Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3325. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku, stran 9813.

  
Na podlagi četrte alineje prvega odstavka in pete alineje drugega odstavka 207. člena, 211. člena in za izvrševanje drugega odstavka 206. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja:
1. postopek mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19; v nadaljnjem besedilu: zakonik),
2. vodenje seznama mediatorjev iz drugega odstavka 206. člena zakonika (v nadaljnjem besedilu: seznam),
3. uvrstitev mediatorjev na seznam,
4. izobraževanje za mediatorje,
5. nadzor nad delom mediatorjev in obravnavo pritožb,
6. kriterije za sestavo komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj, imenovanje članov in način dela komisij,
7. način odmerjanja, višino in plačilo nagrade in potnih stroškov mediatorjev.
II. SEZNAM MEDIATORJEV 
2. člen 
(vodenje seznama) 
(1) Seznam se vodi na dveh ločenih listah:
a. mediatorji na centrih za socialno delo,
b. zunanji izvajalci mediacije.
(2) Posamezen mediator je lahko uvrščen le na eno od list iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za družino (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), glede na potrebe določi, koliko mediatorjev bo vpisanih na posamezno listo. Pri tem upošteva zlasti pripad zadev na centrih za socialno delo v zadnjih 12 mesecih. Število mediatorjev na seznamu mora omogočati, da:
– se postopki mediacije zaključijo v treh mesecih,
– vsak mediator letno opravi predpisano minimalno število postopkov mediacij,
– se postopki mediacije lahko izvajajo tudi kot mediacije z dvema mediatorjema.
1. Mediatorji na centrih za socialno delo
3. člen 
(mediatorji na centrih za socialno delo) 
(1) Mediatorji, ki mediacijo izvajajo na centrih za socialo delo, so strokovni delavci centra za socialno delo, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 207. člena zakonika.
(2) Direktor centra za socialno delo z ustreznimi ukrepi zagotovi, da ima na svojem centru za socialno delo zagotovljeno zadostno število strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za mediatorja po zakoniku, za nemoteno izvajanje mediacij po zakoniku.
4. člen 
(vloga za vpis strokovnega delavca na seznam) 
(1) Vlogo za vpis določenega strokovnega delavca na seznam posreduje ministrstvu direktor centra za socialno delo.
(2) Vloga mora obsegati naslednje podatke o strokovnem delavcu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. kontaktne podatke: številka telefona in elektronski naslov,
4. strokovni ali znanstveni naslov,
5. poklic,
6. podatke o zaposlitvi,
7. podatke o izkušnjah z opravljanjem mediacije v družinskih zadevah.
5. člen 
(priloge) 
(1) Vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priložena naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni sposobnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence, da strokovni delavec ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem študijskem programu prve stopnje,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja po programu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ne smeta biti starejši od 30 dni.
(3) Strokovni delavec centra za socialno delo lahko pooblasti center za socialno delo, da sam pridobi potrdili iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(vpis na seznam) 
Strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam, minister, pristojen za družino, uvrsti na listo mediatorjev na centru za socialno delo.
7. člen 
(sprememba podatkov) 
(1) Vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 208. člena zakonika center za socialno delo takoj sporoči ministrstvu.
(2) Sprememba podatkov iz prvega odstavka 208. člena zakonika se vpiše na seznam.
8. člen 
(začetek postopka za izbris s seznama) 
Postopek za izbris strokovnega delavca centra za socialno delo s seznama se začne na obrazložen predlog centra za socialno delo ali na predlog komisije iz 48. člena tega pravilnika. Postopek lahko uvede tudi ministrstvo po uradni dolžnosti, če ugotovi, da obstajajo razlogi za izbris.
9. člen 
(odgovor) 
(1) Predlog za izbris ali obvestilo o uvedbi postopka za izbris se pošlje v odgovor strokovnemu delavcu, zoper katerega je začet postopek izbrisa s seznama.
(2) Strokovni delavec lahko v 30 dneh od prejema predloga ali obvestila iz prejšnjega odstavka posreduje svoj odgovor.
10. člen 
(odločitev o izbrisu s seznama) 
O predlogu za izbris strokovnega delavca s seznama odloči minister, pristojen za družino.
2. Zunanji izvajalci mediacije
11. člen 
(začetek in vodenje postopka uvrstitve na seznam) 
Ministrstvo z javnim pozivom povabi zainteresirane osebe, da vložijo vlogo za uvrstitev na listo zunanjih izvajalcev mediacije na seznamu mediatorjev iz 207. člena zakonika. Javni poziv, v katerem se podrobneje določi postopek izbire na podlagi javnega poziva, se objavi na spletni strani ministrstva.
12. člen 
(vloga za vpis zunanjega izvajalca mediacije na seznam) 
(1) Oseba, ki želi biti uvrščena na listo zunanjih izvajalcev mediacije (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži vlogo pri ministrstvu.
(2) Vloga mora obsegati naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. poštni naslov, na katerem je kandidat dosegljiv,
4. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
5. kontaktne podatke: številka telefona in elektronski naslov,
6. naslov, na katerem bo kandidat izvajal mediacijo,
7. strokovni ali znanstveni naslov,
8. poklic,
9. podatke o zaposlitvi,
10. podatke o izkušnjah z opravljanjem mediacije v družinskih zadevah.
13. člen 
(priloge) 
(1) Kandidat mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni sposobnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem študijskem programu prve stopnje,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja po programu, določenem v Prilogi 1 tega pravilnika,
– dokazilo o tem, da kandidat razpolaga s sobo za mediacijo in pomožnimi prostori (čakalnica, sanitarije).
(2) Strokovni delavec centra za socialno delo mora vlogi priložiti tudi soglasje delodajalca.
(3) Potrdili iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena ne smeta biti starejši od 30 dni.
(4) Kandidat lahko pooblasti ministrstvo, da samo pridobi potrdili iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena. V tem primeru mu mora kandidat za namen pridobitve podatkov posredovati podatek o EMŠO.
14. člen 
(vpis na seznam) 
Izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam, minister, pristojen za družino, izbere kandidate, ki jih uvrsti na listo zunanjih izvajalcev mediacije.
15. člen 
(sprememba podatkov) 
(1) Vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 208. člena zakonika zunanji izvajalec mediacije takoj sporoči ministrstvu.
(2) Sprememba podatkov iz prvega odstavka 208. člena zakonika se vpiše na seznam.
16. člen 
(začetek postopka za izbris s seznama) 
(1) Postopek za izbris s seznama po prvi alineji drugega odstavka 207. člena zakonika se začne na predlog zunanjega izvajalca mediacije.
(2) Postopek za izbris s seznama po drugi do peti alineji drugega odstavka 207. člena zakonika se začne na obrazložen predlog centra za socialno delo ali na predlog komisije iz 48. člena tega pravilnika. Postopek lahko uvede tudi ministrstvo po uradni dolžnosti, če ugotovi, da obstajajo razlogi za izbris.
17. člen 
(odgovor) 
(1) Predlog za izbris ali obvestilo o uvedbi postopka za izbris se pošlje v odgovor zunanjemu izvajalcu mediacije, zoper katerega je začet postopek izbrisa s seznama.
(2) Zunanji izvajalec mediacije lahko v 30 dneh od prejema predloga ali obvestila iz prejšnjega člena posreduje svoj odgovor.
18. člen 
(odločitev o izbrisu s seznama) 
O predlogu za izbris zunanjega izvajalca mediacije s seznama odloči minister, pristojen za družino.
III. IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE 
19. člen 
(izobraževanje za mediatorja) 
(1) Izobraževanje za mediatorja obsega najmanj 40 pedagoških ur in vključuje vse vsebine iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut.
(3) Izobraževanje za mediatorja vključuje tudi zaključni izpit, na katerem se preveri znanje, ki ga je kandidat pridobil v tem izobraževanju. Izpit lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so se izobraževanja udeležili v celoti. Če trajanje posameznega izobraževanja za več kot 20 % presega čas trajanja iz prvega odstavka tega člena, lahko izpit opravljajo le tisti kandidati, ki so se udeležili najmanj 90 % tega izobraževanja in bili v celoti prisotni pri vseh vsebinah iz Priloge 1 tega pravilnika. Uspešno opravljen izpit je pogoj za uspešno zaključeno izobraževanje za mediatorja.
20. člen 
(izvajalci izobraževanj) 
(1) Izvajalci izobraževanj za mediatorje posredujejo program in vsebino izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja v potrditev komisiji iz 48. člena tega pravilnika, ki poda oceno o ustreznosti izobraževanja.
(2) Seznam potrjenih izvajalcev izobraževanj in nadaljnjih izobraževanj za mediatorje se objavi na spletni strani ministrstva.
21. člen 
(potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja) 
(1) Potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja kandidat pridobi pri izvajalcu izobraževanj za mediatorje.
(2) Iz potrdila o opravljenem izobraževanju morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:
1. ime in naslov izvajalca izobraževanja,
2. navedba dejavnosti izvajalca izobraževanja,
3. datum in kraj izvedbe izobraževanja,
4. naziv izobraževanja,
5. datum potrditve ustreznosti programa iz prvega odstavka prejšnjega člena,
6. število ur, ki jih je izobraževanje obsegalo,
7. datum opravljanja zaključnega izpita in uspešnost kandidata pri izpitu.
(3) Potrdilu o opravljenem izobraževanju mora biti priložen podroben opis vsebine izobraževanja.
22. člen 
(nadaljnje izobraževanje) 
(1) Mediatorji so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo izvajalci izobraževanj za mediatorje v Republiki Sloveniji.
(2) Mediator, uvrščen na seznam, se mora v obdobju treh zaporednih let udeležiti nadaljnjega izobraževanja s področja mediacije v skupnem trajanju najmanj 36 pedagoških ur, ki ga organizirajo izvajalci izobraževanj za mediatorje v Republiki Sloveniji.
(3) Kot enakovredno izobraževanju iz prejšnjega odstavka, se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu, ki ga s področja mediacije organizirajo tuji izvajalci izobraževanj za mediatorje ter udeležba na domačih ali tujih seminarjih in konferencah s področja mediacije.
(4) Mediator predloži ministrstvu potrdila o udeležbi na izobraževanju iz drugega odstavka tega člena oziroma prejšnjega odstavka po poteku vsakokratnega triletnega obdobja iz drugega odstavka tega člena, najpozneje do 31. januarja.
(5) O ustreznosti programov iz tretjega odstavka tega člena odloča komisija iz 48. člena tega pravilnika.
(6) Odločitve komisije iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo na svoji spletni strani.
23. člen 
(stroški izobraževanja) 
(1) Stroške izobraževanja po 19. členu tega pravilnika krije kandidat.
(2) Mediator, vpisan na listo zunanjih izvajalcev mediacije, krije stroške nadaljnjega izobraževanja po prejšnjem členu.
(3) Strokovnemu delavcu, vpisanemu na listo mediatorjev na centrih za socialno delo, stroške izobraževanja po 19. členu tega pravilnika in stroške nadaljnjega izobraževanja po prejšnjem členu ter s tem povezane potne stroške krije delodajalec.
24. člen 
(minimalno število opravljenih postopkov mediacij) 
Zunanji izvajalec mediacije mora v koledarskem letu opraviti najmanj pet postopkov mediacije po zakoniku pred začetkom ali po koncu sodnega postopka, razen če pripad zadev tega ne omogoča ali če obstajajo drugi opravičljivi razlogi za to, da ne more opraviti zahtevanega števila mediacij.
IV. POSTOPEK MEDIACIJE 
25. člen 
(določitev mediatorja) 
(1) Mediacija se izvaja pri pristojnem centru za socialno delo.
(2) Če center za socialno delo iz upravičenih razlogov mediacije ne more zagotoviti ali ne more zagotoviti, da bo izvedena v predpisanem roku, se mediacija izvaja pri enem od zunanjih izvajalcev mediacije. Mediacija se pri enem od zunanjih izvajalcev mediacije izvaja tudi na predlog strank.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka stranke sporazumno izberejo enega od zunanjih izvajalcev mediacije s seznama. Če se stranke glede izbire zunanjega izvajalca mediacije ne sporazumejo ali če izbrani mediator ni na razpolago, določi zunanjega izvajalca mediacije center za socialno delo.
26. člen 
(dodelitev zadeve v mediacijo) 
(1) Zunanjemu izvajalcu mediacije se zadeva v postopek mediacije dodeli s pisnim obvestilom centra za socialno delo o dodelitvi.
(2) Center za socialno delo ob dodelitvi prve zadeve posameznemu zunanjemu izvajalcu mediacije z njim sklene pogodbo.
27. člen 
(imenovanje komediatorja) 
(1) V najzahtevnejših primerih se lahko na obrazložen predlog zunanjega izvajalca mediacije ali mediatorja na centru za socialno delo v mediacijo imenuje dodatni mediator (v nadaljnjem besedilu: komediator).
(2) Kadar se mediacija izvaja pri zunanjem izvajalcu mediacije, se za komediatorja imenuje mediator uvrščen na listo zunanjih izvajalcev mediacije.
(3) Kadar se mediacija izvaja pri centru za socialno delo, se za komediatorja imenuje mediator uvrščen na listo mediatorjev na centrih za socialno delo.
28. člen 
(kraj izvajanja mediacije) 
(1) Mediacija pri centru za socialno delo se izvaja v prostorih centra za socialno delo.
(2) Zunanji izvajalec mediacije izvaja mediacijo v prostorih, ki jih je navedel v vlogi za vpis na seznam. Ob predhodnem soglasju centra za socialno delo se lahko mediacija izvede tudi v drugih prostorih.
29. člen 
(prvo srečanje) 
(1) Mediator najpozneje v 14 dneh od dodelitve zadeve stranke povabi na prvo mediacijsko srečanje. Na prvo in tudi vsa ostala srečanja se stranke vabi na neformalen način.
(2) Na začetku prvega srečanja mediator pojasni temeljna pravila mediacije, svojo vlogo, zaupnost postopka, potek mediacije, predpisano višino nagrade in stroškov mediacije, kdo je dolžan kriti nagrado in stroške. Mediator mora zagotoviti, da vse stranke razumejo načela mediacije, vsebino in posledice dogovora o mediaciji in sporazuma.
(3) Mediator in stranke nato podpišejo dogovor o mediaciji, ki mora obvezno vsebovati določbo o kraju izvajanja mediacijskih srečanj in izjavo o zaupnosti.
(4) Mediacija se začne z dnem podpisa dogovora iz prejšnjega odstavka.
30. člen 
(trajanje srečanj) 
Posamezno mediacijsko srečanje traja praviloma do 120 minut.
31. člen 
(zaključek mediacije) 
(1) Mediacija se konča:
1. s sklenitvijo sporazuma ali predloga sporazuma,
2. s pisno izjavo ene od strank, da odstopa od mediacije,
3. na podlagi dogovora strank,
4. z odstopom mediatorja, če oceni, da nadaljevanje mediacije ni smiselno,
5. s smrtjo katere od strank ali mediatorja,
6. po izvedbi največ petih srečanj v skupnem trajanju do 10 ur oziroma po poteku treh mesecev od prvega srečanja.
(2) Po zaključku mediacije stranke in mediator podpišejo zapisnik, iz katerega mora biti razvidno število mediacijskih srečanj in čas trajanja posameznih srečanj.
32. člen 
(posredovanje dokumentacije) 
(1) Zunanji izvajalec mediacije v 15 dneh po zaključku vsake posamezne mediacije centru za socialno delo posreduje dogovor o mediaciji, zapisnik iz drugega odstavka prejšnjega člena, poročilo o izvedbi mediacije, evalvacijski vprašalnik iz 34. člena tega pravilnika in zahtevek za plačilo nagrade in potnih stroškov, če gre za mediacijo, v kateri nagrado in stroške krije država.
(2) Poročilo o izvedbi mediacije mora obsegati navedbo vseh strank, vrsto spora, čas trajanja mediacije, način prenehanja mediacije ter predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, če je bil ta oblikovan, ali drug dogovor, če je bil sklenjen.
V. NADZOR NAD DELOM MEDIATORJEV 
33. člen 
(izvajanje nadzora in posredovanje poročil) 
(1) Nadzor se izvaja preko rednih letnih in izrednih poročil, ki jih centri za socialno delo in zunanji izvajalci mediacije posredujejo ministrstvu.
(2) Redna letna poročila se posredujejo ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. Redno letno poročilo mora vsebovati podatke o številu dodeljenih zadev, številu sprejetih zadev, številu uspešno zaključenih postopkov mediacije, število neuspešno zaključenih postopkov mediacije, število delno uspešno zaključenih postopkov mediacije, številu postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo umaknjeno pred prvim srečanjem, skupni znesek izplačanih nagrad in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke, ki jih je krila država, ter razloge za morebitno neizpolnjevanje pogoja iz 24. člena tega pravilnika.
(3) Izredno poročilo se mora posredovati ministrstvu najpozneje v 15 dneh od prejema poziva ministrstva.
(4) Pri nadzoru se upošteva zlasti spoštovanje predpisov ter načel mediatorske etike. Upoštevajo se tudi evalvacijski vprašalniki in morebitna druga mnenja ali pripombe strank in njihovih pooblaščencev v mediaciji ter mnenja centra za socialno delo, ki jih prejme ministrstvo.
(5) Če je v okviru nadzora ugotovljeno, da mediator ne izpolnjuje obveznosti po zakoniku in tem pravilniku ali da ravna v nasprotju z načeli mediatorske etike, začne ministrstvo s postopkom izbrisa mediatorja iz seznama.
34. člen 
(evalvacijski vprašalnik) 
(1) Ob zaključku mediacije mediator povabi stranke in njihove pooblaščence k izpolnitvi anonimnega evalvacijskega vprašalnika.
(2) Evalvacijski vprašalnik vsebuje vprašanja o splošnem zadovoljstvu s postopkom mediacije, delom mediatorja in izidom mediacije in o mnenju strank in njihovih pooblaščencev o posameznih elementih postopka mediacije, nastopa mediatorja in izida mediacije.
VI. OBRAVNAVA PRITOŽB NAD DELOM MEDIATORJA 
35. člen 
(pregled pritožbe) 
Po prejemu pritožbe zoper delo mediatorja ministrstvo pritožbo preuči in ugotovi, ali se pritožba nanaša na mediacijski postopek po zakoniku in na ravnanje mediatorja v postopku.
36. člen 
(odgovor) 
(1) Pritožba se pošlje v odgovor mediatorju, ki je vodil mediacijo, in se mu določi 30 dnevni rok za posredovanje odgovora.
(2) Če je v postopku sodeloval komediator, se pritožba posreduje tudi njemu. Mediator in komediator podata skupni odgovor na pritožbo.
(3) Pritožbo in odgovor na pritožbo ministrstvo posreduje v obravnavo članom komisije iz 48. člena tega pravilnika ter jih povabi na sejo, ki mora biti izvedena v 30 dneh po prejemu odgovora mediatorja.
37. člen 
(delo komisije) 
Komisija pritožbo preuči ter poda strokovno oceno o tem, ali je bil mediacijski postopek izveden v skladu z določbami zakonika in tega pravilnika ter načeli mediatorske etike.
38. člen 
(odločitev komisije) 
(1) Če komisija oceni, da je mediator ravnal v nasprotju z določbami zakonika in tega pravilnika ali v nasprotju z načeli mediatorske etike, glede na ugotovljeno težo kršitve ministrstvu predlaga, da mediatorju izreče opomin ali poda predlog za izbris mediatorja iz seznama.
(2) Odločitev ministrstva ali ugotovitev, da pritožba ni utemeljena, se posreduje mediatorju, komediatorju in stranki, ki je podala pritožbo.
VII. VODENJE STATISTIKE 
39. člen 
(vodenje statistike) 
(1) Ministrstvo vodi statistične podatke o mediacijah. Evidenca se deli na dve kategoriji:
1. mediacija pred sodnim postopkom,
2. mediacija po sodnem postopku.
(2) V obeh kategorijah iz prejšnjega odstavka se ločeno spremljajo naslednji podatki:
1. število začetih mediacijskih postopkov,
2. podatek o tem ali je bila mediacija izvedena pri centru za socialno delo ali pri zunanjem izvajalcu mediacije,
3. število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor med strankama je bil v celoti rešen s sklenitvijo sporazuma ali s predlogom za sklenitev sodne poravnave),
4. število neuspešno zaključenih postopkov mediacije,
5. število delno uspešno zaključenih postopkov mediacije,
6. število postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo umaknjeno pred prvim srečanjem,
7. skupni znesek izplačanih nagrad in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke, ki ga je krila država.
VIII. NAGRADA IN POTNI STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV MEDIACIJE 
40. člen 
(nagrada) 
(1) Nagrada je vsota vseh zneskov, ki zunanjemu izvajalcu mediacije pripadajo po Tarifi, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Zunanji izvajalec mediacije, ki pri mediaciji sodeluje kot komediator, je upravičen do plačila nagrade za opravljene ure mediacije po Tarifi, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika, in povračila potnih stroškov, v skladu z določbami tega pravilnika.
41. člen 
(potni stroški) 
(1) Potni stroški so izdatki, ki zunanjemu izvajalcu mediacije nastanejo, če mora potovati iz kraja, kjer se nahajajo prostori za mediacijo, ki jih je navedel v vlogi za vpis na seznam, v drug kraj, kjer opravi mediacijsko srečanje, kadar se mediacija ne izvaja v prostorih, ki jih je navedel v vlogi za vpis na seznam. Potni stroški se priznajo v višini izdatkov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.
(2) V primeru javnega prevoza se upoštevajo podatki o ceni javnega prevoza po veljavnem ceniku prevoznika, pri čemer se stroški prevoza obračunajo tako, da je višina povračila dvakratnik cene enosmerne vozovnice ali cena povratne vozovnice.
(3) Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se zunanjemu izvajalcu mediacije prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja, ki ga je navedel v vlogi za vpis na seznam, v drug kraj, kjer opravi mediacijsko srečanje. Kilometrina se obračunava v višini osmih odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Zunanjemu izvajalcu mediacije se v tem primeru na podlagi dokazila povrne tudi parkirnina.
42. člen 
(specificiran zahtevek in račun za plačilo nagrade in povrnitev potnih stroškov) 
(1) Plačilo nagrade in potnih stroškov lahko zunanji izvajalec mediacije zahteva le na podlagi specificiranega zahtevka za plačilo nagrade in povrnitev potnih stroškov in izdanega računa, v kolikor ga je zavezan izdati.
(2) Specificiran zahtevek za vsako zaključeno zadevo obsega naslednje podatke:
1. opravilno številko mediacijskega spisa,
2. ali je v postopku mediacije sodeloval komediator in podatke o komediatorju,
3. datume srečanj s strankami in trajanje srečanj,
4. datum zaključka mediacije,
5. način zaključka mediacije (uspešna, neuspešna, delno uspešna, umik soglasja pred prvim srečanjem),
6. navedbo zneskov nagrade in tarifnih številk, na podlagi katerih zunanji izvajalec mediacije predlaga izplačilo nagrade ter navedbo strank, če nosijo stroške mediacije,
7. podrobno opredelitev nastalih potnih stroškov (na primer: relacija in število prevoženih kilometrov, število voženj, vrsta javnega prevoznega sredstva, cena posameznega prevoza z javnim prevoznim sredstvom).
43. člen 
(plačilo nagrade in potnih stroškov s strani centra za socialno delo) 
(1) Center za socialno delo na podlagi specificiranega zahtevka zunanjemu izvajalcu mediacije izplača nagrado in potne stroške.
(2) Če center za socialno delo ugotovi, da nagrade in potnih stroškov ne krije država, da nagrada ni odmerjena v skladu s Tarifo iz Priloge 2 tega pravilnika ali da potni stroški niso pravilno obračunani, zahtevek zavrne.
44. člen 
(izvedba plačila s strani centra za socialno delo) 
(1) Nagrada in potni stroški zunanjega izvajalca mediacije se izplačajo z računa centra za socialno delo, v plačilnih rokih, kot so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Nakažejo se zunanjemu izvajalcu mediacije.
(2) Nagrada se poveča za davek na dodano vrednost, če je zunanji izvajalec mediacije zavezanec za plačilo tega davka v Republiki Sloveniji.
45. člen 
(plačilo nagrade in potnih stroškov s strani strank) 
V primerih, ko nagrado in potne stroške krijejo stranke, si zunanji izvajalec mediacije nagrado in stroške odmeri v skladu z določbami tega pravilnika ter strankam v 15 dneh po zaključku mediacije izstavi specificiran zahtevek za plačilo nagrade in povrnitev potnih stroškov in račun, v kolikor ga je zavezan izdati.
IX. NAGRADA IN POTNI STROŠKI V MEDIACIJAH PRI CENTRU ZA SOCIALNO DELO 
46. člen 
(nagrada in potni stroški centra za socialno delo) 
(1) V mediacijah, v okviru katerih se rešujejo spori iz razmerij do otrok, nagrado in stroške krije država, zato se ne odmerijo.
(2) V mediacijah, v okviru katerih se ne rešujejo spori iz razmerij do otrok, se za odmero nagrade in plačilo potnih stroškov smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika. Odmerjeni znesek stranke v 15 dneh vplačajo na račun centra za socialno delo in se porabi za pokrivanje stroškov, ki jih ima center za socialno delo z mediacijo.
47. člen 
(nagrada in potni stroški strokovnega delavca) 
Strokovnemu delavcu centra za socialno delo, vpisanemu na listo mediatorjev na centrih za socialno delo, nagrada in povračilo potnih stroškov na podlagi tega pravilnika ne pripadajo.
X. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM MEDIATORJEV, OBRAVNAVO PRITOŽB IN PRESOJO USTREZNOSTI IZOBRAŽEVANJ 
48. člen 
(imenovanje komisije) 
(1) Minister, pristojen za družino, s sklepom imenuje člane Komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj. Komisija se imenuje za obdobje petih let.
(2) Komisija ima pet članov in je sestavljena iz predstavnika ministrstva, ministrstva, pristojnega za pravosodje, in treh članov, ki imajo izkušnje z izvajanjem mediacije v družinskih zadevah oziroma druga ustrezna znanja in izkušnje. Posameznik, ki je uvrščen na seznam, ne more biti član komisije.
(3) Komisija na prvi seji izbere predsednika in namestnika predsednika.
49. člen 
(delo komisije) 
(1) Komisija deluje in odloča na sejah. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.
(2) Predsednik komisije sklicuje seje, jih vodi in podpisuje sklepe, ki jih sprejme komisija, ter določi zapisnikarja za posamezno sejo. V njegovi odsotnosti opravlja to delo namestnik.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
50. člen 
(mediatorji pred začetkom veljavnosti pravilnika) 
(1) Centri za socialno delo v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika ministrstvu posredujejo vloge za vpis strokovnih delavcev na seznam. Vlogam priložijo dokazila iz prve do tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in dokazila o opravljenih izobraževanjih za mediatorje v družinskih zadevah.
(2) Komisija iz 48. člena tega pravilnika oceni, ali je opravljeno izobraževanje iz prejšnjega odstavka primerljivo s predpisanim izobraževanjem iz 19. člena tega pravilnika. Na podlagi prejetih podatkov in odločitve komisije o ustreznosti opravljenega izobraževanja, ministrstvo oblikuje listo mediatorjev na centrih za socialno delo.
(3) Ministrstvo v 15 dneh od uveljavitve pravilnika objavi javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam ter na podlagi prejetih vlog na listo zunanjih izvajalcev mediacije uvrsti tiste mediatorje, ki izpolnjujejo pogoje iz prve do tretje alineje prvega odstavka 207. člena zakonika in imajo opravljeno izobraževanje, za katerega komisija iz 48. člena tega pravilnika oceni, da je primerljivo s predpisanim izobraževanjem iz 19. člena tega pravilnika. Strokovni delavec centra za socialno delo vlogi priloži tudi soglasje delodajalca.
(4) Če izobraževanje, ki so ga kandidati iz prvega in tretjega odstavka tega člena opravili pred uveljavitvijo pravilnika, ne vključuje zaključnega izpita, se šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj o predpisanem izobraževanju iz 19. člena tega pravilnika, če je v preteklem koledarskem letu opravil najmanj pet mediacij v družinskih zadevah.
(5) Če je kandidat iz prvega ali tretjega odstavka tega člena mediator, ki je uvrščen na seznam mediatorjev za družinsko področje, ki delujejo v programih sodišč po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF), se šteje, da izpolnjuje pogoj o opravljenem izobraževanju iz 19. člena tega pravilnika.
51. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11/2017
Ljubljana, dne 18. novembra 2019
EVA 2017-2611-0033
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti