Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

830. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore, stran 1206.

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in v skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Štore na seji dne 21. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Štore plačuje nadomestilo.
Nadomestilo se plačuje na ureditvenem območju naselja Štore ter naselij Draga, Kompole, Javornik, Laška vas, Ogorevc, Pečovje, Prožinska vas, Svetina in Šentjanž.
V naselju Svetli dol in Kanjuce se nadomestilo za uporabo stavb nega zemljišča ne plačuje zaradi demografsko ogroženega območja.
2. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon o stavbnih zemljiščih glede oprostitve plačevanja nadomesti za uporabo stavbnega zemljišča, so oproščene tudi osebe:
– ki prejemajo stalno materialno in družbeno pomoč,
– upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek,
– osebe, ki prejemajo polni invalidski dodatek in
– osebe, ki prejemajo stalno priznavalnino ali varstveni dodatek pod pogojem, da v njihovi lasti ni nezasedenih poslovnih in stanovanjskih površin in da skupni dohodki vseh družinskih članov v letu pred letom za katero se odmerja nadomestilo niso presegli 60 % povprečne plače v gospodarstvu.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila na njegovo zahtevo. Vlogo s potrebno dokumentacijo mora vložiti zavezanec pri Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje do 31. januarja za tekoče leto.
3. člen
Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razdeli na:
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, namenjeni za bivanje,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo za poslovno in drugo dejavnost gospodarstva in obrti,
– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se uporabljajo v okviru družbenih dejavnosti.
4. člen
– Stanovanjska površina je čista tlorisna površina stanovanja, ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile,
– poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prosto ra in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom,
– med poslovne površine, ki se štejejo za zazidana stavbna zemljišča namenjene za poslovno dejavnost, se v skladu s petim odstavkom 60. člena zakona o stavbnih zemljiščih štejejo tudi nepokrita skladišča (dvorišča), parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno ter se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča,
– površine namenjene za družbene dejavnosti so vse tiste, na katerih se izvajajo dejavnosti in se financirajo iz proračuna.
Površine, ki so potrebne za normalno uporabo stavb (funkcionalno zemljišče) ugotovi za urejanje prostora pristojen upravni organ (upravna enota).
5. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih zemljišč, se to območje glede na lego zemljišča deli na dva območja:
I. območje: naselje Štore in
II. območje: ostala naselja, kjer se plačuje nadomestilo.
Opis in grafični prikaz naselij I. območja in naselij II. območja so sestavni del tega odloka in je na vpogled v Občini Štore in pri Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje.
6. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan plačevati neposredni uporabnik zemljišča, lastnik ali najemnik stavbe, imetnik pravice uporabe zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
7. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
8. člen
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določi od enega M2 tlorisne površine stanovanj in poslovnih površin, kot jih določa 4. člen tega odloka ter površin, namenjenih za družbene dejavnosti.
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja. Za vse namene uporabe stavbnih zemljišč se uporabljajo vsa merila (zaselki, ki imajo vaške vodovode kot javni vodovod).
9. člen
Točke za en M2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Lega stavbnega zemljišča:              št. točk
– stavbno zemljišče za stanovanjske
 namene v I. območju                     11
– stavbno zemljišče za stanovanjske
 namene v II. območju                     6
– stavbno zemljišče namenjeno za
 poslovno dejavnost v I. območju               35
– stavbno zemljišče namenjeno za            št. točk
 poslovno dejavnost v II. območju              20
– stavbno zemljišče namenjeno za
 družbene dejavnosti ne glede na območje           15
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– dostop po sodobno urejeni cesti               10
– pristop po makadamski cesti                 3
– možnost priključka na vodovodno omrežje           4
– možen priključek na plin                  10
– javna razsvetljava dostopne javne ceste           5
– možen priključek na javno kanalizacijo            5
– zelene površine ob stavbi                  2
– možen priključek na elektriko                2
– možen priključek na industrijsko tiromrežo         15
Za en M2 nezazidanega stavnega zemljišča se ugotovijo točke po tem členu in se pri določitvi nadomestila upošteva 15 %.
10. člen
Vrednost točke je 0,133 SIT na mesec in se na osnovi sklepa občinskega sveta valorizira vsako leto skladno z letnim planom urejanja stavbnih zemljišč in indeksom rasti cen na drobno.
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu
Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Celje, skladno s tem odlokom.
12. člen
Podatke za odmero nadomestila posreduje Republiški upravi za javne prihodke – izpostavi Celje Občina Štore do 31. 12. za naslednje leto.
13. člen
Zavezanec mora vložiti napoved s podatki potrebnimi za odmero nadomestila v 15 dneh od dneva nastanka.
Če nastane sprememba med letom, se ta upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
II. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
V primeru, da posameznik kot zavezanec ne prijavi svoje obveznosti ali je ne prijavi s točnimi podatki, se kaznuje z denarno kaznijo 30.000 SIT.
Če samostojni podjetnik ne prijavi svoje obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo 50.000 SIT.
Če gospodarska družba ne prijavi svoje obveznosti, se kaznuje z denarno kaznijo 100.000 SIT.
Odgovorna oseba v gospodarski družbi se istočasno za neprijavo kaznuje z 80.000 SIT.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Pri odmeri nadomestila po tem odloku upošteva Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Celje do pridobitve novih podatkov s strani Občine Štore površine stavbnega zemljišča, ki so bile podlaga za določitev nadomestila po sedaj veljavnem odloku za uporabo stavbnih zemljišč Občine Celje.
Zavezanec mora na območjih, kjer se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na novo uvaja, zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, kot ga določa 7. člen tega odloka, prijaviti v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje.
Na območjih, kjer je nadomestilo zauporabo stavbnega zemljišča že uvedeno, morajo zavezanci po tem odloku prijaviti vse spremembe v 30dneh po objavi tega odloka Republiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje.
16. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha z veljavo odlok odpravljene Občine Celje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Štore.
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Štore, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti