Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3284. Spremembe Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija, stran 9552.

  
Na podlagi 202. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) je Svet Banke Slovenije sprejel
S P R E M E M B E    S P L O Š N I H   P O G O J E V 
za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija 
Člen 1 
V Delu I Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija (Uradni list RS, št. 28/23, v nadaljevanju splošni pogoji) se v členu 19 odstavek 4 spremeni tako, da se glasi:
»4. Eurosistem zagotavlja rešitev za izredne razmere, ki se uporabi v primeru dogodkov, opisanih v odstavku 1. Povezava z rešitvijo za izredne razmere in njena uporaba se lahko vzpostavita na zahtevo udeleženca, obvezni pa sta v naslednjih primerih:
(a) za udeležence, ki jih Banka Slovenije šteje za kritične, in udeležence, ki poravnavajo zelo kritične transakcije, kakor so določene v Dodatku IV;
(b) z učinkom od 21. marca 2025 za vse podsisteme in vse imetnike namenskih denarnih računov za RTGS.«.
Člen 2 
V Delu I splošnih pogojev se člen 24 nadomesti z novim členom 24, ki se glasi:
»Člen 24 
Trajanje in redna trajna izključitev iz udeležbe ter zaprtje računov 
1. Brez poseganja v člen 25 je udeležba v sistemu TARGET-Slovenija za nedoločen čas.
2. Udeleženec lahko kadar koli z odpovednim rokom 14 delovnih dni, razen če se z Banko Slovenije dogovori o krajšem roku, trajno prekine oziroma ukine kar koli od naslednjega:
(a) celotno udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija, razen če je udeleženec institucija, ki spada na področje uporabe iz člena 1 Uredbe (EU) 2021/378 (ECB/2021/1); v tem primeru ima udeleženec še naprej vsaj en glavni denarni račun za izpolnjevanje veljavnih zahtev glede obveznih rezerv, pod pogojem, da udeleženec še naprej izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5;
(b) enega ali več namenskih denarnih računov, tehničnih računov podsistema v RTGS in/ali tehničnih računov podsistema v TIPS;
(c) enega ali več glavnih denarnih računov, razen če je udeleženec institucija, ki spada na področje uporabe iz člena 1 Uredbe (EU) 2021/378 (ECB/2021/1); v tem primeru ima udeleženec še naprej vsaj en glavni denarni račun za izpolnjevanje veljavnih zahtev glede obveznih rezerv, pod pogojem, da udeleženec še naprej izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5.
3. Banka Slovenije lahko kadar koli s trimesečnim odpovednim rokom, razen če se z zadevnim udeležencem dogovori o drugačnem roku, trajno prekine oziroma ukine kar koli od naslednjega:
(a) celotno udeležbo udeleženca v sistemu TARGET-Slovenija, razen če je udeleženec institucija, ki spada na področje uporabe iz člena 1 Uredbe (EU) 2021/378 (ECB/2021/1); v tem primeru Banka Slovenije še naprej ponuja vsaj en glavni denarni račun za izpolnjevanje veljavnih zahtev glede obveznih rezerv, pod pogojem, da udeleženec še naprej izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5;
(b) enega ali več udeleženčevih namenskih denarnih računov, tehničnih računov podsistema v RTGS ali tehničnih računov podsistema v TIPS;
(c) enega ali več udeleženčevih glavnih denarnih računov, če ima udeleženec še naprej vsaj en glavni denarni račun.
4. Pri trajni izključitvi iz udeležbe ostanejo dolžnosti varovanja zaupnosti iz člena 28 v veljavi še pet let od dneva trajne izključitve.
5. Pri trajni izključitvi iz udeležbe Banka Slovenije zapre vse TARGET račune zadevnega udeleženca v skladu s členom 26, razen glavnih denarnih računov, ki jih udeleženec še ima v skladu z odstavkom 2(a) ali jih Banka Slovenije še naprej ponuja v skladu z odstavkom 3(a).«.
Člen 3 
V Delu I splošnih pogojev se v člen 31 za odstavkom 1 doda nov odstavek 1a, ki se glasi:
»1a. Od 21. marca 2026 udeleženci, ki jih Banka Slovenije šteje za kritične, poleg tehnične povezave iz odstavka 1 za izredne razmere vzpostavijo drugo tehnično povezavo s sistemom TARGET-Slovenija prek drugega ponudnika omrežnih storitev na enega od načinov iz odstavka 1. Druga tehnična povezava, ki jo zagotovi drugi ponudnik omrežnih storitev, je lahko prek njegovega dostopa od uporabnika do aplikacije (U2A), ki se uporablja za majhen obseg sporočil.«.
Člen 4 
V Delu II splošnih pogojev se v členu 2 odstavek 3 nadomesti z novim odstavkom 3, ki se glasi:
»3. Imetnik glavnega denarnega računa, ki deluje kot soupravljavec, izpolni obveznosti imetnika soupravljanega glavnega denarnega računa iz dela I, člen 5(1), točka (a), dela I, člen 10(4), ter dela I, člen 31(1) in (1a).«.
Člen 5 
V Delu II splošnih pogojev se v členu 2 odstavek 4 nadomesti z novim odstavkom 4, ki se glasi:
»4. Imetnik soupravljanega glavnega denarnega računa izpolni obveznosti udeleženca iz dela I in dela II v zvezi s soupravljanim glavnim denarnim računom. Če imetnik glavnega denarnega računa nima neposredne tehnične povezave s TARGET, se del I, člen 5(1), točka (a), del I, člen 10(4), ter del I, člen 31(1) in (1a), ne uporabljajo.«.
Člen 6 
V Delu II splošnih pogojev se v členu 10 odstavek 7 nadomesti z novim odstavkom 7, ki se glasi:
»7. Kadar primerne centralne nasprotne stranke ne uspejo vrniti posojila čez noč, ki so jim ga odobrile njihove NCB, se uporabijo kazni in ukrepi, določeni v členih 12 in 13.«.
Člen 7 
V Delu II splošnih pogojev se v členu 12 odstavek 2 nadomesti z novim odstavkom 2, ki se glasi:
»2. Če subjekt iz člena 10(1) ne uspe vrniti posojila čez dan ob koncu dneva, se to samodejno šteje kot zahteva tega subjekta za uporabo mejnega posojila. Če je subjekt iz člena 10(1) imetnik več kot enega glavnega denarnega računa ali najmanj enega namenskega denarnega računa, se pri izračunu zneska samodejne uporabe mejnega posojila za ta subjekt upošteva stanje na teh računih ob koncu dneva. To ne povzroči enakovredne sprostitve finančnega premoženja, ki je bilo vnaprej deponirano kot zavarovanje za zadevno nevrnjeno posojilo čez dan.«.
Člen 8 
V Delu VII splošnih pogojev se v členu 1 odstavek 5 nadomesti z novim odstavkom 5, ki se glasi:
»5. Podsistem lahko pošlje naloge za takojšnje plačilo in pozitivne odgovore na odpoklic kateremu koli imetniku namenskega denarnega računa za TIPS ali imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS. Podsistem prejme in obdela naloge za takojšnje plačilo, odpoklice in pozitivne odgovore na odpoklic, ki jih predloži kateri koli imetnik namenskega denarnega računa za TIPS ali imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS.«.
Člen 9 
V Delu VII splošnih pogojev se v členu 7 odstavek 1 nadomesti z novim odstavkom 1, ki se glasi:
»1. Imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS lahko določi enega ali več dosegljivih subjektov. Dosegljivi subjekti so lahko samo subjekti, ki so pristopili k shemi SCT Inst s podpisom sporazuma o pristopu k takojšnjim kreditnim plačilom SEPA, če so v TARGET naslovljivi kot imetniki namenskih denarnih računov za RTGS, imetniki naslovljive BIC ali subjekti iz dela III, člen 3(1), točka (a), ki so pooblaščeni za uporabo namenskega denarnega računa za RTGS prek dostopa za več naslovnikov, pa morajo imeti tudi namenski denarni račun za TIPS ali biti dosegljivi prek namenskega denarnega računa za TIPS.«.
Člen 10 
V Dodatku VI splošnih pogojev se oddelek 6 (NADOMESTILA ZA IMETNIKE NAMENSKIH DENARNIH RAČUNOV ZA TIPS) nadomesti z novim oddelkom 6, ki se glasi:
»6. NADOMESTILA ZA IMETNIKE NAMENSKIH DENARNIH RAČUNOV ZA TIPS
1. Do 31. decembra 2023 se uporabljajo naslednja nadomestila:
a) nadomestila za poslovanje z namenskimi denarnimi računi za TIPS se zaračunajo določenemu subjektu, kakor je prikazano v naslednji tabeli:
Postavka
Uporabljeno pravilo
Nadomestilo na enoto (EUR)
Poravnan nalog za takojšnje plačilo
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se obremenil
0,002
Neporavnan nalog za takojšnje plačilo
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se obremenil
0,002
Poravnan pozitiven odgovor na odpoklic
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se odobril
0,002
Neporavnan pozitiven odgovor na odpoklic
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se odobril
0,002
b) Nalogi za prenos likvidnosti z namenskih denarnih računov za TIPS na glavne denarne račune, namenske denarne račune za RTGS, podračune, račune za depozit čez noč, tehnične račune podsistema v TIPS in namenske denarne račune za T2S so brezplačni.
2. Z učinkom od 1. januarja 2024 se nadomestila za poslovanje z namenskimi denarnimi računi za TIPS zaračunajo tako:
a) za vsak namenski denarni račun za TIPS se imetniku tega namenskega denarnega računa za TIPS zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 800 EUR;
b) za vsak dosegljivi subjekt, ki ga je določil imetnik namenskega denarnega računa za TIPS, do največ 50 dosegljivih subjektov se imetniku namenskega denarnega računa za TIPS, ki jih je določil, zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 20 EUR. Za 51. in nadaljnje dosegljive subjekte se nadomestilo ne zaračuna;
c) za vsak nalog za takojšnje plačilo ali pozitiven odgovor na odpoklic, ki ga je Banka Slovenije sprejela, kakor je določeno v delu I, člen 17, se imetniku namenskega denarnega računa za TIPS, naj bi se obremenil, in imetniku namenskega denarnega računa za TIPS ali tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se odobril, zaračuna nadomestilo v višini 0,001 EUR, ne glede na to, ali se nalog za takojšnje plačilo ali pozitivni odgovor na odpoklic poravna;
d) za naloge za prenos likvidnosti z namenskih denarnih računov za TIPS na glavne denarne račune, namenske denarne račune za RTGS, podračune, račune za depozit čez noč, tehnične račune podsistema v TIPS ali namenske denarne račune za T2S se nadomestilo ne zaračuna.«.
Člen 11 
V Dodatku VI splošnih pogojev se oddelek 7 (NADOMESTILA ZA PODSISTEME, KI UPORABLJAJO POSTOPEK PORAVNAVE PODSISTEMA V TIPS) nadomesti z novim oddelkom 7, ki se glasi:
»7. NADOMESTILA ZA PODSISTEME, KI UPORABLJAJO POSTOPEK PORAVNAVE PODSISTEMA V TIPS
1. Do 31. decembra 2023 se uporabljajo naslednja nadomestila:
a) Nadomestila, kadar podsistem uporablja postopek poravnave podsistema v TIPS, se zaračunajo določenemu subjektu, kakor je prikazano v naslednji tabeli:
Postavka
Uporabljeno pravilo
Nadomestilo na enoto (EUR)
Poravnan nalog za takojšnje plačilo
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se obremenil
0,002
Neporavnan nalog za takojšnje plačilo
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se obremenil
0,002
Poravnan pozitiven odgovor na odpoklic
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se odobril
0,002
Neporavnan pozitiven odgovor na odpoklic
Subjekt, ki se mu zaračuna: imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se odobril
0,002
b) Nalogi za prenos likvidnosti s tehničnih računov podsistema za TIPS na namenske denarne račune za TIPS so brezplačni;
c) Poleg zgoraj določenih nadomestil se za vsak podsistem zaračuna tudi mesečno nadomestilo, ki temelji na bruto osnovnem obsegu takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se poravnajo na lastni platformi podsistema in jih omogočajo vnaprej financirane pozicije na tehničnem računu podsistema v TIPS. To nadomestilo znaša 0,0005 EUR za vsako poravnano takojšnje plačilo, skoraj takojšnje plačilo in poravnan pozitiven odgovor na odpoklic. Vsak podsistem za vsak mesec najpozneje do tretjega delovnega dne v naslednjem mesecu poroča bruto osnovni obseg poravnanih takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in poravnanih pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se zaokroži navzdol na najbližjih deset tisoč. Poročani bruto osnovni obseg Banka Slovenije uporabi za izračun nadomestila za naslednji mesec.
2. Z učinkom od 1. januarja 2024 se nadomestila, kadar podsistem uporablja postopek poravnave podsistema v TIPS, zaračunajo tako:
a) za vsak tehnični račun podsistema v TIPS se imetniku tega tehničnega računa podsistema v TIPS zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 3 000 EUR;
b) za vsak dosegljivi subjekt, ki ga je določil imetnik tehničnega računa podsistema v TIPS, do največ 50 dosegljivih subjektov se imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS, ki jih je določil, zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 20 EUR. Za 51. in nadaljnje dosegljive subjekte se nadomestilo ne zaračuna;
c) za vsak nalog za takojšnje plačilo ali pozitiven odgovor na odpoklic, ki ga je Banka Slovenije sprejela, kakor je določeno v delu I, člen 17, se imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS, ki naj bi se obremenil, in imetniku tehničnega računa podsistema v TIPS ali namenskega denarnega računa za TIPS, ki naj bi se odobril, zaračuna nadomestilo v višini 0,001 EUR, ne glede na to, ali se nalog za takojšnje plačilo ali pozitivni odgovor na odpoklic poravna;
d) za naloge za prenos likvidnosti s tehničnih računov podsistema v TIPS na namenske denarne račune za TIPS se nadomestilo ne zaračuna;
e) poleg zgoraj določenih nadomestil se za vsak podsistem zaračuna tudi mesečno nadomestilo, ki temelji na bruto osnovnem obsegu takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se poravnajo na lastni platformi podsistema in jih omogočajo vnaprej financirane pozicije na tehničnem računu podsistema v TIPS. Vsak podsistem za vsak mesec najpozneje do tretjega delovnega dne v naslednjem mesecu poroča bruto osnovni obseg poravnanih takojšnjih plačil, skoraj takojšnjih plačil in poravnanih pozitivnih odgovorov na odpoklic, ki se zaokroži navzdol na najbližjih deset tisoč. Poročani bruto osnovni obseg Banka Slovenije uporabi za izračun nadomestila na enoto za vsako poravnano takojšnje plačilo, skoraj takojšnje plačilo in poravnan pozitiven odgovor na odpoklic v prejšnjem mesecu v skladu z naslednjo tabelo:
Poročani bruto osnovni obseg
Od
Do
Nadomestilo na enoto
0
10.000.000
0,00040 €
10.000.001
25.000.000
0,00030 €
25.000.001
100.000.000
0,00020 €
100.000.001
0,00015 €
« 
Člen 12 
V Dodatku VIII splošnih pogojev se točka 54 nadomesti z novo točko 54, ki se glasi:
»(54) „odpoklic“ (recall request) pomeni sporočilo imetnika namenskega denarnega računa za RTGS, imetnika namenskega denarnega računa za TIPS ali imetnika tehničnega računa podsistema v TIPS, s katerim zahteva vračilo zneska poravnanega plačilnega naloga oziroma naloga za takojšnje plačilo;«.
Člen 13 
Te spremembe splošnih pogojev začnejo veljati 20. novembra 2023.
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti