Družinska mediacija kot pomemben element urejanja sporov iz družinskih razmerij

Objavljeno: 7. 1. 2020

Družinski zakonik, ki se je začel uporabljati aprila prejšnje leto, namenja nekaj pozornosti tudi družinski mediaciji, ki naj bi postala posebej primerna metoda za reševanje družinskih sporov, predvsem v primeru razveze zakonske zveze in v vprašanjih o vzgoji, varstvu in preživljanju otrok.


V ospredju sta prostovoljnost in največja otrokova korist

Družinski zakonik predvideva mediacijo pred začetkom sodnega postopka, med njim ali po koncu sodnega postopka. Cilj družinske mediacije je, da s pomočjo ene ali več nevtralnih tretjih oseb poskušajo stranke doseči mirno rešitev spora. Pomembno je predvsem opozoriti na načelo prostovoljnosti, kar pomeni, da udeleženci lahko v vsaki fazi začnejo in prenehajo z izvajanjem mediacije. Mediacijo naj bi primarno izvajali pred začetkom sodnega postopka, saj je njen namen oblikovati:

  • sporazumno razvezo zakonske zveze ali
  • predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali drugimi osebami ter o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Temelj postopka je iskanje konstruktivnih in sporazumnih rešitev, s katerimi bi bila zadovoljna zakonca oziroma starša, predvsem ob upoštevanju načel prostovoljnosti, avtonomije strank postopka in iskanja največje otrokove koristi. Zadnje je z vidika poteka sodnega postopka zelo pomembno, saj lahko sodišče prekine sodni postopek, če oceni, da je izvedba postopka mediacije v otrokovo korist. V postopek se po Družinskem zakoniku lahko vključi tudi otrok, če je sposoben razumeti pomen in posledice mediacije, vendar le, če je to v njegovo korist.

 Izvajalci mediacije

Ob koncu leta 2019 je bil na spletni strani MDDSZ objavljen javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino[1] (rok za prijavo poteče 27. januarja 2020). Mediacijo pred sodnim postopkom in po njegovem koncu bodo izvajali centri za socialno delo in zunanji izvajalci mediacije. Mediacijo med sodnim postopkom izvajajo mediatorji v okviru programov, ki jih sprejmejo in uveljavijo sodišča v skladu z zakonom, ki ureja alternativno reševanje sodnih sporov. Natančnejši pogoji za vpis posameznikov na seznam so določeni v 207. členu Družinskega zakonika, sam postopek vodenja seznama in izvajanja mediacije po tem zakoniku pa opredeljuje Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.[2]

 [1] Https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/druzina/Obrazci/Javni_poziv_dec_19_P.pdf.

[2] Https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3325/pravilnik-o-izvajanju-mediacije-po-druzinskem-zakoniku.

 Več o tem si lahko preberete tudi v knjigi Komentar Družinskega zakonika, redaktorice prof. dr. Barbare Novak s soavtorji.

Vir: Uradni list

AAA Zlata odličnost
|