Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Ob-3348/23, Stran 2086
Na podlagi 74. in 75. člena in smiselne uporabe členov od 100. do 105. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, UPB in 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju Zakon), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16, v nadaljevanju: Pravilnik) Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1 (v nadaljevanju: MOK), objavlja
javni razpis 
za izbor programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov za obdobje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 (oznaka Javni razpis, v nadaljevanju: razpis) 
1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski parametri
1.1. Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Layerjeve hiše – hiše umetnikov, Tomšičeva 32, Kranj (v nadaljevanju: Layerjeva hiša) za obdobje treh let od datuma sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
MOK bo z izbranim predlagateljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programskega upravljanja za navedeno obdobje. Hkrati bo izbranemu predlagatelju dana v brezplačno uporabo javna kulturna infrastruktura – prostori Layerjeve hiše na naslovu Tomšičeva 32, 4000 Kranj.
Podatki o prostorih Layerjeva hiša na lokaciji Tomšičeva 32, Kranj, ki stoji na zemljiščih, parcelna številka 169 in 170, k.o. Kranj (2100), obsega:
– klet (shramba, razstavno prireditveni prostor, skladišče) v skupni izmeri 47,30 m2,
– pritličje (veža, učilnica 1, soba, kavarna, stopnišče, sanitarije, arkade – letni vrt, atelje in vzdrževalni prostor) v skupni izmeri 158,20 m2,
– nadstropje (nadstropna veža, predprostor, stopnišče, pisarna, galerijski prostori, pisarna upravljavca, arkadni hodnik, atelje) v skupni izmeri 152,27 m2,
– mansarda – umetniške rezidence (stopnišče, predprostor, stanovanje 1, depo, stanovanje 2, stanovanje 3, hodnik, kurilnica, tehnični prostor) v skupni izmeri 187,11 m2,
– objektu pripadajoč vrt v skupni izmeri 259 m2,
– pripadajoča oprema v lasti MOK.
1.2. Cilji razpisa in izvedba programa
MOK bo izbral programskega upravitelja prostorov Layerjeva hiša v skladu z naslednjimi cilji:
– opredelitev programske zasnove Layerjeve hiše za obdobje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026,
– produkcija in postprodukcija izvirnih in kakovostnih projektov na področju kulture (uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne umetnosti), projektov na področju oživljanja mestnega jedra ter projektov kulturne vzgoje,
– dostopnost kulturnih vsebin (zagotovitev najmanj 20.000 obiskovalcev letno),
– vpetost Layerjeve hiše v lokalno okolje (povezovanje programa Layerjeve hiše z organizacijami in posamezniki na področju kulture in izobraževanja), vključevanje lokalnih izvajalcev v izvedbo programa,
– vodenje rezidenčnega programa, vodenje vsebinske in finančne evidence in poročanje MOK,
– povezovanje z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji.
Upravitelj mora zgoraj naveden program in cilje v celoti dosegati najkasneje do 31. 12. 2024 ter od tega datuma neprekinjeno v obdobju dveh let.
Upravitelj se zaveže prevzeti obveznosti rednega tekočega vzdrževanja objekta, vrta in opreme.
V prijavnem obrazcu 1 se podrobneje opredeli programska in finančna shema za celotno obdobje upravljanja.
Prijavni obrazec vsebuje izjavo o programskem sodelovanju, v kateri se opredeli program.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
2.1. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Programsko upravljanje prostorov Layerjeve hiše pomeni upravljanje prostorov skladno s cilji razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Splošni stroški delovanja so izdatki za blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje programa.
Projekti za oživljanje mestnega jedra, ki predstavljajo inovativnost na javnem prostoru.
Upravičena oseba je kandidat, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje.
2.2. Upravičenost stroškov
V okviru ciljnega razpisa bodo izbranemu programskemu upravitelju zagotovljena sredstva za kritje materialnih stroškov izvedbe programa in stroškov dela, ki so vezani na izvedbo programa. Stroške rednega vzdrževanja in obratovalne stroške je skladno s 75. členom Zakona dolžan plačevati izbrani programski upravitelj.
Celotna vrednost za izvedbo programskega upravljanja v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2016 v sklopu tega ciljnega razpisa znaša največ do 420.000,00 eur.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije ali društva, ki delujejo v lokalnem javnem interesu (obvezno dokazilo: izjava);
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava);
– so redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Mestne občine Kranj (obvezno dokazilo: izjava);
– na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj dve leti (obvezno dokazilo: Izjava);
– upoštevajo programske parametre iz 1.2. točke razpisa (obvezno dokazilo: izjava);
– da bodo izvajalcem javnih kulturnih programov in projektov ter samozaposlenim na področju kulture pri oddajanju prostorov v najem, zaračunavali samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so pri tem nastali (obvezno dokazilo: izjava);
– da so prijavo oddali in v celoti izpolnili na predpisanih obrazcih MOK, ki so del razpisne dokumentacije,
– da soglašajo s pogoji in kriteriji tega ciljnega razpisa (obvezno dokazilo: izjava).
Prijava upravitelja na Javni razpis za programsko upravljanje Layerjeve hiše, hiše umetnikov se izključuje s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOK. Vložnik je na zahtevo MOK dolžan predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravitelja spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (neizvedbe programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
Kriterij
Najvišje število možnih točk
Kakovost in celovitost predlagane programske sheme Layerjeve hiše s cilji razpisa
30
Reference predlagatelja in programskih partnerjev na področju predmeta razpisa v letih 2022, 2023
20
Tehnična in kadrovska usposobljenost predlagatelja kot organizatorja/producenta kulturnih dogodkov
20
Vpetost v lokalno okolje in vključevanje lokalnih izvajalcev na področju kulture (inštitucij in nevladnih organizacij, posameznikov)
30
SKUPAJ
100
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
MOK bo izbrala programskega upravitelja po postopku, kot ga določajo ZUJIK in Pravilnik. Popolne vloge bo na osnovi objavljenih kriterijev ocenjevala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan MOK v Sklepu o začetku postopka št. 610-84/2023-1-403007 z dne 27. 10. 2023.
6. Okvirna vrednost zagotovljenih sredstev: okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje znaša predvidoma do 420.000,00 EUR (v letu 2024 predvidoma 140.000,00 €; v letu 2025 predvidoma do 140.000,00 €; v letu 2026 predvidoma do 140.000,00 €), in sicer za sredstva, namenjena kritju povezanih z delovanjem Layerjeve hiše: kritje materialnih stroškov izvedbe programa in stroškov dela, ki so vezani na izvedbo programa. Višina sredstev je odvisna od zneska v sprejetem proračunu za leto 2024, 2025, 2026.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Z izbranim upraviteljem MOK sklene pogodbo o programskem upravljanju Layerjeve hiše.
8. Razpisni rok: razpis se prične 10. 11. 2023 in zaključi 11. 12. 2023.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s programsko in finančno konstrukcijo, opisom izpolnjevanja kriterijev);
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje);
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1, 2;
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, (uradne ure: ponedeljek in torek od 8. do 14.30, sreda od 8. do 16.30, petek od 8. do 12.30). Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v prostore Layerjeve hiše. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOK: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi-narocila-razgrnitve.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj do vključno 11. 12. 2023 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis, z oznako Layerjeva hiša. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov (sedež) vlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 12. 2023 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču MOK. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če je vloga formalno nepopolna, se predlagatelja pozove, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali če dopolnitev ni ustrezna, bo vloga zavržena s sklepom. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
MOK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni bila dopolnjena v roku.
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Petra Polak, e-pošta: petra.polak@kranj.si.
12. Ogled objekta: za ogled Layerjeve hiše se vsaj en dan prej najavite pri pristojni uslužbenki.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo potekalo 13. 12. 2023 ob 9. uri v sobi 9 Mestne občine Kranj. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
MOK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila predvidoma v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti