Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3267. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
3268. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kirgiški republiki
3269. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Singapur
3270. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3271. Uredba o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu
3272. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
3273. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
3274. Uredba o spremembah Uredbe o odpadkih
3275. Uredba o spremembah Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

Sklepi

3276. Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za Unesco
3277. Sklep o določitvi prizadetih območij na področju državnega cestnega omrežja, ki je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023

Drugi akti

3278. Spremembe in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3279. Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb
3280. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
3281. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
3282. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2023

BANKA SLOVENIJE

3283. Sklep o uporabi Smernic o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije
3284. Spremembe Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija

SODNI SVET

3285. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3286. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3287. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3288. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2023

OBČINE

Borovnica

3289. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Borovnica
3290. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica

Brežice

3322. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023-2

Dobje

3291. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2024

Dobrova-Polhov Gradec

3292. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023
3293. Sklep o izkazani javni koristi

Kranj

3294. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1034/3 (ID 7343126)
3295. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 437/4 (ID 4991363)

Krško

3323. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne Občine Krško za leto 2023 / III.

Litija

3296. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (SD OPN 02)

Ljubno

3297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2023

Medvode

3298. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME_1128 ter del enot urejanja prostora ME_1183 in ME_1186
3299. Sklep o upravičencih do celotnega ali delnega vračila plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023
3300. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta »direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode« v plačni razred

Nova Gorica

3301. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug
3302. Odlok o sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica
3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
3304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
3307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica
3310. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcel št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica
3311. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 2024
3312. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Meblo

Postojna

3313. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Avtobusno postajo Postojna
3314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna

Rogaška Slatina

3315. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 93/4-del, 93/5-del, 96/8-del, 96/7-del, k.o. Rajnkovec (1214)
3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

3317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Škocjan

3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan
3319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan

Škofljica

3324. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2023

Tržič

3320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik

Železniki

3321. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Ratitovec v plačni razred

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti