Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

956. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ)
957. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96)
958. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96)
959. Zakon o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj (ZPOPNA-A)
960. Zakon o dopolnitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (ZSDAEB-A)

Sklepi

961. Sklep o spremembah začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1052. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za proizvodnjo električne energije
1053. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja - na strugi, Suha, Pretovka ob Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije
1054. Uredba o dopolnitvi uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1055. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
1056. Uredba o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje taksa v letu 1996

Sklepi

1058. Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol

Drugi akti

1057. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu

MINISTRSTVA

962. Odredba o omejitvi osnih obremenitev
963. Odredba o pogojih kakovosti, o postopkih ter metodah jemanja vzorcev in o analitskih metodah za kmetijske in živilske proizvode
964. Odredba o tehničnih pogojih kakovosti in o analitskih metodah za mineralna gnojila
965. Pravilnik o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja
966. Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici
967. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri delu
968. Pravilnik o sodnih tolmačih
969. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
970. Pravilnik o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje šole
1059. Pravilnik o nomenklaturi poklicev

BANKA SLOVENIJE

1060. Sprememba navodila o načinu vnovčevanja čekov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

971. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1996
972. Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje
973. Telekomunikacijska oprema v obdobju od maja 1995 do marca 1996

OBČINE

Beltinci

974. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Dokležovje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za celotno območje Krajevne skupnosti Dokležovje

Brežice

975. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice

Črenšovci

976. Sklep o spremembi statuta Občine Črenšovci
977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Črenšovci

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

978. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Grosuplje

979. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Rdeči Kal-Sad

Hrpelje-Kozina

980. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 1996

Juršinci

981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Juršinci za leto 1995

Kobarid

982. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
983. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Borjana-Podbela
984. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Breginj
985. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Drežnica
986. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Idrsko
987. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ladra-Smast-Libušnje
988. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trnovo ob Soči
989. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrsno
990. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kobarid
991. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kred-Staro selo
992. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Livek

Komen

993. Sklep o uvedbi samoprispevka za Vaško skupnost Sveto
994. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za Vaško skupnost Sveto

Krško

995. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško

Kuzma

996. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Kuzma

Lenart

997. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1995

Ljutomer

1000. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1996

Loški Potok

998. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1996
999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1995

Metlika

1001. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1995
1002. Odlok o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika

Novo mesto

1003. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1996
1004. Odlok o zazidalnem načrtu samostanskega kompleksa Karmeličanke v Mirni Peči
1005. Odlok o ureditvenem načrtu za peskokop Soteska
1006. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč

Odranci

1007. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1996
1061. Poslovnik Občinskega sveta občine Odranci

Pivka

1008. Poslovnik občinskega sveta

Radeče

1009. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče
1010. Sklep o določitvi cene oskrbnih stroškov na otroka in višini subvencije Občine Radeče k oskrbnini na otroka v vrtcu Radeče
1011. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče
1012. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
1013. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1014. Sklep o ukinitvi nepremičnine javnega dobra

Semič

1015. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Semič za leto 1995
1016. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1996
1017. Odlok o spremembi imena in dopolnitvi zazidalnega načrta Semič-Mladica
1018. Sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996
1019. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 1996

Sežana

1020. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sežana

Slovenske Konjice

1021. Statut stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice

Škocjan

1022. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škocjan za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Škocjan za obdobje od leta 1986 do leta...

Škofja Loka

1023. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
1024. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1996

Šmarje pri Jelšah

1025. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah
1026. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah
1027. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995
1028. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996
1029. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 1996
1030. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh
1031. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora
1032. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko
1033. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
1034. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem
1035. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Zibika in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zibika
1036. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan
1037. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje
1038. Odlok o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje

Trebnje

1039. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. marca 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela-Šumberk za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001
1040. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
1041. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Šentrupert o izidu glasovanja na referendumu dne 17. marca 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert

Tržič

1042. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Tržič za leto 1996

Vitanje

1043. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje

Vojnik

1044. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
1045. Odlok o pokopališkem redu

Vrhnika

1046. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1996

Zreče

1047. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1995
1048. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Zreče
1049. Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Zreče
1050. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

Žalec

1051. Sklep o določitvi cene programov na otroka in valorizaciji najvišjih prispevkov staršev in o določitvi najnižjega prispevka staršev

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

16. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov (BITVPD)
17. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma (BATTMOK)
18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vračanju in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita (BROVD)
19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (ZHRZTS)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine (BBHZTS)

Vlada Republike Slovenije

22. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Panamo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
23. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike za obdobje od 1995 do 1997
AAA Zlata odličnost