Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

786. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cankova-Tišina, stran 1169.

Na podlagi določil 14. in 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina, je Občinski svet občine Cankova-Tišina na redni seji dne 16. 2. 1996 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 54/95)
1. člen
Spremeni se 2. člen pravilnika tako, da se glasi vrstni red alinee, in sicer:
– odpiranje novih delovnih mest, povezano z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva,
– nakup, graditev, prenova in adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup opreme.
2. člen
Spremeni se 3. člen pravilnika tako, da se glasi:
Prosilci morajo izpolnjevati prvenstveno naslednje osnovne pogoje:
1. da je kraj investicije na območju Občine Cankova-Tišina,
2. da prosilec opravlja dejavnost ali ima sedež na območju Občine Cankova-Tišina. Občinski svet lahko dovoli izjemo pri tem pogoju v primeru, če gre za bistveno povečanje števila zaposlenih, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Cankova-Tišina,
3. da prosilec poveča število zaposlenih po investiciji, v skladu s programom, s tem, da prednostno zaposli delavce, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Cankova-Tišina.
3. člen
Spremeni se 4. člen pravilnika tako, da se glasi:
Posojila se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg zgoraj navedenih osnovnih pogojev in pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednja merila:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta oziroma omogočajo zaposlitev,
– opravljajo ali bodo opravljali dejavnosti, ki se po občinskih razvojnih planih smatrajo za prednostne,
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete in stopnje obdelave izdelkov oziroma višje kvalitete storitev,
– da investicija ekološko ni sporna in zagotavlja okolju prijazen delovni in tehnološki proces,
– da so komitenti LB Pomurske banke, d.d., Murska Sobota.
4. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi:
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca in opis investicije z obvezno navedbo: števila novih delavcev in roka zaposlitve, pričakovani učinki investicije, rok za izvedbo investicije, predračunska vrednost investicije in finančna konstrukcija (viri) investicije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti oziroma registracija ali dokazilo o začetnem postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču,
– obrtniki in samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za preteklo leto,
– podjetniki (gospodarske družbe) predložijo izkaz uspeha in premoženjsko bilanco za preteklo leto in BON 2,
– samostojni podjetniki in obrtniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
– dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku za zadnji dve koledarski leti, za delavce ki so zaposleni pri prosilcu in imajo bivališče na območju občine, kjer je z referendumom uveden krajevni samoprispevek; obveznost velja tudi za delodajalce,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun, če gre za nakup poslovnih prostorov ali opreme,
– zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu premoženja za potrebe zavarovanja posojila.
5. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
Komisija za dodelitev posojil bo prošnje rešila najpozneje v 30 dneh po preteku razpisa in o odločitvi obvestila prosilce v roku 8 dni. Sklep komisije za dodelitev posojil je dokončen.
6. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se glasi:
Prejemnik posojila mora najkasneje v roku enega leta po odobritvi in koriščenju posojila, predložiti občinski upravi dokaz o izpolnjevanju obveze glede nove zaposlitve. Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverjajo občinski organi in banka.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 17. 1. 1996 dalje.
Št. 280/96
Tišina, dne 5. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti