Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna, stran 9589.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 8. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna 
1. člen 
V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 44/07, 84/11 in 35/13; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.
Član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine ali pa deluje kot samostojni svetnik.«
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca, ko je izstop sporočen županu, ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu županu o vstopu novega člana.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.«
3. člen 
V četrtem odstavku 7.a člena se na koncu drugega stavka črta piko in doda naslednja besedna zveza: »ali jih odkupiti«.
4. člen 
Črta se drugi odstavek 8. člena.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007
Postojna, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti