Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

808. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Osilnica, stran 1185.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na seji dne 1. marca 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Osilnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Osilnica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje malega gospodarstva in kmetijstva se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki:
– dolgoročnih in kratkoročnih posojil,
– subvencij obrestne mere,
– garancij (poroštva) za posojila bank in drugih finančnih organizacij.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– samozaposlovanje,
– povečanje zaposlovanja oziroma pridobitev novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva za delavce iz območja Občine Osilnica,
– posodobitev oziroma razširitev obstoječe proizvodnje in storitev ter sofinanciranje novih podjetniških proizvodnih in storitvenih programov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup in posodobitev opreme,
– kmetijsko dejavnost,
– dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Prosilci lahko istočasno vložijo prošnjo le za enega od navedenih namenov.
5. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem obratovalnice oziroma družbe na območju Občine Osilnica:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z najmanj enim zaposlenim delavcem,
– pravne osebe, ki se uvrščajo med malo gospodarstvo in so v zasebni lasti,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev,
– občani s statusom kmeta,
– občani, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost oziroma bodo opravljali dopolnilno dejavnost na kmetijah.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom in ki imajo stalno prebivališče v Občini Osilnica.
6. člen
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka ter ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki so v občini deficitarne,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene kapacitete in ustvarjajo možnost zaposlitve za nedoločen čas,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
– so kmetijski zavarovanci,
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
7. člen
Občinski svet občine Osilnica sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Sklep o razpisu za pridobivanje sredstev mora vsebovati:
– določbo tega pravilnika, na podlagi katere občinski svet sprejme sklep,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za sredstva,
– namene, za katere se sredstva lahko pridobijo,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo, to je najdaljša doba vračanja, višina obrestne mere,
– navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji
– rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in ne daljši od 30 dni od dneva objave,
– navedbo mesta, za vložitev prošnje,
– rok, v katerem bo občinski svet sprejel sklep o dodelitvi sredstev, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka razpisnega roka.
9. člen
Prošnja za razpis mora poleg osnovnih podatkov (navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev) vsebovati:
a) investicijski program,
b) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti za prosilce iz 4. člena tega pravilnika,
c) dokazilo glede namena pridobitev sredstev pri razširitvi poslovanja,
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov, za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč ter združevanje parcel,
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup in posodobitev opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev poslovanja,
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost.
10. člen
Prošnje za pridobitev sredstev s potrebnimi prilogami vložijo prosilci na sedežu Občine Osilnica, Osilnica 16, v roku, ki je določen v razpisu.
11. člen
Višina posojila praviloma ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije.
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja do 5 let.
12. člen
Posojila se dodeljuje preko banke, s katero Občina Osilnica sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Dobo vračanja posojila in višino obrestne mere vsakokrat določi občinski svet v dogovoru z banko.
14. člen
Prošnje za razpisana sredstva obravnava komisija za dodelitev sredstev, ki jo imenuje Občinski svet občine Osilnica na predlog župana.
Komisija šteje 4 člane in jo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinskega sveta,
– župan,
– predstavnik banke.
Komisija pripravi predlog za dodelitev sredstev občinskemu svetu.
15. člen
Sklep o dodelitvi sredstev mora občinski svet sprejeti najpozneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v roku osem dni po sprejemu in je dokončen.
16. člen
Po pridobitvi sredstev sklene posojilojemalec v skladu z določbami tega pravilnika posojilno pogodbo z banko, v kateri so določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
17. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom občinskega sveta, mora poleg bančnih določb vsebovati pogoje, določene s sklepom občinskega sveta, predvsem pa:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z zamudnimi obrestmi.
18. člen
Posojilojemalec prične porabljati sredstva na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih oziroma do konca koledarskega leta.
Posojilojemalec prične vračati posojilo po porabi celotnega posojila v mesečnih obrokih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu.
19. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko poleg banke preveri komisija in pristojni organ Občine Osilnica.
20. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 215/96
Osilnica, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti