Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

834. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče, stran 1217.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Zreče ustanavlja stanovanjski sklad Občine Zreče (v nadaljevanju besedila: sklad) in določa njegovo dejavnost, organiziranost ter način dela.
2. člen
Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih socialnih, neprofitnih in profitnih stanovanj, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti občine, spodbujanje gradnje in prenove stanovanj in druge naloge skladno s stanovanjskim zakonom.
3. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v imenu in za račun občine.
Za obveznosti sklada je odgovoren sklad s sredstvi, s katerimi razpolaga. Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
4. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Občine Zreče.
Sedež sklada je: Zreče, Cesta na Roglo 13B.
III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Za začetek dela in poslovanja sklada, ustanovitelj zagotavlja in prenaša v upravljanje skladu:
– stanovanja in stanovanjske hiše, poslovne prostore, garaže ter funkcionalna zemljišča, katerih lastnica je Občina Zreče,
– sredstva za vzdrževanje in amortizacijo, namenjena za prenovo stanovanj in stanovanjskh hiš ter poslovnih prostorov.
6. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna,
– z dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine,
– iz najemnin stanovanj, poslovnih prostorov in garaž, ki so last občine,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– iz vračila stanovanjskih posojil,
– iz drugih virov.
7. člen
Sklad ima naslednje naloge:
– izvaja stanovanjsko politiko, sprejeto z občinskim stanovanjskim programom,
– financira graditev in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu z občinskim stanovanjskim programom,
– daje posojila za graditev in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter pomoč pri odplačevanju posojil v skladu s pravilnikom,
– skrbi za kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih, neprofitnih in profitnih stanovanj,
– upravlja s sredstvi stanovanjskega sklada, skladno s finančnim načrtom,
– oddaja socialna, neprofitna in profitna stanovanja,
– oddaja poslovne prostore v lasti občine,
– financira obnovo poslovnih prostorov,
– oblikuje in spremlja višino najemnine za socialna, neprofitna in službena stanovanja v lasti občine v skladu s predpisano metodologijo,
– oblikuje in spremlja višino najemnine za poslovne prostore v lasti občine,
– zagotavlja sredstva za subvencijo najemnin,
– opravlja druga strokovna dela, določena z zakonom, ter odlokom in drugimi predpisi.
8. člen
Podrobnejše kritrije za pridobitev sredstev, za graditev in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter namen njihove porabe določi sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določbami stanovanjskega zakona in tega odloka. Sredstva posojil se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
IV. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE SKLADA
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane.
Predsednik upravnega odbora je po položaju župan občine.
Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana, pri čemer mora biti najmanj polovica članov izvoljena izmed članov občinskega sveta.
Predsednik in člani odbora se imenujejo za dobo štirih let, oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
10. člen
Upravni odbor je organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah z večino vseh članov odbora o vprašanjih poslovanja in delovanja sklada. Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja in sprejema letni program dela in finančni načrt sklada,
– odloča o naložbeni politiki, v soglasju z občinskim svetom,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– sprejema statut in druge splošne akte stanovanjskega sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada in naloge za katere ga pooblasti občina.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in upravlja sklad,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
11. člen
Zakonitost del in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Zreče.
12. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo pri skladu.
13. člen
Občinski svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnem načrtu,
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
14. člen
Finančna in druga strokovno tehnična opravila za sklad opravlja občinska uprava.
V. KONSTITUIRANJE SKLADA
15. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta. Statut sklada določa:
– notranjo organiziranost sklada,
– način poslovanja sklada,
– odgovornost za obveznosti oziroma način pokrivanja izgube,
– naloge in pristojnosti organov sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta,
– druga vprašanja, pomembna za delo sklada.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese Občina Zreče na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke, pridobljene iz naslova gospodarjenja s temi stanovanji.
Občina Zreče prenese skladu v upravljanje stanovanja, poslovne prostore in garaže, na katerih je pridobila lastninsko pravico.
17. člen
V skladu s statutom lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interese. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.
18. člen
Do konstituiranja sklada opravlja prodajo stanovanj in druge naloge po stanovanjskem zakonu Občina Zreče.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/95
Zreče, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti