Črnomelj je prepovedano parkiranje vozil ter ustavljanje, ki traja dlje kot je potreben čas za izstop in vstop potnikov.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
14. člen
Na območju mesta Črnomelj in drugih naselij v občini Črnomelj so za parkiranje vozil na javnih prometnih površinah namenjene:
– javne parkirne površine,
– rezervirane javne parkirne površine,
– javne parkirne površine za tovornjake,
– javne parkirne površine za avtobuse.
15. člen
Parkirne površine iz 14. člena in površine, na katerih je prepovedano ustavljanje in parkiranje ali samo parkiranje, na podlagi prometne zasnove ali predloga upravljalca parkirišč določi za promet pristojen upravni organ občine.
16. člen
Javne parkirne površine so vse površine, ki so označene in urejene kot parkirni prostor za osebna vozila.
Rezervirane parkirne površine so posebej označene in urejene površine, ki so namenjene:
– za osebna vozila v lasti stanovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju javnih parkirnih površin, pa stanovalci nimajo garaže ali ne morejo parkirati na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem stanujejo,
– za osebna vozila zaposlenih, službena vozila in rent-a-car vozila pravnih oseb ali obrtnikov, ki si ne morejo urediti parkiranja na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem opravljajo delo oziroma dejavnost in objekt stoji v bližini javnih parkirnih površin,
– za osebna vozila invalidov, ki so posebej označena,
– za vozila taxi službe.
Parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih prometnih površinah, ki so posebej urejena in označena za ta namen in se praviloma uredijo ob vpadnicah v naselje ali ob obvozni cesti naselja.
17. člen
Kolikor ob novogradnji, adaptaciji ali rekonstrukciji objekta za stanovanjske ali poslovne potrebe niso zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču objekta, mora novi investitor plačati pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor občini na podlagi pogodbe pristojbino za ureditev potrebnih novih javnih parkirnih površin.
Število manjkajočih parkirnih mest se za posamezni primer določi z lokacijsko dokumentacijo kot razlika med potrebnimi in predvidenimi parkirnimi mesti.
Pristojbina je prihodek proračuna Občine Črnomelj in je namenjena za izgradnjo in ureditev parkirišč.
18. člen
Za parkiranje na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje urejeno, mora voznik pooblaščenemu delavcu upravljalca parkirišč plačati parkirnino. Plačila parkirnine so oproščeni:
– vozniki, ki s službenimi vozili obiskujejo bolnike, nudijo prvo pomoč ali opravljajo službene intervencije,
– vozniki invalidi, kolikor imajo njihova vozila na vidnem mestu poseben znak,
– ostali vozniki invalidi, ki se izkažejo z ustrezno izkaznico Zveze društev invalidov Slovenije, pa plačajo 50% višino parkirnine.
Parkiranje na rezervirani parkirni površini je prepovedano vsem, ki za najem parkirišča ne plačujejo najemnine po posebni pogodbi.
19. člen
Višino parkirnine, najemnine za rezervirano parkirno površino in višino pristojbine za ureditev parkirišča ter ostale pogoje določi na predlog upravljalca parkirišč župan občine.
20. člen
Sredstva, zbrana od parkirnine in najemnine za rezervirane parkirne površine se zbirajo na računu upravljalca parkirišč in so namenjena za pokrivanje stroškov pobiranja parkirnine in urejanja parkirišč.
21. člen
Odstranjevanje nepravilno ustavljenih ali nepravilno parkiranih ali zapuščenih vozil lahko vozniku ali v njegovi odsotnosti upravljalcu parkirišč odredi pooblaščeni komunalni nadzornik ali policist, če je vozilo ustavljeno ali parkirano;
– na površinah, kjer to izrecno prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
– na pločniku tako, da ovira gibanje pešcev,
– na vozišču, če predstavlja neposredno nevarnost udeležencev v prometu ali ovira potek prometa (na križišču, na avtobusni postaji ali postajališču, na prehodu za pešce ali prehodu kolesarske steze čez vozišče, na cestnoželezniškem prehodu, v predoru, na mostu ipd.),
– na označenem parkirnem mestu v nasprotju s talnimi označbami oziroma tako, da ni mogoč dostop drugega vozila do parkirnega mesta ali izstop že parkiranega vozila,
– na rezerviranem parkirnem mestu, pa za to parkirišče voznik oziroma lastnik vozila ne plačuje najemnine,
– na zelenici ali v parku,
– pred vhodom v stavbo ali garažo ali na dvorišče,
– na prostoru, ki je namenjen za dostop intervencijskih vozil,
– na mestih, ki so določena za ustavljanje dostavnih vozil,
– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred zapornico ipd.) ter,
– če tovorno vozilo ali avtobus ni parkiran na za to določenem prostem parkirnem mestu v istem naselju,
– če je vozilo zapuščeno, to je parkirano več kot en mesec na katerikoli javni prometni površini v naselju.
22. člen
Za shranjevanje in varovanje odpeljanih vozil mora imeti upravljalec parkirišč urejen prostor.
23. člen
Stroške za odvoz in varovanje odpeljanega vozila plača lastnik vozila. Višino stroškov upravljalcu parkirnih površin potrdi župan občine.
IV. DELO NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH
24. člen
Za promet pristojen upravni organ lahko v dovoljenju, upravljalec ceste pa v soglasju določi, da je dela na cesti potrebno izvesti neprekinjeno v določenem času ali samo v nočnem času.
25. člen
Javno prometno površino je potrebno takoj po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Prekopi površin, ki niso sestavljene iz posameznih elementov, se morajo izvesti s strojnim rezanjem, začasno je ob naročilu dokončne ureditve v prvotno stanje dovoljena utrditev z drugim materialom, vendar se mora biti površina prekopa v isti višini kot ostala površina.
V. CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA
26. člen
Prometna signalizacija v naseljih se postavlja na podlagi prometne zasnove ali predlogov upravljalca prometnih površin po predhodnem mnenju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dovoljenje za postavitev in odstranitev prometnih znakov in označb na javnih prometnih površinah izda za urejanje prometa pristojen organ.
27. člen
Za postavljanje, odstranjevanje in vzdrževanje prometne signalizacije v skladu s tem odlokom je pristojen upravljalec javne prometne površine, ki o prometnih znakih vodi predpisan register.
VI. POSEBNI TEHNIČNI UKREPI ZA VARNOST
28. člen
Pristojni inšpekcijski organ za ceste lahko z odločbo odredi postavitev snegobranov ali varovalnih odrov nad javnimi prometnimi površinami in odstranitev vseh ovir, ki zmanjšujejo preglednost ceste. Kolikor lastnik ali uporabnik zemljišča ali stavbe ne izvede odrejenega ukrepa v predpisanem roku, to na stroške zavezanca stori upravljalec javne prometne površine oziroma ceste.
29. člen
V bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol je na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dovoljeno urediti hitrostne ovire (grbine) in druge elemente za umirjanje prometa. Izjemoma je pod istim pogojem dovoljeno te grbine postavljati tudi na drugih voziščih, če je to potrebno iz razlogov varnosti prometa in umirjanja prometa ni mogoče zagotoviti z drugimi ukrepi.
Hitrostne ovire (grbine) in ostali elementi za umirjanje prometa morajo biti označeni s prometnimi znaki in talnimi obeležbami, ki so vidne tudi v času zmanjšane vidljivosti.
Za urejanje prometa pristojen občinski upravni organ lahko po predlogu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali na podlagi prometne zasnove odredi postavitev varovalnih ograj na nevarnih mestih, kjer so ogroženi pešci.
Postavitev, vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih varovalnih ograj izvaja upravljalec javne prometne površine, na kateri stoji ograja. V primeru, da je varovalna ograja potrebna pred izhodom iz objekta oziroma prostora, kjer je nevarnost neposrednega dostopa ali padca pešca na cestišče, mora stroške za naloge iz prejšnjega stavka plačati upravljalec ali najemniki objekta oziroma prostora, če teh ni pa lastnik oziroma imetnik pravice uporabe objekta oziroma prostora.
VII. NEPROMETNI ZNAKI
30. člen
V naseljih na območju občine Črnomelj je ob cestah in ulicah dovoljena postavitev neprometnih znakov po predpisih tako, da ne ovirajo normalnega poteka prometa ali zmanjšujejo preglednosti.
Pred izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka mora podjetje za vzdrževanje ceste pridobiti pozitivno soglasje za okolje in prostor pristojnega občinskega upravnega organa, investitor pa soglasje lastnika oziroma imetnika pravice uporabe zemljišča.
VIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
31. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: SPV) opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa na območju Občine Črnomelj v zvezi s preventivo in vzgojo,
– pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa s sredstvi javnega obveščanja,
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– razvija in pospešuje organizacijo in aktivnost šolske prometne službe.
32. člen
Predsednika in člane SPV imenuje občinski svet. Člani SPV so predvsem predstavniki organov in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, lahko pa tudi predstavniki drugih zainteresiranih organizacij in društev ter strokovnjaki s področja cestnega prometa.
Mandatna doba predsednika in članov SPV je 4 leta in se lahko ponovi.
33. člen
Delovanje SPV se podrobneje predpiše s poslovnikom, ki ga sprejme SPV. Administrativno tehnična opravila za SPV zagotovi občinska uprava.
34. člen
Sredstva za izvajanje nalog SPV določi občinski svet v vsakoletnem proračunu na podlagi programa dela SPV in razpoložljivih sredstev.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpekcijski organ za promet oziroma ceste, organi za notranje zadeve in pooblaščeni komunalni nadzorniki za ustavljena ali parkirana vozila, vsi v skladu s svojimi pooblastili.
X. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo 3.000 SIT se takoj na kraju samem kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s:
– prvim, drugim ali tretjim odstavkom 7. člena (dostavlja blago v času prepovedi ali dalj časa od predpisanega ali dostavljeno blago oziroma material takoj ne odstrani),
– 8. členom (uči kandidata za vozniški izpit v času prepovedi na ulicah, kjer je to prepovedano),
– 9. členom (čisti ali pere v tem členu določene prometne površine ali odvaža odpadke s teh površin v času prepovedi),
– 10. členom (opravlja dejanja iz tega člena v času prepovedi, pa ne gre za službeno intervencijo),
– drugim ali tretjim odstavkom 13. člena (ne upošteva prometnega režima avtobusne postaje ali parkira ali ustavi vozilo na avtobusnem postajališču dlje časa kot je določeno),
– prvim ali drugim odstavkom 18. člena (ne plača parkirnine za javno ali rezervirano parkirišče),
– katerokoli alineo 21. člena (nepravilno parkira).
Pravno osebo ali posameznika, ki stori prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 10.000 SIT takoj na kraju samem.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se takoj na kraju samem kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s:
– tretjim odstavkom 11. člena (nima dovoljenja za posebno rabo javnih površin ali jo uporablja v nasprotju z dovoljenjem ali soglasjem),
– 17. členom (ne določi manjkajočega števila parkirnih mest),
– 24. členom (izvaja dela na cesti v nasprotju z ali brez dovoljenja in soglasja),
– 25. členom (ne uredi prekopa takoj po končanih delih kot je določeno v tem členu),
– 27. členom (ne vodi registra prometnih znakov),
– 28. členom (ne izvede odrejenih ukrepov v določenem roku),
– tretjim in četrtim odstavkom 29. člena (ne zagotovi postavitve, vzdrževanja in zamenjave varovalne ograje v odrejenem času),
– 30. členom (postavi neprometni znak brez predpisanih soglasij in dovoljenj).
Pravno osebo ali posameznika, ki stori prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo 20.000 SIT takoj na kraju samem.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Do sprejetja drugačnih določb občinskega predpisa, ki ureja lokalne gospodarske javne službe, je upravljalec nekategoriziranih javnih prometnih površin naselja tudi upravljalec njegovih javnih parkirnih površin.
38. člen
Prometna signalizacija se uskladi s tem odlokom v roku 3 mesecev po pričetku njegove veljavnosti.
Javne parkirne površine po 14. in 15. členu se prvič določijo v roku 2 mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka.
Ureditev javnih parkirnih površin in uvedba pobiranja parkirnine ter določitev pristojbine za ureditev parkirišča, višine parkirnine in najema rezerviranega parkirišča se izvedejo v roku 3 mesecev po pričetku veljavnosti odloka.
Odstranjevanje nepravilno ustavljenih ali parkiranih vozil ter shranjevanje in varovanje odpeljanih vozil s potrditvijo stroškov se organizira v roku 3 mesecev po pričetku veljavnosti tega odloka.
Register prometnih in neprometnih znakov se vzpostavi ali dopolni v skladu s tem odlokom v roku 4 mesecev po pričetku njegove veljavnosti.
39. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 27/81) in odredba o določitvi enosmernih cest v mestu Črnomelj (Uradni list RS, št. 64/93).
40. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repubike Slovenije.
Št. 343-8/95
Črnomelj, dne 28. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti