Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

831. Odlok o komunalnih taksah v Občini Štore, stran 1207.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 50/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in statuta Občine Štore je Občinski svet občine Štore na seji dne 21. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Štore
1. člen
V občini Štore se predpisujejo komunalne takse za uporabo naslednjih taksnih predmetov in storitev:
1. za igralna sredstva v javnih lokalih,
2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih in za
3. uporabo javnih površin.
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Taksne obveznosti se določajo v točkah. Vrednost točke znaša od 1. 1. 1996 6 SIT in jo letno usklajuje Občinski svet občine Štore.
3. člen
Taksni zavezanec je fizična in pravna oseba, ki ima od uporabe taksnih predmetov in storitev koristi.
4. člen
Postavitev in vzdrževanje reklamnih objektov, kakor nameščanje reklam, ureja poseben odlok. Lokacije za uporabo javnih površin določajo pristojne službe Občine Štore.
5. člen
Za odmero in pobiranje taksnih obveznosti je pristojna Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Celje. Odmera se opravi skladno s tem odlokom in podatki od pristojnih služb Občine Štore ali od nje pooblaščene organizacije. Odmera iz tretje točke prvega člena tega odloka se opravi v Občini Štore in se zavezancu izda tudi ustrezna odločba.
6. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti taksni predmet Republiški upravi za javne prihodke – izpostavi Celje v 15 dneh po postavitvi taksnega predmeta.
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej v gotovini. Takse, za katere je v taksni tarifi določena letna tarifa, plačujejo zavezanci polletno in zapadejo v plačilo 15. januarja in 15. julija, plačane pa morajo biti v 30 dneh po zapadlosti.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
8. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali storitve za katerega je predpisano plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo 6.000 do 12.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Kolikor se taksni predmet ali storitev uporablja nad obsegom kot je določeno v izdani odločbi, plača taksni zavezanec za prekoračitev desetkratno tarifo.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje. Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 39/92).
TARIFA KOMUNALNIH TAKS V OBČINI ŠTORE
Tarifa št.1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na javnih mestih se letno odmeri 10.000 točk po komadu.
Pojasnilo:
– Za igralna sredstva se štejejo biljardi, elektronska in video igralna sredstva, namizni nogomet, košarka itd. ne glede na vrsto lokala in način plačevanja uporabe teh naprav.
– Taksa se ne plača za uporabo šaha, domine in igralnih kart.
– Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, bifeji, bistroji, menze, itd), kot tudi k temu prostoru pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gosti. Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za sestajanje društvenih članov zaradi zabave oziroma razvedrila. – Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih brez pridobitvene dejavnosti se ne plača komunalna taksa.
– Taksni zavezanci so organizacije in zasebniki, ki imajo v lokalu ali okviru svojega lokala igralno sredstvo, čeprav niso lastniki le-tega.
Tarifa št. 2
Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena na navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet nameščen.
a) Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se letno odmeri:
Vrsta reklame
                      svetleča nesvetleča
– do 2 m2                  2000      1000
– od 2 do 5m2                3000      2000
– nad 5m2                  5000      3000
Za reklame, objave in oglase za lokale, kjer ni dovoljeno kajenje (kar mora biti na reklami, napisu ali objavi navedeno), se komu nalna taksa ne zaračunava.
b) Za plakate in reklame od vsakega izobešenega izvoda 10 točk.
c) Za panoje in transparente ne glede na lokacijo 5000 točk.
č) Za JUMPO panoje ne glede na lokacijo za vsak pano 10.000 točk (mesečni obračun).
Tarifa št. 3
– Za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti se za vsak zasedeni M2 odmeri 5 točk dnevno.
– Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev, razstav in sejmov za gospodarske namene, se za vsak zasedeni M2 odmeri 5 točk dnevno.
– Za uporabo javnih površin za začasne namene, po dejavnostih in območjih, se odmeri za vsak M2 zasedene javne površine skupno s funkcionalnim zemljiščem dnevno:
točk
kioski        – prodaja pijač, hrane,
           sadja in zelenjave           20
           – prodaja cvetja, časopisov,
           spominkov in knjig           10
           – prodaja obrtnih izdelkov       15
stojnice       – prodaja pijač, hrane, sadja
           in zelenjave              15
           – prodaja cvetja, časopisov,
           spominkov in knjig           5
           – prodaja obrtnih izdelkov       10
Zasedena funkcionalna javna površina, ki je osnova za plačilo komunalne takse se izračuna tako, da se za kioske in za posamezne stojnice dejanska dolžina in širina taksnega predmeta poveča za najmanj 1 M2, nato se izračuna skupen tloris, ki predstavlja zasedeno javno površino.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti