Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3292. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023, stran 9560.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 2. izredni seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 106/23) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (v sprejetem proračunu).
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2023
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.007.397
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.415.730
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
7.423.815
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.413.460
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
853.805
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
156.550
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.991.915
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
403.178
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
26.200
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
83.371
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
390.325
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.088.841
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.454.053
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.454.053
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
108.350
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
108.350
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
15.029.264
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
14.544.516
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
484.748
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.073.987
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.383.057
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
557.818
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
94.273
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4.419.067
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
111.800
409 
REZERVE
200.100
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.356.898
410 
SUBVENCIJE
177.172
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.357.873
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
178.120
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
643.734
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.229.807
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.229.807
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
104.225
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
87.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
17.225
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
10.933.410
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
407.140
55
ODPLAČILA DOLGA
407.140
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
407.140
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
10.526.270
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–407.140
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–10.933.410
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
800.650
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupni višini, ki odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež lastništva, do 3.099.600 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.494.800 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:
– LPP do višine 356.400 EUR, za dobo do enega leta;
– Energetika Ljubljana do višine 1.598.400 EUR, za dobo do enega leta;
– VOKA SNAGA do višine 540.000 EUR, za dobo do enega leta.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 604.800 EUR po družbah:
– LPP do višine 86.400 EUR, z dobo odplačila do 10 let, za financiranje investicij;
– Energetika Ljubljana do višine 216.000 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 302.400 EUR, z dobo odplačila do 7 let, za financiranje investicij.
Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023-5
Dobrova, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti