Kakšen je postopek za ugotavljanje pogojev posvojitve?

Objavljeno: 24. 6. 2020

Postopek za ugotavljanje pogojev za posvojitev se začne s pisno prijavo centru za socialno delo, s katero zakonca, zunajzakonska partnerja ali posameznik izrazijo željo za posvojitev. Po prejemu pisne prijave center za socialno delo ugotavlja primernost prijavitelja.

V tem postopku preizkusi, ali je prijavo vložila oseba, ki je lahko posvojitelj (zakonca, zunajzakonska partnerja ali oseba, ki ni v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, 213. člen DZ), da oseba ni bližnji sorodnik ali skrbnik otroka (214. člen DZ), da je prijavitelj ustrezne starosti za posvojitev in da se razsodni otrok strinja s posvojitvijo (215. člen DZ), motive za posvojitev in druge za posvojitev pomembne okoliščine. Ugotavljanje primernosti posvojitelja ne sme trajati dlje kot eno leto od dneva vložitve prijave. Na podlagi ugotovitev o primernosti posvojitelja pripravi center za socialno delo strokovno mnenje o prijavitelju. Pred posvojitvijo mora center za socialno delo to mnenje ponovno preveriti (244. člen DZ).

Prijavitelj, za katerega je center za socialno delo v svojem strokovnem mnenju ugotovil, da je primeren za posvojitelja, pridobi status kandidata za posvojitelja. Center za socialno delo takega prijavitelja vpiše v centralno zbirko podatkov o kandidatih za posvojitelje.1 Zbirka je del centralne zbirke podatkov na področju posvojitev, v katero se vpišejo tudi otroci, ki potrebujejo posvojitev,2 biološki starši, ki potrebujejo posvojitev,3 in podatki o že izvedenih posvojitvah4 v Republiki Sloveniji. Za vpis osebnih podatkov v zbirko so pristojni centri za socialno delo, in sicer vsak za območje svoje krajevne pristojnosti. Centri za socialno delo imajo znotraj centralne zbirke vpogled v osebne podatke o kandidatih za posvojitelje za celotno območje Republike Slovenije. V osebne podatke o otrocih, ki potrebujejo posvojitev, v osebne podatke o bioloških starših otrok, ki potrebujejo posvojitev, in v osebne podatke o izvedenih posvojitvah pa imajo vpogled le za območje svoje krajevne pristojnosti (284. člen DZ). Osebni podatki centralne zbirke podatkov o kandidatih za posvojitev se hranijo pet let po pravnomočni sodni odločbi o posvojitvi. Po poteku tega roka se podatki anonimizirajo (prvi odstavek 289. člena DZ). Centralno zbirko podatkov na področju posvojitev vzpostavi ministrstvo, pristojno za družino. Ministrstvo kot upravljavec zbirk obdeluje podatke za namen spremljanja, načrtovanja in razvoja področij, za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ter za izvajanje internega nadzora nad uporabo podatkov (prvi odstavek 283. člena DZ).5

Centralna zbirka podatkov o kandidatih za posvojitelje ima namen zagotoviti pretok informacij o kandidatih, ki si želijo posvojiti otroka. Otrokova korist namreč zahteva, da mu center za socialno delo v postopku posvojitve poišče najboljše starše. Otroku zato ni v korist, če center za socialno delo izbere posvojitelja izmed nekaj kandidatov, ki so po naključju na voljo na območju pristojnega centra za socialno delo, ali izmed kandidatov z območja drugega centra za socialno delo, za katere pristojni center po naključju ve, niti mu ni v korist, da ni posvojen, ker na območju pristojnega centra za socialno delo ni kandidatov za posvojitev.6

S prijaviteljem, ki mu je center za socialno delo podelil status kandidata za posvojitev, sklene center za socialno delo dogovor o pripravi za posvojitev. Prijavitelju, ki ni primeren za posvojitelja, izda center za socialno delo odločbo, s katero mu ne dodeli statusa kandidata za posvojitelja. Opisana pravila za ugotavljanje primernosti prijavitelja se ne uporabljajo za postopke posvojitve, ki se na predlog prijavitelja vodijo v drugi državi.

Center za socialno delo med vsemi možnimi kandidati za posvojitelja izbere najprimernejšega kandidata in vloži predlog za posvojitev na sodišče. Pri izbiri najprimernejšega kandidata center za socialno delo upošteva značilnosti in potrebe otroka, želje kandidata, strokovno mnenje centra za socialno delo, željo staršev glede bodočih posvojiteljev in čas vpisa v centralno zbirko podatkov o kandidatih za posvojitelje. Čas vpisa se ne upošteva, kadar je v korist otroka, da ga posvoji določeni kandidat (226. člen DZ).

Določbe o postopku za ugotavljanje pogojev posvojitve se ne uporabljajo za posvojitev otroka svojega partnerja. Partner vloži predlog za posvojitev direktno na sodišče. To odloči v nepravdnem postopku na podlagi predhodnega mnenja centra za socialno delo (228. člen DZ).

1 Zbirka osebnih podatkov o kandidatih za posvojitelje vsebuje: datum rojstva, državljanstvo, spol, podatke o statusu (izobrazbi, zaposlitvi, samozaposlitvi, statusu dijaka/študenta, upokojitvi, statusu kmeta, statusu gospodinje), podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, sklenjena partnerska zveza, nesklenjena partnerska zveza, samski stan, razveza, vdovstvo); datum vpisa, identifikacijsko številko, ki je kandidatu ali kandidatoma za posvojitelja dodeljena ob vnosu v informacijski sistem, številko upravnega spisa (prvi odstavek 285. člena DZ).

2 Zbirka osebnih podatkov o otrocih, ki potrebujejo posvojitev, vsebuje: datum rojstva, državljanstvo, spol, identifikacijsko številko, ki je otroku dodeljena ob vnosu v informacijski sistem, številko upravnega spisa (drugi odstavek 285. člena DZ).

3 Zbirka osebnih podatkov o bioloških starših otroka, ki potrebuje posvojitev, vsebuje: starost ob vnosu v informacijski sistem, podatke o statusu (izobrazbi, zaposlitvi, samozaposlitvi, statusu dijaka/študenta, upokojitvi, statusu kmeta, statusu gospodinje), podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, sklenjena partnerska zveza, nesklenjena partnerska zveza, samski stan, razveza, vdovstvo), državljanstvo (tretji odstavek 285. člena DZ).

4 Zbirka osebnih podatkov o izvedenih posvojitvah vsebuje: številko in datum odločbe o posvojitvi, datum posvojitve, starost posvojitelja ob posvojitvi, starost otroka ob posvojitvi (četrti odstavek 285. člena DZ).

5 Za namen izvajanja nalog po DZ centri za socialno delo obdelujejo osebne podatke iz centralnih zbirk, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za družino (drugi odstavek 283. člena DZ).

6 O tem Zupančič, K., v: Zupančič, K. (red.), Novak, B., Žnidaršič Skubic, V., Končina - Peternel, M., Reforma družinskega prava – predlog novih predpisov s komentarjem. 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009, str. 215.

Vir: Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili prof. dr. Barbare Novak, 2. ponatis

AAA Zlata odličnost
|