Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3276. Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za Unesco, stran 9531.

  
Na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92 in 10/12) v zvezi z Ustavo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ter Listino o nacionalnih komisijah in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za Unesco 
1. člen 
(splošna določba) 
(1) Slovenska nacionalna komisija za Unesco (v nadaljnjem besedilu: komisija) je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
(2) Mandat komisije je štiri leta. Komisija se uradno oblikuje, ko je imenovana večina članov komisije in se je iztekel mandat komisije prejšnjega sklica. Komisiji začne teči mandat z dnem konstitutivnega zasedanja skupščine komisije.
2. člen 
(naloge komisije) 
(1) Komisija ima naslednje naloge:
1. svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam v vseh zadevah s področja delovanja Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (v nadaljnjem besedilu: Unesco);
2. povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti Unesca v Sloveniji ter njihovo sodelovanje v aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih nasvetov in pomoči Unescu ter drugim nacionalnim komisijam za Unesco;
3. skrbi za uresničevanje ciljev Unesca v Sloveniji ter za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti Unesca;
4. pripravlja vsebinske resolucije in priporočila o aktualnih tematikah, ki so pomembne in v interesu Republike Slovenije ter tudi na mednarodni ravni;
5. spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča Unesco s svojimi mednarodnimi aktivnostmi;
6. pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami za Unesco, sekretariatom Unesca in regionalnimi uradi Unesca;
7. izvaja druge aktivnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi cilji Unesca;
8. obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z Unescom na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacije in informacij, digitalizacije in drugih programskih nalog Unesca ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije;
9. obravnava programe, projekte in druge aktivnosti Unesca ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti oziroma s svojimi delegati sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov Unesca doma in v tujini;
10. pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference Unesca in izvršilnega odbora Unesca ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih Unesca ter predstavnike Republike Slovenije v organih Unesca;
11. pripravlja mnenja o sklepanju in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti Unesca, ter daje pobude za njihovo uporabo v Republiki Sloveniji;
12. daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugega informativnega gradiva, ki seznanjajo Unesco s stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacije in informacij, digitalizacije in na drugih področjih v pristojnosti Unesca v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;
13. daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti Unesca v njegove aktivnosti;
14. redno obvešča javnost o ciljih in aktivnosti Unesca, obravnava vprašanja v zvezi s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v Unescu, širši javnosti ter njihovega prevajanja v slovenski jezik;
15. obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z Unescom.
(2) Za uspešno in učinkovito izvajanje svojih nalog komisija:
1. sprejema programe dela in aktivnosti komisije, finančne načrte za njihovo izvajanje ter določa izvajalce sprejetih programov in aktivnosti;
2. pripravlja strateške usmeritve za svoje delovanje;
3. svoje delovanje redno usklajuje z vsemi zadevnimi vladnimi resorji;
4. občasno, vendar najmanj vsaki dve leti poroča Vladi Republike Slovenije o uresničevanju strateških usmeritev ter izvajanju programov dela in aktivnosti.
(3) Komisija deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme na svoji konstitutivni seji.
3. člen 
(sestava komisije) 
(1) Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednika in člani.
(2) Člane imenujejo:
1. Državni zbor Republike Slovenije;
2. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve;
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije;
4. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje;
5. Ministrstvo za kulturo;
6. Ministrstvo za naravne vire in prostor;
7. Ministrstvo za digitalno preobrazbo.
(3) Organi iz prejšnjega odstavka svoje predstavnike imenujejo za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Če je član komisije predčasno razrešen, mora organ iz drugega odstavka tega člena o tem obvestiti Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco in imenovati novega člana za čas do izteka mandata predčasno razrešenega člana.
(5) Člani komisije po položaju so:
1. predstavniki naslednjih zavodov in teles: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Rektorska konferenca, Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
2. nacionalni koordinator slovenske mreže Unescu pridruženih šol (ASPNet);
3. koordinator Unescove mladinske platforme Slovenije;
4. predsedniki nacionalnih odborov medvladnih in mednarodnih programov Unesca ter stalnih delovnih teles, ki jih ustanovi komisija;
5. predsedujoči nacionalnim odborom Mednarodnega združenja za spomenike in spomeniška območja (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS), Mednarodne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature – IUCN) ter Mednarodnega muzejskega sveta (International Council of Museums – ICOM);
6. predstavnik Unescovih kateder v Sloveniji.
(6) Častni člani komisije so nekdanji predsedniki in generalni sekretarji komisije. Njihove pravice in dolžnosti določa poslovnik komisije.
(7) Komisija lahko na predlog izvršilnega odbora komisije imenuje do tri člane iz vrst izobraževalnega, znanstvenega, intelektualnega in kulturnega okolja ter s področja digitalizacije, ki so s svojim izjemnim dolgoletnim delom prispevali k izboljšanju sodelovanja z Unescom.
4. člen 
(organi in delovna telesa komisije) 
(1) Organi komisije so skupščina, predsednik, dva podpredsednika in izvršilni odbor.
(2) Komisija ustanovi naslednje nacionalne odbore medvladnih in mednarodnih programov Unesca ter stalna delovna telesa komisije:
1. Nacionalni odbor za Mednarodni program za vede o Zemlji in geoparke (International Geoscience and Geoparks Programme – IGGP);
2. Nacionalni odbor za Medvladno oceanografsko komisijo (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC);
3. Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program (Intergovernmental Hydrological Programme – IHP);
4. Nacionalni odbor za medvladni program Človek in biosfera (Man and the Biosphere – MAB);
5. Nacionalni odbor za program za upravljanje družbenih sprememb (Management of Social Transformations – MOST);
6. Nacionalni odbor za medvladni program Spomin sveta (Memory of the World – MoW);
7. Nacionalno koordinacijo slovenske mreže Unescu pridruženih šol (ASPnet);
8. Unescovo mladinsko platformo Slovenije;
9. Nacionalni odbor za program Unesco – L´OREAL »Za ženske v znanosti (For Women in Science)«.
(3) Komisija lahko za posebne naloge ustanovi dodatne stalne ali začasne strokovne in posvetovalne odbore in delovna telesa komisije ter s sklepom določi njihovo sestavo, mandat in področje delovanja in pristojnosti.
5. člen 
(povračilo stroškov) 
Člani komisije in člani nacionalnih odborov ter delovnih teles komisije so pri svojem delu neodvisni in svoje delo opravljajo kot častno funkcijo ter niso upravičeni do sejnin in povračila drugih stroškov.
6. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščino sestavljajo vsi člani komisije, imenovani člani in člani po položaju.
(2) Skupščina se na plenarnem zasedanju sestane najmanj enkrat letno.
(3) Naloge skupščine so:
1. sprejetje letnega vsebinskega programa in finančnega načrta delovanja komisije;
2. imenovanje dveh podpredsednikov komisije;
3. imenovanje izvršilnega odbora komisije;
4. ustanovitev in določitev sestave in mandata nacionalnih odborov medvladnih in mednarodnih programov Unesca ter drugih stalnih in začasnih delovnih teles komisije;
5. sprejetje strategije, resolucij, smernic in priporočil na področju pristojnosti komisije;
6. sprejetje drugih odločitev na najvišji ravni.
7. člen 
(predsednik in podpredsednika komisije) 
(1) Predsednika komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in inovacije, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje, ministrstvom, pristojnim za kulturo, ministrstvom pristojnim za zunanje in evropske zadeve, ministrstvom, pristojnim za naravne vire in prostor, ter ministrstvom, pristojnim za digitalno preobrazbo.
(2) Predsednik je imenovan za pet let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
(3) Podpredsednika komisije izvolijo med seboj člani komisije na plenarnem zasedanju skupščine.
(4) Podpredsednika sta izvoljena za čas trajanja mandata komisije.
8. člen 
(izvršilni odbor) 
(1) Izvršilni odbor komisije sestavljajo:
1. predsednik, podpredsednika in generalni sekretar komisije;
2. člani komisije, ki so jih v komisijo imenovali ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, ministrstvo, pristojno za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za naravne vire in prostor, ter ministrstvo, pristojno za digitalno preobrazbo.
(2) Izvršilni odbor pripravlja plenarna zasedanja komisije in odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti komisije v času med plenarnimi zasedanji skupščine.
9. člen 
(Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco) 
(1) Strokovno-administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco (v nadaljnjem besedilu: urad), ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Urad je pri svojem delu samostojen in neposredno izvaja sprejete sklepe in odločitve komisije, nacionalnih odborov in njenih delovnih teles ter se pri svojem delu povezuje z drugimi vladnimi organi in službami.
(2) Urad med drugim:
1. usklajuje udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih sestankih v okviru Unesca in tujih strokovnjakov v Sloveniji;
2. aktivno sodeluje na mednarodnih in nacionalnih zasedanjih in konferencah na strokovni ravni v okviru Unesca;
3. skrbi za administrativno-formalno, operativno in logistično izvajanje programa dela komisije na mednarodni in nacionalni ravni;
4. usklajuje delo in dejavnosti z vladnimi in nevladnimi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo, ter z drugimi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k uresničevanju programa in dejavnosti Unesca;
5. usmerja in nadzoruje delo nacionalnih odborov medvladnih in mednarodnih programov ter stalnih in začasnih delovnih teles, ki sta jih komisija ali izvršilni odbor ustanovila na podlagi 4. člena tega sklepa.
(3) Urad zagotavlja in izvaja financiranje programa dela in aktivnosti komisije ter drugih dogovorjenih obveznosti doma in na tujem iz proračuna ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
(4) Direktor urada opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja komisije, in sicer:
1. skrbi za izvajanje nalog komisije;
2. skrbi za izvajanje programa komisije in organiziranje sodelovanja Republike Slovenije z Unescom;
3. skrbi za stalno obveščanje javnosti o ciljih in aktivnostih Unesca ter za razširjanje dokumentov in gradiva Unesca;
4. svetuje vladnim in nevladnim organom in organizacijam o zadevah s področij delovanja Unesca ter pripravlja informacije s področij delovanja Unesca;
5. sodeluje s stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Unescu in z vsemi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo;
6. sodeluje s sekretariatom Unesca in spremlja delo vodstvenih organov Unesca ter sodeluje z drugimi nacionalnimi komisijami za Unesco;
7. obvešča izvršilni odbor in komisijo ter vladne organe o izvajanju programa in aktivnostih Unesca;
8. predstavlja komisijo na sestankih nacionalnih komisij za Unesco in drugih konferencah.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(imenovanje članov komisije in mandat predsednika komisije) 
(1) Urad po uveljavitvi tega sklepa pozove predlagatelje iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, da imenujejo člane komisije. Predsednik komisije skupaj z uradom skliče konstitutivno skupščino, potem ko je imenovana večina članov komisije.
(2) Predsednik komisije nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 47/19).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-371/2023
Ljubljana, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-3360-0028
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti