Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

767. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Puconci, stran 1150.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 17/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Puconci
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek trajnih nasadov na kmetijskih zemljiščih območja Občine Puconci.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki (v nadaljnjem besedilu: investitorji) so:
-------------------------------------------------------------------
K.o.   Parc. št. Vrsta rabe  Kat. raz.  Pov. (m2)  Št. ZKV
-------------------------------------------------------------------
1. Šumak Jože in Marta, Vaneča 84/a, Puconci
Dolina  1095    njiva    7       3532       296
2. Smodiš Vlado, Vaneča 64/a, 9201 Puconci
Otovci  1637    njiva    7       2230       261
Otovci  1492/3   njiva    6       5500       261
3. Horvat Marta in Dušan, Moščanci 76, 9202 Mačkovci
Otovci  1640    travnik   6       819       261
Otovci  1648    pašnik   4       4987       261
4. Grah Šarika, Vidonci 116, 9264 Grad
Otovci  1057    travnik   5       2269       16
Otovci  1058    travnik   5       1606       16
Otovci  1059    njiva    6       2693       16
5. Vidovič Alojz, Cankova 23, 9261 Cankova
Vadarci  del 683  vinograd  5       7471       180
Vadarci  del 684  sadovnjak  5       3332       180
-------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri živinorejsko veterinarskem zavodu za Pomurje Murska Sobota. Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:
– odstranjevanje zarasti in krčenje predhodne kulture
– zasipavanje depresij in planiranje
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
– rigolanje in brananje
– količenje
– ostala dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami odstraniti zarast in izkrčiti predhodno kulturo ter tako pripraviti površino za zemeljska dela. Na podlagi gnojilnega načrta morajo sami potrositi apno in gnojila. Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljič ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-07/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti