Antikorona ukrepi na področju sociale in dela

Objavljeno: 15. 4. 2020

Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Ukrep, ki bo po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) pripomogel k ohranitvi delovanja podjetij in zaposlitev v času epidemije koronavirusa, je oprostitev delodajalca plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki kljub epidemiji delajo. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) določa, da ta ukrep velja za prispevke v obdobju mesecev april in maj 2020.

Oprostitev je mogoča tudi v primeru zaposlenih, ki koristijo letni dopust in zato prejemajo denarno nadomestilo plače po drugem odstavku 137. člena Zakona o delovnih razmerjih. Plačilo prispevkov v celoti krije Republika Slovenija, pri čemer se obseg pravic, ki izhajajo iz zavarovanja, ohrani. Delodajalec, ki je oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je dolžan vsakemu delavcu, ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200,00 evrov, ki je v celoti oproščen plačila davkov in prispevkov.

Ukrepa ne veljata za delodajalce, ki:

  • so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov,
  • opravljajo finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji.

Povrnitev izplačanih nadomestil plač v primeru čakanja na delo ali višje sile in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost

Republika Slovenija bo delodajalcem v celoti povrnila izplačana nadomestila plač delavcem, ki jim je bilo odrejeno začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov, ki so posledica epidemije koronavirusa. Prav tako pa bo bodo povrnjena tudi izplačana nadomestila plač delavcem, ki bodo primorani ostati doma zaradi višje sile (ZIUZEOP navaja varstvo otrok, zaradi zaprtja vrtcev in šol ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami). Pri čemer bo povrnjen znesek nadomestila maksimalno segal do višine povprečne plače za leto 2019, ki je znašala 1.753,84 evrov bruto.

Pravice do tega ukrepa ne more uveljaviti:

  • neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost (delodajalci s področja K iz standardne klasifikacije dejavnosti).

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki:

  • v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
  • v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Če pogoj ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo izpolnjen, bo upravičenec naknadno primoran vrniti prejeto pomoč.

V primeru, da delodajalec ni posloval v celotnem letu 2019, bo do pomoči upravičen tudi tisti delodajalec, ki je utrpel:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 glede na prihodke v mesecu februarju 2020 ali,
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020, v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Delodajalec je poleg povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju oziroma delavce, ki ne bodo mogli opravljati dela zaradi višje sile, upravičen tudi do oprostitve plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Prispevke za socialno varnost za delavce, ki prejemajo nadomestilo plače, ker so na začasnem čakanju na delo ali zaradi višje sile, bo za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 pokrila Republika Slovenija. Prispevke bodo delodajalci še vedno obračunali v skladu z veljavnimi predpisi, ne bo pa jih treba plačati, oproščeni pa bodo največ do zneska povprečne plače za lansko leto.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence

Z namenom zagotovitve višje socialne varnosti najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov in brezposelnih prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja je zakonodajalec tem skupinam namenil enkratni solidarnostni dodatek.

Višina dodatka bo odvisna od višine pokojnine. Izplačani dodatki bodo znašali 300, 230 ali 130 evrov, pri čemer se ta ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Prav tako od prejetega dodatka ne bo treba plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, na dodatku pa tudi ne bo možen rubež. Po podatkih MDDSZ naj bi solidarnosti dodatek prejelo 328.780 upravičencev.

Ukrepi na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

Dodatek za veliko družino se bo v času epidemije povišal, in sicer za znesek 100 evrov (na 504,48 evra) za družino s tremi otroki in za 200 evrov (na 691,52 evra) za družino s štirimi ali več otroki. Pri čemer vložitev dodatne vloge ni potrebna.

Prav tako pa se rok za vlaganje vlog za priznanje pravic po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih podaljša – šteje se, da je vloga vložena pravočasno, če je vložena najkasneje v mesecu, ki sledi mesecu prekinitve izrednih ukrepov po tem zakonu.

Ukrepi na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi upravičenci do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec april 2020.

Vse pravice iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek itd.), ki se iztečejo 31. marca 2020, bodo avtomatično podaljšane za en mesec. Pravica bo v primeru, da bodo izredni ukrepi še trajali, ob izteku ponovno avtomatsko podaljšana, vendar najdlje do izteka meseca, v katerem bodo izredni ukrepi s strani Vlade Republike Slovenije preklicani.

Pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja vloge za dodelitev denarne socialne pomoči (smiselno tudi pri varstvenem dodatku in subvenciji najemnine) se v času trajanja izrednih ukrepov premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev (s katerimi lahko posameznik hitro razpolaga), ne upošteva.

Vir: Uradni list RS, povzeto po: https://www.gov.si/novice/2020-04-14-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti