Kaj prinašajo nove Posebne gradbene uzance 2020?

16. dec.
Kaj prinašajo nove Posebne gradbene uzance 2020?

Slovensko gradbeno pravo je bogatejše za Nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki bodo nadomestile stare uzance, sprejete v Jugoslaviji leta 1977. Starejša pravna teorija uzance opredeljuje kot kodificirane poslovne običaje, sodobnejša pa kot podrobna pravila ožjega poslovnega kroga, ki jih ne sprejme zakonodajalec, temveč najpogosteje združenja gospodarskih subjektov (gospodarske zbornice) ali posamezni gospodarski subjekti (borze, banke).1

Preberi več

Katera so osnovna pravila pri izračunu odpravnine

16. dec.
Katera so osnovna pravila pri izračunu odpravnine

Osnovna pravila pri izračunu odpravnine so:1

1. Pri štetju let zaposlitve pri delodajalcu se štejejo dopolnjena leta zaposlitve.

2. Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.2 Za pravne prednike se štejejo delodajalci, pri katerih je delavec opravljal delo, če je bil prevzet na delo k sedanjemu delodajalcu pred uveljavitvijo ZDR oziroma ZDR-1. V delovno dobo se šteje tudi delo pri predhodnih delodajalcih, če se je sedanji delodajalec tako obvezal v pogodbi o zaposlitvi.

Preberi več

Zavarovanje tveganj v gradbeništvu

18. nov.
Zavarovanje tveganj v gradbeništvu

V gradbenih projektih se srečujemo z različnimi vrstami tveganja, od plačilnega tveganja do tveganj dobre izvedbe, pravočasnih rokov, odprave napak … Nekatera tveganja so na strani naročnika, druga na strani izvajalcev, podizvajalcev, dobaviteljev, in če temu dodamo še tveganje zaradi tujih, ne dobro poznanih partnerjev ali morda tujega prava, smo pred kompleksnim vprašanjem – kako se zaščitimo pred vsemi dejavniki tveganj (ali vsaj zmanjšamo njihovo tveganje).

Preberi več

Kateri so pogoji za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov?

8. jul.
Kateri so pogoji za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov?

Pogoje za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov določajo drugi do sedmi odstavek 37. člena GDPR. Pri tem je seveda najpomembnejši peti odstavek, saj ta določa lastnosti osebe, ki je pooblaščena oseba za varstvo podatkov. Te so:
– poklicne odlike na področju varstva osebnih podatkov,
– zlasti strokovno znanje o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov, in
– zmožnost za izpolnjevanje nalog po 39. členu GDPR.

Preberi več

Kakšen je postopek za ugotavljanje pogojev posvojitve?

24. jun.
Kakšen je postopek za ugotavljanje pogojev posvojitve?

Postopek za ugotavljanje pogojev za posvojitev se začne s pisno prijavo centru za socialno delo, s katero zakonca, zunajzakonska partnerja ali posameznik izrazijo željo za posvojitev. Po prejemu pisne prijave center za socialno delo ugotavlja primernost prijavitelja.

Preberi več

Dopolnjevanje ponudb s podizvajalcem

24. jun.
Dopolnjevanje ponudb s podizvajalcem

Številni gospodarski subjekti se pri oddaji ponudb v postopkih javnega naročanja odločajo, da bodo svojo ponudbo oddali s podizvajalci, ki so izpolnitveni pomočniki izvajalca, s pomočjo katerih izvajalec lahko udejanji predmet pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer za delo oziroma storitve podizvajalca v celoti odgovarja sam. ZJN-3 podizvajalca definira kot gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.1 

Preberi več

Zakon o splošnem upravnem postopku in dejavniki, ki vplivajo na njegovo izvrševanje – ob novem komentarju zakona

27. maj
Zakon o splošnem upravnem postopku in dejavniki, ki vplivajo na njegovo izvrševanje – ob novem komentarju zakona

Ob izidu težko pričakovanega prvega dela novega komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je treba izpostaviti tudi določena vprašanja, ki jih ta zakon ne rešuje in se zato z odgovori nanje v komentarju bralec ne bo srečal. Ker pa neposredno vplivajo na izvrševanje samega upravnega postopka, jih želim kot eden od urednikov novega dela posebej osvetliti.

Preberi več

ZDR-1 s praktičnimi uvodnimi pojasnili

27. maj
ZDR-1 s praktičnimi uvodnimi pojasnili

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)1 je od svoje uveljavitve 12. aprila 2013 doživel en popravek2 in šest sprememb. S svojimi odločitvami in stališči ne skopari niti sodna praksa. Kljub temu pa v praksi ostaja še veliko odprtih vprašanj.

Preberi več

Ali je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti mogoča tudi zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe?

4. mar.
Ali je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti mogoča tudi zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe?

Zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe je delavec upravičen do nadomestila plače1 oziroma do ustreznega nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.2 ZDR-1 pa hkrati začasno nezmožnost za delo, ugotovljeno po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, izrecno opredeljuje za neutemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.3

Preberi več

Vrhovno sodišče že šestič o kreditih v švicarskih frankih

4. mar.
Vrhovno sodišče že šestič o kreditih v švicarskih frankih

Vrhovno sodišče RS je s sodbo1 z dne 23. januarja 2020 ponovno pritrdilo stališču banke, ki je po besedah Vrhovnega sodišča RS ravnala v skladu z zahtevo dobre vere in ustrezno izpolnila svojo pojasnilno dolžnost. 

Ustrezno izpolnjena pojasnilna dolžnost banke

Vrhovno sodišče RS je opozorilo, da je od povprečno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega potrošnika mogoče pričakovati, da se zaveda, da se kredit v evrih razlikuje od kredita v švicarskih frankih predvsem zaradi prevzema valutnega tveganja in da se razmerje med evrom in švicarskim frankom lahko spremeni.

Preberi več

Konferenca Novi izzivi 2020

5. feb.
Konferenca Novi izzivi 2020

Konferenca Novi izzivi se je uveljavila kot prireditev, na kateri se udeleženci iz finančne in drugih, s plačili in podatki povezanih dejavnosti neposredno seznanijo z novosti tega področja. Obenem je konferenca prostor za srečanje in pogovor udeležencev iz različnih dejavnosti ter tudi s predstavniki državnih organov, prav tako pa ponuja priložnost za izjave za medije.

Preberi več

Kdaj in kako oddati evidenčno naročilo?

22. jan.
Kdaj in kako oddati evidenčno naročilo?

Evidenčna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo zakona iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.1 Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona, razen tistih, navedenih v drugem odstavku 21. člena ZJN-3.

Preberi več

Zaposlovanje na črno po KZ-1

22. jan.
Zaposlovanje na črno po KZ-1

Evropska komisija z izrazom »neprijavljeno delo« poimenuje »vsako neplačano dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem«.1 To pomeni, da delo ni prijavljeno davčnim organom ali nosilcem socialnega zavarovanja ali ni prijavljeno za namene delovnopravnega varstva. Tako problematiko je obravnavala tudi Mednarodna organizacija dela, ki je za podobne pojave uporabljala različne pojme. To po eni strani kaže na dejstvo, da se s temi vprašanji ukvarjajo tudi na mednarodni ravni, po drugi strani pa tudi dejstvo, da se za podobne pojave uporablja različno izrazje. Pomembno je, da je treba kljub temu pri inkriminaciji v 199. členu KZ-1 dosledno razlikovati dva pojma, ki ju kot različna opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), in sicer delo na črno in zaposlovanje na črno.

Preberi več

Z delom začela Uprava za informacijsko varnost – nove obveznosti

22. jan.
Z delom začela Uprava za informacijsko varnost – nove obveznosti

1. januarja 2020 je začela delovati Uprava za informacijsko varnost (UIV), ki bo bdela nad informacijsko varnostjo organov državne uprave, izvajalcev bistvenih storitev ponudnikov digitalnih storitev. Med drugimi nalogami bo uprava imela tudi inšpekcijska pooblastila.

Preberi več
AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti