Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

842. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-B)
843. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-B)
950. Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (ZLSZDL)

Odloki

844. Odlok o soglasju k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1996 (OdPDDA)

Drugi akti

845. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

846. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

951. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
952. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
953. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
954. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka

Sklepi

847. Sklep o začasni določitvi organizacij za opravljanje strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ladij in plovil objektov za plovbo
848. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Antwerpnu
849. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Antwerpnu

MINISTRSTVA

850. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav
851. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev in kopitarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev in kopitarjev iz Republike Makedonije
852. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
853. Pravilnik o vojaški knjižici
854. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
855. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji

SODNI SVET

857. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije k ponovitvi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
858. Sklep o imenovanju sodnice na višje sodniško mesto višje sodnice
859. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
860. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
861. Sklep Sodnega sveta o spremembi cene bencina od 1. 3. 1996 dalje

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

856. Ugotovitev da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

862. Sklep o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
863. Sklep o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
864. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
865. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
866. Statut združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
867. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo
955. Poročilo o gibanju plač za januar 1996

OBČINE

Beltinci

868. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1995
869. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi razvojnega sklada Občine Beltinci
870. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Beltinci v letu 1996

Bled

871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1995

Brežice

872. Sklep o razpisu prvih volitev za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Brežice

Dobrepolje

873. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1995
874. Odlok o spremembi odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
875. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje
876. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

877. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
878. Sklep o ukinitvi plačevanja samoprispevka

Grosuplje

879. Odlok o javnem redu in miru v Občini Grosuplje
880. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje
881. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Grosuplje
882. Odlok o urejanju javnih površin v Občini Grosuplje

Hodoš-Šalovci

883. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1996

Kamnik

884. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
885. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta PN-3 Terme Snovik

Kuzma

886. Odlok o ureditvi agromelioracijskega postopka v delih katastrske Občine Vidonci

Laško

887. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Laško
888. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Breze
889. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Jurklošter
890. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Laško
891. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Marija Gradec
892. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem
893. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice
894. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Sedraž
895. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
896. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Zidani most
897. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Breze
898. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Jurklošter
899. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Laško
900. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Marija Gradec
901. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem
902. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Rimske Toplice
903. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Sedraž
904. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
905. Sklep o imenovanju volilne komisije Krajevne skupnosti Zidani most

Lenart

906. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1996
907. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Benedikt
908. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Benedikt o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Benedikt
909. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak
910. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Cerkvenjak o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak
911. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec
912. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Lokavec o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Lokavec
913. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Jurovski Dol o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol
914. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Lenart o izidu referenduma o uvedbi samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Lenart
915. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah
916. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Sv. Trojica v Slovenskih Goricah o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
917. Poročilo krajevne volilne komisije Voličina o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina
918. Poročilo krajevne volilne komisije Voličina o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu za ugotovitev volje občanov Krajevne skupnosti Voličina

Lendava

919. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lakoš
920. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Lakoš, dne 4. 2. 1996
921. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Kot v KS Hotiza
922. Poročilo volilne komisije KS Hotiza o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje naselja Kot v KS Hotiza, dne 18. 2. 1996
923. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza
924. Poročilo volilne komisije KS Hotiza o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje naselja Kapca v KS Hotiza dne 18. 2. 1996

Litija

925. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sobrače

Novo mesto

926. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1995, ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od...

Pivka

927. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za novo pokopališče v Pivki
928. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka
929. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka

Postojna

930. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto
931. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 11. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Razdrto
932. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Veliko Ubeljsko

Radeče

933. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti občine Radeče
934. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Radeče v letu 1996
935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče

Radenci

936. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti

Ravne-Prevalje

937. Ugotovitev, da je Darku Šulerju, članu občinskega sveta, prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij

Ribnica

938. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 1996
939. Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1995
941. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1996
942. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
943. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Trebnje

944. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za I. polletje 1996

Žalec

945. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
946. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
947. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žalec
948. Odredba o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
949. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur
2. Preklic objave sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki
3. Popravek pravilnika o sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč - melioracij v Občini Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti