Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Št. 5440-1/2023/27 Ob-3362/23, Stran 2057
Na podlagi določb Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1, s spremembami), Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1, s spremembami), Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11, s spremembami), Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), Uredbe (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21, s spremembami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe 2021/1060/EU, Uredbe o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 2/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001, z dne 12. 9. 2022, Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2022, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22, 18/23), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), Proračuna Republike Slovenije leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/1611/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23), Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZJIMS), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) in odločitve o podpori Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja, št. 3032-38/2023-1630-5 z dne 9. 11. 2023, Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj, predmet, ciljne skupine in kazalniki javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Namen, cilj, predmet, ciljne skupine in kazalniki javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike: CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge: PN 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja: ESO4.1.: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem v okviru izvajanja jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela, in neaktivne osebe, kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je povečati varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela, in sicer z opolnomočenjem in ozaveščanjem z znanji s področja prekarnosti tako mladinskih delavcev kot tudi mladih.
Mladi so ob vstopu na trg dela bolj podvrženi prekarnim oblikam dela kot druge starostne skupine. Mladi po večini niso ustrezno seznanjeni s problemom prekarnosti niti z delavskimi in socialnimi pravicami, saj teh vsebin splošno formalno izobraževanje v osnovi ne pokriva. Mladi zato potrebujejo ustrezno podporno okolje, ki jih lahko opremi z znanji z navedenih področij ter jim tudi nudi podporo pri soočanju s preprekami prekarnosti in prekarnih oblik zaposlitev kot tudi pri iskanju izhoda iz prekarnosti. Pri tem je bistveno, da je mladim na voljo ustrezno usposobljen kader, ki jim lahko nudi celostno podporo, uspešno izvaja aktivnosti za mlade s področja prekarnosti ter jih usmerja in tudi vodi procese individualnega dela z njimi. Mladinski delavci, ki bodo v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu, pridobili znanja s področja prekarnosti, bodo mlade na lokalni ravni v okviru pilotnih projektov (sklop B) z metodami neformalnega izobraževanja in mladinskega dela ozaveščali o problematiki prekarnosti, pomenu delavskih in socialnih pravic ter jim nudili oporo pri soočanju s posledicami prekarnosti in prekarnih oblik zaposlitev, tudi v okviru usposabljanj.
Cilj javnega razpisa je usposobiti in opolnomočiti mlade in mladinske delavce o problematiki prekarnosti preko vzpostavljenega podpornega okolja v mladinskem sektorju.
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in mladinski delavci.
Ciljna skupina sklopa A so mladinski delavci.
Ciljna skupina sklopa B so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let.
Kazalniki
Upravičenec bo za namen spremljanja, poročanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije skladno z 42. členom Uredbe 2021/1060/EU in v skladu s 17. členom ter Prilogo I Uredbe 2021/1057/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije (uporabi se tudi podatke po Vprašalniku za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS+ (Priloga C)).
Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namene spremljanja, poročanja in vrednotenja operacije, natančna metodologija štetja kazalnikov in dokazila zanje so določeni v Prilogi B Splošna pojasnila in zahteve glede spremljanja, poročanja in vrednotenja ciljev in kazalnikov na javnem razpisu »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Na ravni operacije in javnega razpisa se spremlja sledeče projektno specifične kazalnike:
Za Sklop A:
Projektno specifični kazalnik učinka:
Število mladinskih delavcev, vključenih v usposabljanje za mladinske delavce s področja prekarnosti. Pričakuje se, da bo v program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, ki se izvaja v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, vključenih 400 mladinskih delavcev iz vse Slovenije, od tega okvirno 53 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in 47 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS) (pro-rata delitev).
Projektno specifični kazalnik rezultata:
Delež vključenih mladinskih delavcev, ki so uspešno končali usposabljanje za mladinske delavce s področja prekarnosti. Kazalnik meri delež vključenih mladinskih delavcev, ki so uspešno zaključili program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti.
Za Sklop B:
Projektno specifični kazalnik učinka:
Število mladih, v starosti od 15. do vključno 29. leta, vključeni v usposabljanje za mlade s področja prekarnosti. Pričakuje se, da bo v programe usposabljanja za mlade s področja prekarnosti v okviru pilotnih projektov skupaj vključenih 6.630 mladih iz vse Slovenije, v starosti od 15. do vključno 29. leta, od tega okvirno 53 % v KRVS in 47 % v KRZS glede na lokacijo izvajanja operacije. Na ravni operacije se v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti vključi najmanj 130 mladih.
Projektno specifični kazalnik rezultata:
Delež vključenih mladih, ki so uspešno končali usposabljanje za mlade s področja prekarnosti. Kazalnik meri delež vključenih mladih, ki so uspešno zaključili program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti.
Kazalniki morajo biti ob zaključku izvajanja operacije v celoti doseženi.
Spremlja se tudi skupne kazalnike učinka in rezultata po prilogi I k Uredbi (EU) št. 2021/1057 (več v prilogi B).
2.2 Regija izvajanja
Javni razpis se bo izvajal v dveh sklopih. V okviru javnega razpisa bo iz sklopa A izbrana ena operacija v obliki konzorcija partnerjev, ki se bo izvajala na nacionalni ravni, in sicer v vzhodni in zahodni kohezijski regiji, iz sklopa B pa več operacij, ki se bodo kot pilotni projekti izvajali na lokalni ravni, in sicer v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah glede na Izvedbeni načrt Programa (INP) je: 53 % za KRVS in 47 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Vrednost sredstev na posamezno kohezijsko regijo je določena z INP, sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Skladno s 63. členom Uredbe (EU) 2021/1060 se za sklop A določi sorazmerni ključ delitve med regijama – pro rata, in sicer 53 % za KRVS in 47 % za KRZS. Sredstva za sklop B se delijo na osnovi lokacije izvajanja aktivnosti operacije, kjer je predvidena delitev sredstev 53 % na KRVS in 47 % na KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago.
2.3 Obvezne aktivnosti in rezultati projekta
Z izvajanjem izbranih projektov iz sklopa A in sklopa B bo v mladinskem sektorju vzpostavljeno nacionalno podporno okolje, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem, z namenom učinkovitega naslavljanja problematike prekarnosti med mladimi.
2.3.1 Obvezne aktivnosti in rezultati Sklopa A
Nacionalni projekt iz tega sklopa vsebuje sledeče obvezne aktivnosti in rezultate za dosego cilja javnega razpisa:
1) izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. Namen programa, ki je enoten za celoten projekt, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti. Mladinski delavci bodo pridobili specifična znanja s področja prekarnosti, da bodo v okviru izvajanja mladinskega dela lahko kvalitetno informirali mlade, krepili znanje in kompetence mladih z navedenega področja, med mladimi znali prepoznavati težave zaradi prekarnih oblik dela ter bodo mladim lahko zagotavljali tudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo.
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter organizacijski in terminski načrt izvajanja programa usposabljanja (izpolnjeni prilogi 2b in 2c k Prijavnici Sklopa A) morata biti skladna z zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti;
2) evalviranje projektnih aktivnosti, in sicer najmanj vsebine in izvedbe programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, in sicer tako na ravni udeležencev (mladinskih delavcev) kot tudi na ravni izvajalcev (predavateljev). Evalvacije se opravijo najmanj enkrat letno, pri čemer evalvacije programa usposabljanja izvaja/jo zunanji izvajalec/i. Ob zaključku izvajanja se opravi tudi končna evalvacija, pri čemer končno evalvacijo programa usposabljanja izvede/jo zunanji izvajalec/i;
3) aktivnosti informiranja in komuniciranja za namen obveščanja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o problematiki prekarnosti med mladimi, ki vsebujejo najmanj:
a. izvajanje nacionalne kampanje za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi, ki vključuje tudi aktivnosti informiranja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti ter se začne izvajati najkasneje maja 2024 in traja do zaključka projekta;
b. promocijske aktivnosti projekta za informiranje javnosti o projektu in za vključitev mladinskih delavcev v usposabljanja s področja prekarnosti, ki so lahko del nacionalne kampanje;
c. izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti;
4) spletna stran za potrebe izvajanja operacije (spletna prijava na usposabljanje, obveščanje o terminih in lokacijah usposabljanj, izvajanje nacionalne kampanje, gradiva ipd.) mora biti vzpostavljena najkasneje maja 2024.
Aktivnosti nacionalnega projekta so za udeležence brezplačne.
2.3.2 Obvezne aktivnosti in rezultati Sklopa B
Posamezen pilotni projekt iz tega sklopa vsebuje sledeče obvezne aktivnosti in rezultate za dosego cilja javnega razpisa:
1) priprava in izvajanje programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti. Usposabljanja so aktivnosti za mlade z metodami neformalnega izobraževanja in mladinskega dela. Namen programa je opolnomočenje in ozaveščanje mladih s problematiko prekarnosti. Del usposabljanj je lahko tudi pomoč mladinskih delavcev mladim pri realizaciji njihovih idej in pobud z namenom izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Usposabljanja za mlade izvajajo mladinski delavci, ki so uspešno končali program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu. Usposabljanje se praviloma izvaja v živo, v primeru utemeljenih razlogov se lahko izvaja tudi na daljavo ali v hibridni obliki, vendar mora vedno potekati ob hkratni prisotnosti izvajalca usposabljanja (mladinskega delavca) in udeležencev. Izvajanje usposabljanja na daljavo ali v hibridni obliki poteka skladno z veljavnimi navodili OU in navodili ministrstva;
2) svetovalna pomoč in podpora mladim, ki jo izvajajo mladinski delavci, ki so uspešno končali program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu. Svetovalna pomoč in podpora se nudim mladim, ki potrebujejo dodatne informacije, oporo in pomoč pri premagovanju problema prekarnosti. Svetovalna pomoč in podpora se izvaja tudi na individualni ravni. Namen aktivnosti je prepoznavanje in pomoč pri reševanju osebnih stisk mladih zaradi prekarnosti, usmerjanje mladih, boljša motiviranost in samopodoba mladih;
3) podporne aktivnosti operacije so dodatne aktivnosti operacije, ki so potrebne za uspešno izvajanje prvih dveh aktivnosti operacije iz te točke besedila javnega razpisa. Podporne aktivnosti operacije so npr. promocijske in komunikacijske aktivnosti, spremljanje in evalviranje programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, supervizije za mladinskega delavca, ki izvaja usposabljanja za mlade v okviru pilotnega projekta ipd. Med podpornimi aktivnosti operacije se šteje tudi sodelovanje s ključnimi deležniki za izboljšanje položaja mladih na trgu dela, pri čemer se spodbuja neposredno sodelovanje vsaj z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), in sicer vsaj na način, da se vključenim mladim zagotovi sodelovanje v aktualnih ukrepih ZRSZ in aktivne politike zaposlovanja za mlade (ukrepi za zaposlovanje, usposabljanje, storitve kariernega svetovanja idr.) ipd.
Aktivnosti posameznega pilotnega projekta so za udeležence brezplačne.
2.4 Zaposlitev osebja na projektu
2.4.1 Zaposlitev osebja na projektu – Sklop A
Poslovodeči konzorcijski partner nacionalnega projekta iz sklopa A, izbran na tem javnem razpisu, za potrebe vodenja in koordiniranja projekta na projektu zaposli enega vodjo projekta za polni delovni čas ali več vodij projekta za krajši delovni čas od polnega, pri čemer seštevek deležev delovnega časa ne sme presegati polnega delovnega časa enega vodje projekta. Posamezni konzorcijski partner (vključno s poslovodečim) lahko za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta zaposli enega ali več strokovnih sodelavcev za polni ali krajši delovni čas od polnega.
Pričakuje se, da vodja projekta v okviru svojih del in nalog strokovno in samostojno vodi, usmerja ter koordinira celotno operacijo, načrtuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev, zagotavlja sodelovanje in koordinira delo konzorcijskih partnerjev, finančno in vsebinsko spremlja in poroča o izvajanju operacije, pripravlja zahtevke za izplačilo in poročila o izvajanju operacije, poroča o rezultatih in evalvacijah projekta, predstavlja operacijo strokovni in širši javnosti, sodeluje z ministrstvom, izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.
Vodja projekta mora izpolnjevati naslednji pogoj:
– končana najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (raven izobrazbe 16201), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (raven izobrazbe 16202), visokošolska strokovna izobrazba (raven izobrazbe 16203), visokošolska univerzitetna izobrazba (raven izobrazbe 16204) (SOK 71 oziroma podraven 6/22).3
1 Skladno z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 – ZSZUN).
2 Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
3 Več o stopnjah in ravneh visokošolske izobrazbe je dostopno na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe | GOV.SI; in na spletni strani Statističnega urada RS: e-iskalnik KLASIUS (stat.si).
Pričakuje se, da strokovni sodelavec, zaposlen pri poslovodečem konzorcijskem partnerju, na operaciji izvaja podporne aktivnosti, opravlja administrativno-tehnična dela neposredno povezana z izvajanjem operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev ter nudi podporo in pomoč vodji projekta pri izvajanju delovnih nalog ter izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd. Od strokovnega sodelavca, zaposlenega pri konzorcijskem partnerju (ki ni poslovodeči), pa se pričakuje, da izvaja aktivnosti konzorcijskega partnerja za operacijo, opravlja administrativno-tehnična dela neposredno povezana z izvajanjem operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev ter izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.
Strokovni sodelavec mora izpolnjevati naslednji pogoj:
– višja strokovna izobrazba (raven izobrazbe 16101), višješolska izobrazba (raven izobrazbe 16102) (SOK 64 oziroma podraven 6/15).6
4 Skladno z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 – ZSZUN).
5 Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
6 Več o stopnjah in ravneh visokošolske izobrazbe je dostopno na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe | GOV.SI; in na spletni strani Statističnega urada RS: e-iskalnik KLASIUS (stat.si).
2.4.2 Zaposlitev osebja na projektu – Sklop B
Upravičenec izbranega pilotnega projekta iz sklopa B za potrebe izvajanja aktivnosti pilotnega projekta za čas izvajanja pilotnega projekta zaposli enega mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta za polni delovni čas ali več mladinskih delavcev – vodij pilotnega projekta za krajši delovni čas od polnega, pri čemer seštevek deležev delovnega časa ne sme presegati polnega delovnega časa enega mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta.
Pričakuje se, da mladinski delavec – vodja pilotnega projekta strokovno in samostojno pripravi in izvaja program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, mladim nudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo, strokovno in samostojno vodi, usmerja ter koordinira celotno operacijo, načrtuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev, sodeluje s ključnimi deležniki, finančno in vsebinsko spremlja in poroča o izvajanju operacije, pripravlja zahtevke za izplačilo in poročila o izvajanju operacije, poroča o rezultatih projekta, predstavlja operacijo strokovni in širši javnosti, sodeluje z ministrstvom, izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd. Pogoj, ki ga mora izpolnjevati mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu, ki ga opravi najpozneje v treh mesecih od dneva zaposlitve na operaciji.
2.5 Pravila za pripravo in izvedbo programov usposabljanja
2.5.1 Sklop A – Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti7 mora vsebinsko zajemati najmanj:
7 Pri pripravi programa usposabljanja se lahko smiselno upoštevajo Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, ki so dostopna na spletni strani Andragoškega centra Slovenije: Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle | Andragoški center Republike Slovenije (acs.si)
a. področje delovnega in socialnega prava (delavske in socialne pravice, oblike dela, varnost in zdravje pri delu ipd.),
b. področje ekonomsko-socialnih vidikov posledic prekarnega dela (stanje na trgu dela v Sloveniji, revščina, socialna izključenost ipd.) in
c. področje zdravja, s poudarkom na vplivu oziroma posledicah prekarnega dela na zdravje mladih (duševno zdravje mladih vključno z zaznavanjem težav in stisk ipd.).
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, ki vključuje tudi praktični del, mora trajati najmanj 20 ur. Vsebine programa so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. Izvajanje programa usposabljanja se mora pričeti junija 2024. V letu 2024 se program usposabljanja izvede najmanj trikrat (od tega prva izvedba junija 2024 in druga izvedba v celoti najkasneje avgusta 2024), v letu 2025 se program usposabljanja izvede najmanj štirikrat, v letu 2026 pa najmanj trikrat. Program usposabljanja se tekom izvajanja lahko prilagaja predznanju in potrebam udeležencev, vendar največ v skupnem obsegu 20 % na ravni programa. Prilagoditve programa usposabljanja se z utemeljitvijo posredujejo tudi ministrstvu.
Za uspešno zaključeno usposabljanje se šteje najmanj 80 % prisotnost udeleženca v programu usposabljanja. Mladinski delavci, ki uspešno zaključijo program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja.8 Mladinski delavec se programa usposabljanja oziroma njegovih modulov lahko udeleži le enkrat.
8 Pri pripravi potrdila o uspešno zaključenem programu usposabljanja se lahko smiselno upoštevajo Priporočila za izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju ali usposabljanju, ki so dostopna na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: Register_Smernice_potrdila.pdf (gov.si)
2.5.2 Sklop B – Program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti
Mladinski delavec – vodja pilotnega projekta v okviru operacije pripravi in izvede program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti. Pri pripravi programa sodeluje z mladimi iz lokalnega okolja, kjer se operacija izvaja. Program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti mora trajati najmanj 8 ur. Vsebine programa so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. Program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti vsebuje najmanj naslednje elemente: 9
9 Pri pripravi programa usposabljanja se lahko smiselno upoštevajo Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, ki so dostopna na spletni strani Andragoškega centra Slovenije: Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle | Andragoški center Republike Slovenije (acs.si).
a. naziv programa usposabljanja,
b. namen programa usposabljanja,
c. ciljna skupina programa usposabljanja,
d. naziv in opis oziroma vsebino posamezne aktivnosti za mlade s področja prekarnosti,
e. trajanje programa usposabljanja,
f. pogoji za vključitev v program usposabljanja,
g. pogoji za zaključek programa usposabljanja,
h. organizacija usposabljanja (oblike, metode, minimalni obseg individualnega in/ali skupinskega dela ipd.),
i. spremljanje in evalvacijo.
Navedeni elementi morajo upoštevati minimalne zahteve glede priprave in izvedbe programa usposabljanj za mlade s področja prekarnosti po tem javnem razpisu kot izhaja iz točk 2.1, 2.3.2, in 2.5.2 tega javnega razpisa. Program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti se predloži ministrstvu najkasneje oktobra 2024. Upravičenec pridobi pisno soglasje ministrstva na program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti najkasneje pred uveljavitvijo stroška SSE – mesečni strošek za december 2024, pri čemer mora biti program skladen z določili javnega razpisa. Izvajanje programa usposabljanja za mlade se mora pričeti najkasneje decembra 2024. Program se izvaja v vsakem posameznem letu izvajanja projekta. Vsebina programa usposabljanja za mlade se tekom izvajanja lahko prilagaja predznanju in potrebam udeležencev, vendar največ v skupnem obsegu 30 % na ravni programa usposabljanja. Prilagoditve programa se z utemeljitvijo posredujejo tudi ministrstvu. Usposabljanja za mlade s področja prekarnosti se opirajo na načela in metode neformalnega izobraževanja in kakovostnega mladinskega dela.
Za uspešno zaključeno usposabljanje se šteje najmanj 80 % prisotnost udeleženca v programu usposabljanja. Izdaja potrdila o uspešno zaključenem programu usposabljanja za mlade je priporočljiva in ni obvezna.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavo na javni razpis je treba izpolnjevati tako splošne kot specifične pogoje ter predložiti dokazila, s katerimi se izkazuje njihovo izpolnjevanje.
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu – Sklop A
3.1.1 Splošni pogoji za prijavitelja, ki je poslovodeči konzorcijski partner
Pogoj
Opis
Dokazilo
Ustreznost in sposobnost prijavitelja
Prijavitelj je: 
– organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg ali 
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih ali 
– mladinski svet, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino.
– Za prijavitelja iz prve alineje se pogoj preveri v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; 
– za prijavitelja iz druge alineje se pogoj preveri: 
– z veljavnim temeljnim aktom prijavitelja (npr. statut), iz katerega je razvidna avtonomija mladih v javnem zavodu ter 
– z opisom avtonomije mladih v prijavnici (točka 2.3.1. prijavnice); 
– za prijavitelja iz tretje alineje se pogoj preveri v registru mladinskih svetov na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
Prijavitelj na dan oddaje vloge ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
– Pogoj se preveri v Poslovnem registru Slovenije (AJPES) 
– izjava prijavitelja: 5. točka prijavnice
Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih zapadlih terjatev do Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Urada RS za mladino.
– pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v evidenci odprtih terjatev Urada RS za mladino 
– izjava prijavitelja: 5. točka prijavnice 
Prijavitelj za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– izjave prijavitelja: 5. točka prijavnice
Prijavitelj ima v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, oziroma, če potrdilo pridobi ministrstvo, na dan oddaje vloge: 
– poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več in 
– predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. 
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih* 
– izjave prijavitelja: 5. točka prijavnice
Prijavitelju, vključno njegovi odgovorni osebi oziroma zakonitemu(im) zastopniku(om), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196. – 203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti** 
– izjave prijavitelja: 5. točka prijavnice
*Če prijavitelj ne bo predložil potrdila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
** Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti preverjalo na dan oddaje vloge.
3.1.2 Splošni pogoji za konzorcijskega partnerja
Pogoj
Opis
Dokazilo
Ustreznost in sposobnost konzorcijskega 
partnerja
Konzorcijski partner je: 
– organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg ali 
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih ali 
– mladinski svet, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino.
– Za konzorcijskega partnerja iz prve alineje se pogoj preveri v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; 
– za konzorcijskega partnerja iz druge alineje se pogoj preveri: 
– z veljavnim temeljnim aktom konzorcijskega partnerja (npr. statut), iz katerega je razvidna avtonomija mladih v javnem zavodu ter 
– z opisom avtonomije mladih v prijavnici (točka 2.3.2. prijavnice); 
– za konzorcijskega partnerja iz tretje alineje se pogoj preveri v registru mladinskih svetov na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
Konzorcijski partner na dan oddaje vloge ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
– Pogoj se preveri v Poslovnem registru Slovenije (AJPES) 
– izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju obveznih pogojev (priloga 2e k Prijavnici za sklop A)
Konzorcijski partner na dan oddaje vloge nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih zapadlih terjatev do Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Urada RS za mladino.
– pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v evidenci odprtih terjatev Urada RS za mladino 
– izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju obveznih pogojev
Konzorcijski partner za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju obveznih pogojev (priloga 2e k Prijavnici za sklop A) 
Konzorcijski partner ima v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, oziroma, če potrdilo pridobi ministrstvo, na dan oddaje vloge:
– poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več in 
– predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. 
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih* 
– izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju obveznih pogojev (priloga 2e k Prijavnici za sklop A)
Konzorcijskemu partnerju, vključno njegovi odgovorni osebi oziroma zakonitemu(im) zastopniku(om), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196. – 203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti** 
– izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju obveznih pogojev (priloga 2e k Prijavnici za sklop A)
*Če konzorcijski partner ne bo predložil potrdila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
** Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti preverjalo na dan oddaje vloge.
3.1.3 Splošni pogoji, vezani na vlogo
Vloga mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoj
Opis
Dokazilo
Prispevek k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja politike, prednostne naloge in specifičnega cilja in neposrednih učinkov Programa 2021–2027
Iz predlagane operacije je razviden prispevek k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja politike, prednostne naloge in specifičnega cilja in neposrednih učinkov Programa 2021-2027.
– pogoj se preveri glede na celotno prijavo
Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora 
ter zagotovljenost stroškovne učinkovitosti
Iz predlagane operacije je razvidna realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora (operacija upošteva aktivnosti ter 
časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo) ter razvidna je zagotovljenost stroškovne učinkovitosti.
– pogoja se preverita glede na celotno prijavo
Ustreznost ciljnih skupin
Iz predlagane operacije je razvidna ustreznost ciljnih skupin.
– pogoj se preveri v točki 2.1. prijavnice
Vključitev 400 mladinskih delavcev v program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti
Na predlagani operaciji je načrtovana vključitev 400 mladinskih delavcev v program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti.
– točka 3.3.4. prijavnice 
– izjava prijavitelja: 5. točka prijavnice 
Upoštevanje načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, enakosti spolov 
(zagotavljanje skladnosti s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU)
Iz predlagane operacije je razvidno zagotavljanje spodbujanja enakosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakosti in nediskriminacije.
– pogoj se preveri v točki 2.2. prijavnice 
V primeru, da prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner, konzorcijski partnerji ali vloga ne bodo izpolnjevali kateregakoli od pogojev iz točke 3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu – Sklop A, komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se s sklepom zavrne.
Prijavitelj k vlogi priloži fotokopijo s strani vseh partnerjev konzorcija podpisane konzorcijske pogodbe, s katero se partnerji konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoji, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega partnerja konzorcija in vstopom novega partnerja v konzorcij skladno s konzorcijsko pogodbo. Vzorec konzorcijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila za pripravo konzorcijske pogodbe so podana v 8. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu – Sklop B
Za sklop B kandidira prijavitelj sam. Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoj
Opis
Dokazilo
Ustreznost in sposobnost prijavitelja
Prijavitelj je: 
– organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali s 7. členom ZNOrg ali 
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih ali 
– mladinski svet, ki je na dan objave javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino.
– Za prijavitelja iz prve alineje se pogoj preveri v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje; 
– za prijavitelja iz druge alineje se pogoj preveri: 
– z veljavnim temeljnim aktom prijavitelja (npr. statut), iz katerega je razvidna avtonomija mladih v javnem zavodu ter 
– z opisom avtonomije mladih v prijavnici (točka 2.3. prijavnice); 
– za prijavitelja iz tretje alineje se pogoj preveri v registru mladinskih svetov na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
Prijavitelj na dan oddaje vloge ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
– Pogoj se preveri v Poslovnem registru Slovenije (AJPES) 
– izjava prijavitelja: 4. točka prijavnice
Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih zapadlih terjatev do Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Urada RS za mladino.
– pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v evidenci odprtih terjatev Urada RS za mladino 
– izjava prijavitelja: 4. točka prijavnice
Prijavitelj za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna.
– izjave prijavitelja: 4. točka prijavnice
Prijavitelj ima v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, oziroma, če potrdilo pridobi ministrstvo, na dan oddaje vloge: 
– poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več in 
– predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. 
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih* 
– izjave prijavitelja: 4. točka prijavnice
Prijavitelju, vključno njegovi odgovorni osebi oziroma zakonitemu(im) zastopniku(om), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196. – 203. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23).
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti** 
– izjave prijavitelja: 4. točka prijavnice
*Če prijavitelj ne bo predložil potrdila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
** Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti ali bo dokazilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti preverjalo na dan oddaje vloge.
3.2.1 Splošni pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoj
Opis
Dokazilo
Prispevek k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja politike, prednostne naloge in specifičnega cilja in neposrednih učinkov Programa 2021–2027
Iz predlagane operacije je razviden prispevek k doseganju ciljev in rezultatov na ravni cilja politike, prednostne naloge in specifičnega cilja in neposrednih učinkov Programa 2021-2027.
– pogoj se preveri glede na celotno prijavo
Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora 
ter zagotovljenost stroškovne učinkovitosti
Iz predlagane operacije je razvidna realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora (operacija upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo) ter razvidna je zagotovljenost stroškovne učinkovitosti.
– pogoja se preverita glede na celotno prijavo
Ustreznost ciljnih skupin
Iz predlagane operacije je razvidna ustreznost ciljnih skupin.
– pogoj se preveri v točki 2.1. prijavnice
Vključitev najmanj 130 mladih v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti
Na predlagani operacije je načrtovana vključitev najmanj 130 mladih v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti. 
– točka 3.4.2. prijavnice 
– izjava prijavitelja: 4. točka prijavnice
Upoštevanje načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, enakosti spolov 
(zagotavljanje skladnosti s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU)
Iz predlagane operacije je razvidno zagotavljanje spodbujanja enakosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakosti in nediskriminacije.
– pogoj se preveri v točki 2.2. prijavnice 
V primeru, da prijavitelj ali vloga ne bosta izpolnjevala kateregakoli od pogojev iz točke 3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu – Sklop B, komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se s sklepom zavrne.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa ocenila po merilih za ocenjevanje prijav.
4.1 Merila za izbor projekta – Sklop A
Postopek ocenjevanja posameznih vlog sklopa A bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo 1: ŠTEVILO KONZORCIJSKIH PARTNERJEV IN TERITORIALNA POKRITOST OPERACIJE
Najvišje možno število točk
8
1.1. Število konzorcijskih partnerjev
 
4
Pet ali več konzorcijskih partnerjev (vključno s poslovodečim) – 4 točke 
Štirje konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) – 2 točki 
Od 0 do 3 konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) – 0 točk 
(točka 1.2. prijavnice in Priloga 2a prijavnice in Priloga 2d prijavnice)
1.2. Teritorialna pokritost operacije
 
4
KRVS: 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se bo izvajal v treh ali več statističnih regijah KRVS. – 2 točki 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se bo izvajal v dveh ali eni statistični regiji KRVS. – 1 točka 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se ne bo izvajal v statističnih regijah KRVS. – 0 točk
KRZS: 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se bo izvajal v treh ali več statističnih regijah KRZS. – 2 točki 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se bo izvajal v dveh ali eni statistični regiji KRZS. – 1 točka 
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti se ne bo izvajal v statističnih regijah KRZS. – 0 točk 
(točka 1.2. prijavnice)
Najvišje skupno možno število točk pri merilu 1 je 8.
Ocene so podane na podlagi navedb v prijavnici prijavitelja in prilog.
Merilo 2: USTREZNOST IN KAKOVOST OPERACIJE
Najvišje možno število točk
26
2.1.
Vsebinski načrt projekta 
10
2.1.1.
Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti
 
8
Program usposabljanja, ki je Priloga 2b prijavnice, vsebuje 11 elementov. 
Prijavljeni program usposabljanja ima podrobno in razumljivo razdelanih vseh 11 zahtevanih elementov, program zajema vsa tri vsebinska področja iz točke 2. 5. 1 besedila javnega razpisa. Vse morebitne dodatne vsebine programa z drugih področij so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. – 8 točk 
Prijavljeni program usposabljanja ima podrobno in razumljivo razdelanih od sedem do deset elementov, program zajema vsa tri vsebinska področja iz točke 2. 5. 1. besedila javnega razpisa. Vse morebitne dodatne vsebine programa z drugih področij ali manj so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. – 6 točk 
Prijavljeni program usposabljanja ima podrobno in razumljivo razdelanih od štiri do šest elementov, program zajema vsa tri vsebinska področja iz točke 2. 5. 1 besedila javnega razpisa. Vse morebitne dodatne vsebine programa z drugih področij ali manj so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. – 4 točke 
Prijavljeni program usposabljanja ima podrobno in razumljivo razdelanih do tri elemente oziroma prijavljeni program usposabljanja ima podrobno in razumljivo razdelane elemente (od 1 do 11 elementov), vendar program ne zajema vseh treh vsebinskih področij iz točke 2. 5. 1 besedila javnega razpisa. Vse morebitne dodatne vsebine programa z drugih področij ali manj so neposredno povezane s tematiko prekarnosti. – 0 točk 
(točka 3.1.1.1. prijavnice in Priloga 2b prijavnice)
2.1.2.
Načrt evalviranja projektnih aktivnosti
 
2
Predlog načrta evalviranja je podrobno in razumljivo razdelan za tri ali več projektnih aktivnosti, ena od njih je za program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 2 točki 
Predlog načrta evalviranja je podrobno in razumljivo razdelan za dve projektni aktivnosti, ena od njiju je za program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 1 točka 
Predlog načrta evalviranja projektnih aktivnosti je podrobno in razumljivo razdelan za eno projektno aktivnost oziroma ni podrobno in razumljivo razdelan. – 0 točk 
(točka 3.1.1.2. prijavnice)
2.2.
Načrt informiranja in komuniciranja
 
5
Vse štiri ključne aktivnosti informiranja in komuniciranja (izvajanje nacionalne kampanje, promocijske aktivnosti projekta, vzpostavitev spletne strani za potrebe izvajanja projekta in izvedba zaključne konference), so podrobno in razumljivo razdelane ter se v celoti navezujejo na projekt; naslavljanje vseh treh ciljnih skupin informiranja in komuniciranja (mladi, organizacije v mladinskem sektorju in splošna javnost) je podrobno razdelano in pojasnjeno. – 5 točk 
Tri ključne aktivnosti informiranja in komuniciranja (izvajanje nacionalne kampanje, promocijske aktivnosti projekta, vzpostavitev spletne strani za potrebe izvajanja projekta in izvedba zaključne konference), so podrobno in razumljivo razdelane ter se v celoti navezujejo na projekt; naslavljanje vseh treh ali manj ciljnih skupin informiranja in komuniciranja (mladi, organizacije v mladinskem sektorju in splošna javnost) je podrobno razdelano in pojasnjeno. – 3 točke 
Dve ključni aktivnosti informiranja in komuniciranja (izvajanje nacionalne kampanje, promocijske aktivnosti projekta, vzpostavitev spletne strani za potrebe izvajanja projekta in izvedba zaključne konference), so podrobno in razumljivo razdelane ter se v celoti navezujejo na projekt; naslavljanje vseh treh ali manj ciljnih skupin informiranja in komuniciranja (mladi, organizacije v mladinskem sektorju in splošna javnost) je podrobno razdelano in pojasnjeno. – 1 točka 
Ena ključna aktivnost informiranja in komuniciranja (izvajanje nacionalne kampanje, promocijske aktivnosti projekta, vzpostavitev spletne strani za potrebe izvajanja projekta in izvedba zaključne konference), je podrobno in razumljivo razdelana ter se v celoti navezuje na projekt; naslavljanje vseh treh ali manj ciljnih skupin informiranja in komuniciranja (mladi, organizacije v mladinskem sektorju in splošna javnost) je podrobno razdelano in pojasnjeno. – 0 točk 
(točka 3.1.2. prijavnice)
2.3.
Aktivnosti za vključevanje in zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladinskih delavcev v programu usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti
 
 
3
Opredeljene so vsaj tri aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladinskih delavcev in vsaj tri aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladinskih delavcev v programu usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, ki so podrobno pojasnjene in razdelane. – 3 točke 
Opredeljeni sta dve aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladinskih delavcev in dve aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladinskih delavcev v programu usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, ki sta podrobno pojasnjeni in razdelani. – 1 točka 
Opredeljena je ena aktivnost za spodbujanje vključevanja mladinskih delavcev in ena aktivnost za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladinskih delavcev v programu usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, ki je podrobno pojasnjena in razdelana oziroma ni opredeljene aktivnosti. – 0 točk 
Če obe vrsti aktivnosti (aktivnosti za vključevanje in aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe) nista enako številčno opredeljeni kot zahtevajo podani kriteriji, se dodeli nižja ocena (npr. opredeljene so tri aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladinskih delavcev in dve aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladinskih delavcev, ki so podrobno pojasnjene in razdelane. V tem primeru se ne dodeli najvišji kriterij (tj. za navedeni primer tri točke), ampak se dodeli en kriterij nižje (tj. za navedeni primer ena točka)). 
(točka 3.1.3. prijavnice)
2.4.
Finančni načrt projekta
 
5
Finančni načrt projekta je jasno razdelan, vsi načrtovani stroški so v celoti utemeljeni in neposredno povezani z načrtovanimi aktivnostmi projekta ter z organizacijskim in terminskim načrtom izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 5 točk 
Finančni načrt projekta je razdelan, vsi načrtovani stroški so utemeljeni in neposredno povezani z načrtovanimi aktivnostmi projekta ter z organizacijskim in terminskim načrtom izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, vendar ne v celoti oziroma z manjšimi pomanjkljivostmi. – 3 točke 
Finančni načrt projekta ni razdelan, načrtovani stroški niso utemeljeni in niso neposredno povezani z načrtovanimi aktivnostmi projekta ter z organizacijskim in terminskim načrtom izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 0 točk 
(točka 3.2. prijavnice, Priloga 3 – finančni načrt in Priloga 2c k prijavnici)
2.5.
Spremljanje doseganja ciljev in kazalnikov projekta
 
3
Načrt evidentiranja in spremljanja udeležencev (mladinskih delavcev) vključuje vsaj tri aktivnosti, ki so podrobno razdelane in utemeljene ter vodijo k doseganju ciljev, kazalnikov in rezultatov projekta. Prav tako pričakovani projektno specifični kazalnik učinka v celoti sledi predvidenemu organizacijskemu in terminskemu načrtu izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 3 točke 
Načrt evidentiranja in spremljanja udeležencev (mladinskih delavcev) vključuje vsaj dve aktivnosti, ki sta podrobno razdelani in utemeljeni ter vodita k doseganju ciljev, kazalnikov in rezultatov projekta. Prav tako pričakovani projektno specifični kazalnik učinka sledi predvidenemu organizacijskemu in terminskemu načrtu izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, vendar ne v celoti oziroma z manjšimi pomanjkljivostmi. – 1 točka 
Načrt evidentiranja in spremljanja udeležencev (mladinskih delavcev) vključuje eno aktivnost, ki je podrobno razdelana in utemeljena ter vodi k doseganju ciljev, kazalnikov in rezultatov projekta. Pričakovani projektno specifični kazalnik učinka sledi oziroma ne sledi predvidenemu organizacijskemu in terminskemu načrtu izvajanja programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. – 0 točk 
(točki 3.3.3. in 3.3.4. prijavnice ter Priloga 2c k prijavnici)
Najvišje skupno možno število točk pri merilu 2 je 26.
Ocene so podane na podlagi navedb v prijavnici prijavitelja in prilog.
Merilo 3: USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA, KI JE POSLOVODEČI KONZORCIJSKI PARTNER ZA IZVEDBO PROJEKTA
Najvišje možno 
število točk
Prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner, ima izkušnje (kot samostojni izvajalec, poslovodeči konzorcijski partner ali partner v konzorciju) z vodenjem in izvajanjem projektov, sofinanciranih s strani Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2014 – 2020 (istovrsten projekt se šteje samo enkrat), kar dokazuje s priloženimi dokazili. 
(točka 4. prijavnice z dokazili)
Vrednotenje: Prijavitelj za vsak projekt, pri katerem je bil samostojni izvajalec ali poslovodeči konzorcijski partner prejme po 1 točko, za vsak projekt pri katerem je bil partner v konzorciju pa prejme po 0,5 točke. Prijavitelj skupaj lahko prejme največ 3 točke. 
3
Najvišje skupno možno število točk pri merilu 3 je 3.
Ocene so podane na podlagi navedb v prijavnici prijavitelja in dokazil.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo iz sklopa A, je 37 točk iz treh sklopov meril, pri čemer mora prijavitelj pri merilu »Ustreznost in kakovost operacije« doseči najmanj enajst točk, od tega pri podmerilu »Program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti« najmanj štiri točke in pri podmerilu »Finančni načrt projekta« najmanj tri točke. Pri merilu »Usposobljenost prijavitelja, ki je poslovodeči konzorcijski partner za izvedbo projekta« pa mora prijavitelj doseči najmanj eno točko. Vloga projekta, ki pri navedenih merilih in podmerilih ne doseže minimalnega števila točk, ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne.
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev projektov iz sklopa A, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in katerih projekt bo dosegel minimalno število točk posameznega merila, zaradi pričakovanega učinka sistemske podpore na nacionalni ravni za celotno področje delovanja organizacij v mladinskem sektorju, izbran en prijavitelj projekta, ki bo dosegel najvišje število točk.
V kolikor dva ali več prijaviteljev projektov na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj projekta, ki je dosegel višje število točk pod sklopom merila »Ustreznost in kakovost operacije«. V kolikor dosegajo prijavitelji projektov tudi pod sklopom merila »Ustreznost in kakovost operacije« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom merila »Število konzorcijskih partnerjev in teritorialna pokritost operacije«. V kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj projekta, ki ima višje število točk pod sklopom merila »Usposobljenost prijavitelja, ki je poslovodeči konzorcijski partner za izvedbo projekta«. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima prijava, ki je bila oddana prej, pri čemer se šteje datum in ura oddaje vloge v vložišče ministrstva ali na pošto ali preko elektronske pošte).
4.2. Merila za izbor projekta – Sklop B
Postopek ocenjevanja posameznih vlog sklopa B bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo 1: VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV IN ŠTEVILO VKLJUČENIH MLADIH 
Najvišje možno 
število točk
4
1.1.
Število mladih, vključenih v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti
 
2
130 mladih – 0 točk 
Od 131 do 139 mladih – 0,5 točke 
Od 140 do 149 mladih – 1 točka 
Od 150 in več mladih – 2 točki 
(točka 3.4.2. prijavnice) 
1.2.
Vključevanje ključnih deležnikov
 
2
Prijavitelj načrtuje vključevanje vsaj ene relevantne skupine ključnih deležnikov v projekt, pri čemer je navedena in podrobno pojasnjena vsaj ena aktivnost njegovega sodelovanja s posamezno relevantno skupino ključnih deležnikov za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. – 1 točka 
Prijavitelj načrtuje sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje. – 1 točka 
Prijavitelj na projektu ne načrtuje vključevanja ključnih deležnikov za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. – 0 točk 
Ključni deležniki, ki lahko pripomorejo k izboljšanju položaja mladih na trgu dela so npr. skupina delodajalcev, sindikatov, Zavod RS za zaposlovanje. Med ključne deležnike se ne šteje ciljna skupina tega javnega razpisa. 
(točka 3.1. prijavnice)
Najvišje skupno možno število točk pri merilu 1 je 4.
Ocene so podane na podlagi navedb v prijavnici prijavitelja.
Merilo 2: USTREZNOST IN KAKOVOST OPERACIJE
Najvišje možno število točk
10
2.1.
Načrt pilotnega projekta
 
5
Predlog načrta pilotnega projekta vsebuje sledeče podrobno in razumljivo razdelane elemente: (1) priprava programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, v katero so vključeni tudi mladi; (2) svetovalna pomoč in podpora mladim; (3) vsaj ena glavna podporna aktivnost, ki je potrebna za izvajanje osnovnih aktivnosti pilotnega projekta; (4) finančni načrt. 
Predlog načrta pilotnega projekta ima podrobno in razumljivo razdelane vse štiri elemente. – 5 točk 
Predlog načrta pilotnega projekta ima podrobno in razumljivo razdelana dva zahtevana elementa. – 3  točke
Predlog načrta pilotnega projekta ima podrobno in razumljivo razdelan en zahtevani element. – 1  točka 
Predlog načrta pilotnega projekta nima podrobno in razumljivo razdelanih elementov. – 0 točk 
Sodelovanje s ključnimi deležniki kot glavna podporna aktivnost pilotnega projekta ni predmet ocenjevanja tega merila. 
(točki 3.2.1. in 3.3. prijavnice in Priloga 3 – finančni načrt)
2.2.
Aktivnosti za vključevanje in zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladih v programu usposabljanja za mlade s področja prekarnosti
 
 
3
Opredeljene so vsaj tri aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladih in vsaj tri aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladih v programu usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, ki so podrobno razdelane in pojasnjene. – 3 točke 
Opredeljeni sta dve aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladih in dve aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladih v programu usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, ki sta podrobno razdelani in pojasnjeni. – 1 točka 
Opredeljena je ena aktivnost za spodbujanje vključevanja mladih in ena aktivnost za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladih v programu usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, ki je podrobno razdelana in pojasnjena oziroma ni opredeljene aktivnosti. – 0 točk 
Če obe vrsti aktivnosti (aktivnosti za vključevanje in aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe) nista enako številčno opredeljeni kot zahtevajo podani kriteriji, se dodeli nižja ocena (npr. opredeljene so tri aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladih in dve aktivnosti za zagotavljanje kontinuirane udeležbe mladih, ki so podrobno pojasnjene in razdelane. V tem primeru se ne dodeli najvišji kriterij (tj. za navedeni primer tri točke), ampak se dodeli en kriterij nižje (tj. za navedeni primer ena točka)). 
(točka 3.2.2. prijavnice)
2.3.
Spremljanje mladih udeležencev in doseganje kazalnikov projekta
 
2
Načrt evidentiranja in spremljanja mladih udeležencev vključuje vsaj dve aktivnosti za doseganje pričakovanih kazalnikov, ki sta pojasnjeni in razdelani. – 2 točki 
Načrt evidentiranja in spremljanja mladih udeležencev vključuje vsaj eno aktivnost za doseganje pričakovanih kazalnikov, ki je pojasnjena in razdelana. – 1 točka 
Načrt evidentiranja in spremljanja mladih udeležencev ne vključuje aktivnosti za doseganje pričakovanih kazalnikov, ki so pojasnjene in razdelane. – 0 točk 
(točka 3.4. prijavnice)
Najvišje skupno možno število točk pri merilu 2 je 10.
Ocene so podane na podlagi navedb v prijavnici prijavitelja in priloge.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo iz sklopa B, je 14 točk iz dveh sklopov meril, pri čemer mora prijavitelj pri merilu »Ustreznost in kakovost operacije« doseči najmanj tri točke. Vloga projekta, ki pri navedenem merilu ne doseže minimalnega števila točk, ni upravičena za sofinanciranje in se zavrne.
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev projektov iz sklopa B, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbranih skupaj najmanj 27 projektov iz KRVS in skupaj najmanj 24 projektov iz KRZS, ki bodo dosegli najvišje število točk.
Komisija razdeli sredstva med vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev javnega razpisa za posamezno kohezijsko regijo in upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
Če dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je dosegel višje število točk pod sklopom merila »Ustreznost in kakovost operacije«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom merila »Ustreznost in kakovost operacije« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom merila »Vključevanje ključnih deležnikov in število vključenih mladih«. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima prijava, ki je bila oddana prej, pri čemer se šteje datum in ura oddaje vloge v vložišče ministrstva ali na pošto ali preko elektronske pošte).
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog na sklopu B višja kot je razpoložljivih sredstev za sklop B po tem javnem razpisu, se morebitni ostanek razpoložljivih sredstev iz sklopa A lahko porabi za sklop B do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za posamezno kohezijsko regijo po javnem razpisu in upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
5. Dodatne zahteve v primeru, da bo posamezni prijavitelj na javnem razpisu izbran
Dodatne zahteve za sklop A:
Izbrani konzorcij partnerjev bo operacijo izvajal v korist obeh kohezijskih regij.
Izbrani poslovodeči konzorcijski partner bo za čas trajanja operacije zaposlil vodjo projekta.
Izbrani konzorcij partnerjev bo v program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti vključil 400 mladinskih delavcev.
Skupna okvirna vrednost operacije je največ do 742.310,00 EUR.
Dodatna zahteva za sklop B:
Izbrani prijavitelj bo operacijo izvajal v korist ene kohezijske regije. Za lokacijo izvajanja operacije se upošteva kohezijska regija, v kateri je sedež prijavitelja.
Izbrani prijavitelj bo za čas trajanja operacije zaposlil mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta.
Izbrani prijavitelj bo v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti vključil najmanj 130 mladih.
Skupna vrednost posamezne operacije je največ do 87.060,40 EUR. Od tega znaša skupna vrednost upravičenih stroškov v letu 2024 največ 19.658,80 EUR (za 7 mesecev zaposlitve), v letu 2025 največ 33.700,80 EUR (za 12 mesecev zaposlitve) in v letu 2026 največ 33.700,80 EUR (za 12 mesecev zaposlitve). Dinamika financiranja po letih pa za leto 2024 znaša skupaj največ 16.850,40 EUR, za leto 2025 skupaj največ 33.700,80 EUR, za leto 2026 skupaj največ 33.700,80 EUR in za leto 2027 skupaj največ 2.808,40 EUR.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 5.187.968,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2024: 1.090.552,60 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 577.992,88 EUR, od tega: 
– 491.293,95 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 86.698,93 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 512.559,72 EUR, od tega: 
– 205.023,89 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 307.535,83 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2025: 1.987.347,20 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.053.294,02 EUR, od tega: 
– 895.299,92 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 157.994,10 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 934.053,18 EUR, od tega: 
– 373.621,27 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 560.431,91 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2026: 1.966.660,20 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.042.329,90 EUR, od tega: 
– 885.980,42 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 156.349,48 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 924.330,30 EUR, od tega: 
– 369.732,12 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 554.598,18 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2027: 143.408,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 76.006,24 EUR, od tega: 
– 64.605,30 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 11.400,94 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 67.401,76 EUR, od tega: 
– 26.960,70 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 40.441,06 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %). 
Skupna okvirna razpoložljiva vrednost za javni razpis za KRVS lahko znaša največ 2.749.623,04 EUR, za KRZS pa 2.438.344,96 EUR.
Za sklop A je skupna okvirna vrednost največ do 742.310,00 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2024: 230.102,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 121.954,06 EUR, od tega: 
– 103.660,95 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 18.293,11 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 108.147,94 EUR, od tega: 
– 43.259,18 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 64.888,76 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2025: 266.454,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 141.220,62 EUR, od tega: 
– 120.037,53 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 21.183,09 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 125.233,38 EUR, od tega: 
– 50.093,35 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 75.140,03 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2026: 245.754,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 130.249,62 EUR, od tega: 
– 110.712,18 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 19.537,44 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 115.504,38 EUR, od tega: 
– 46.201,75 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 69.302,63 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
Za sklop B je skupna okvirna vrednost največ do 4.445.658,00 EUR, od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2024: 860.450,60 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 456.038,82 EUR, od tega: 
– 387.633,00 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 68.405,82 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 404.411,78 EUR, od tega: 
– 161.764,71 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 242.647,07 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2025: 1.720.893,20 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 912.073,40 EUR, od tega: 
– 775.262,39 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 136.811,01 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 808.819,80 EUR, od tega: 
– 323.527,92 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 485.291,88 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2026: 1.720.906,20 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 912.080,28 EUR, od tega: 
– 775.268,24 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 136.812,04 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 808.825,92 EUR, od tega: 
– 323.530,37 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 485.295,55 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %), 
– za proračunsko leto 2027: 143.408,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 76.006,24 EUR, od tega: 
– 64.605,30 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-EU (85,00 %) in 
– 11.400,94 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-V-SLO (15,00 %), 
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 67.401,76 EUR, od tega: 
– 26.960,70 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-EU (40,00 %) in 
– 40.441,06 EUR – ESO4.1.-Izboljšanje dostopa do zaposlitve ESS 21-27-Z-SLO (60,00 %). 
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca operacije in črpanja sredstev)
Obdobje izvajanja operacije iz sklopa A je od dne 1. 2. 2024 do dne 30. 9. 2026.
Obdobje izvajanja operacije iz sklopa B je od dne 1. 6. 2024 do dne 31. 12. 2026.
Ministrstvo bo za operacijo iz sklopa A sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 2. 2024 do dne 30. 9. 2026. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 2. 2024 do dne 15. 10. 2026.
Ministrstvo bo za operacije iz sklopa B sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 6. 2024 do dne 31. 12. 2026. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 6. 2024 do dne 15. 1. 2027.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za sklop A obsega dokumente, ki so navedeni v točki 1 Navodil za prijavo na javni razpis – Sklop A.
Javni razpis za sklop B obsega dokumente, ki so navedeni v točki 1 Navodil za prijavo na javni razpis – Sklop B.
Vloga iz Sklopa A se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
1) prijavnico na javni razpis;
2) seznam konzorcija partnerjev;
3) program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti;
4) organizacijski in terminski načrt izvajanja programa usposabljanja;
5) fotokopija podpisane in žigosane konzorcijske pogodbe;
6) izjave konzorcijskega partnerja (za vsakega konzorcijskega partnerja, brez poslovodečega);
7) pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizično osebo (za vse dodatne zakonite zastopnike vseh partnerjev v konzorciju);
8) finančni načrt;
9) fotokopije dokazil o vodenju in izvajanju projektov prijavitelja, sofinanciranih s strani Evropskega socialnega sklada v programskem obdobju 2014-2020 iz 4. točke prijavnice,
10) dodatna obvezna priloga za javne zavode v mladinskem sektorju, ki so prijavitelji in konzorcijski partnerji:
– fotokopija veljavnega temeljnega akta javnega zavoda v mladinskem sektorju (npr. statut).
Vloga iz Sklopa B se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
1) prijavnico na javni razpis;
2) pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizično osebo (za vse dodatne zakonite zastopnike prijavitelja);
3) finančni načrt;
4) dodatna obvezna priloga za javni zavod v mladinskem sektorju, ki je prijavitelj:
– fotokopija veljavnega temeljnega akta javnega zavoda v mladinskem sektorju (npr. statut).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije glede na izbrani sklop vloge (sklop A ali sklop B), ki se jih ne sme spreminjati.
Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.9. se do sprejetja novih navodil ministrstva smiselno uporabljajo, če niso v nasprotju s predpisi in pravili evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Ministrstvo bo o sprejetju novih navodil seznanilo upravičenca, ki bo pri izvajanju operacije zavezan ravnati v skladu z vsakokrat veljavnimi navodil ministrstva (v nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva).
10. Razmerje med sredstvi, delež prispevka EU
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 85,00 %,
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike – za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 15,00 %.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 40,00 %,
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike – za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 60,00 %.
Delež prispevka EU za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je 85 %.
Delež prispevka EU za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je 40 %.
Delež sofinanciranja operacije tako znaša 100 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa po posameznem sklopu so:
Sklop A:
Stroški, ki so predvideni za upravičenca, ki je poslovodeči konzorcijski partner operacije iz Sklopa A:
– standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (urna postavka za zaposlitev vodje projekta in strokovnih sodelavcev) (SSE – urna postavka),
– standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti (SSE usposabljanja za mladinske delavce),
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem).
Stroški, ki so predvideni za konzorcijske partnerje iz Sklopa A:
– standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (urna postavka za zaposlitev strokovnih sodelavcev) (SSE – urna postavka),
– standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti (SSE usposabljanja za mladinske delavce),
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem).
Sklop B:
Stroški, ki so predvideni za upravičenca iz Sklopa B:
– standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (mesečni stroški za zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta) (SSE – mesečni strošek) in
– pavšalno financiranje za upravičene stroške, ki niso neposredni stroški osebja – pavšalna stopnja 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja.
Neupravičenih stroškov ministrstvo ne financira, kakor tudi ne iz tega izhajajoče izgube sredstev upravičenca.
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), in sicer za neposredne stroške osebja in izvedbo usposabljanja glede na izbrani sklop javnega razpisa, skladno s pravili evropske kohezijske politike (EKP), veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in navodili ministrstva.
11.1 Upravičeni stroški operacije iz sklopa A
11.1.1 Standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja – urna postavka za vodjo projekta in strokovne sodelavce (SSE – urna postavka)
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto za neposredni strošek osebja (SSE – urna postavka) znaša 18,88 EUR na uro zaposlitve vodje projekta in 15,39 EUR na uro zaposlitve strokovnega sodelavca na projektu in je namenjen kritju vseh stroškov na zaposlenega.
Dokazila o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec zaposlene osebe so: mesečna časovnica zaposlene osebe za posamezni mesec, ki se priloži k zahtevku za izplačilo (priloga navodil ministrstva), pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo v okviru katerega se uveljavlja strošek, dokazilo, ki izkazuje prijavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1 s pripadajočim potrdilom o prijavi), ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo v okviru katerega se uveljavlja strošek, dokazilo o izpolnjevanju pogoja izobrazbe, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek in morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo od nastanka spremembe. Posamezni konzorcijski partner bo strošek uveljavljal na podlagi obračuna standardnega stroška na enoto (Priloga 6 oziroma Priloga 7 razpisne dokumentacije sklopa A) in izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami.
Zakoniti zastopniki posameznega konzorcijskega partnerja, vključno s poslovodečim, ne morejo biti zaposleni na delovnem mestu vodje projekta in strokovnega sodelavca, ki so financirani iz sredstev tega javnega razpisa.
Več v 7. točki navodil za prijavo na javni razpis (sklop A).
11.1.2 Standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti (SSE usposabljanje za mladinske delavce)
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti je v višini 14,00 EUR na uro usposabljanja na udeleženca, ki se je udeležil posameznega dne usposabljanja. Usposabljanje za mladinske delavce izvajajo predavatelji, ki so usposobljeni strokovnjaki s posameznega vsebinskega področja usposabljanja skladno z navedbo v prijavnici. Vrednost standardnega stroška na enoto je namenjena kritju vseh stroškov usposabljanja (npr. predavateljev, moderatorjev, najema prostora, pogostitvi ipd.). Skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je SSE neupravičen v primeru, ko je predavatelj ali moderator usposabljanja zakoniti zastopnik posameznega konzorcijskega partnerja (vključno s poslovodečim).
Dokazila o nastanku navedenega stroška (poleg izpolnjenega vprašalnika za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS+, ki je priloga C razpisne dokumentacije) so: podpisano poročilo o izvedbi programa usposabljanja, podpisana lista prisotnosti posameznega dne usposabljanja (Priloga 9 razpisne dokumentacije sklopa A), izjava mladinskega delavca/delavke (Priloga 10 razpisne dokumentacije sklopa A), ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek, in dokazila predavatelja o njegovi strokovni usposobljenosti za vsebinsko področje izvedenega usposabljanja (npr. certifikati, podpisan življenjepis ipd.), ki se priložijo pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek. Usposabljanje se praviloma izvaja v živo, v primeru utemeljenih razlogov se lahko izvaja tudi na daljavo ali v hibridni obliki, vendar mora vedno potekati ob hkratni prisotnosti izvajalca usposabljanja in udeležencev. Izvajanje usposabljanja na daljavo ali v hibridni obliki poteka skladno z veljavnimi navodili OU in navodili ministrstva. Iz dokazil (liste prisotnosti) mora za posamezni dan usposabljanja biti razvidno trajanje udeležbe vključenega udeleženca, predavateljev in moderatorjev. Posamezen konzorcijski partner bo strošek uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna standardnega stroška na enoto (Priloga 8 razpisne dokumentacije sklopa A) ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
11.1.3 Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja, je namenjeno kritju vseh posrednih stroškov operacije v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 ter navodili ministrstva.
V osnovo za izračun 15 % pavšalne stopnje za kritje posrednih stroškov sodijo neposredni stroški osebja, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (standardni strošek na enoto za neposredne stroške osebja – mesečna plača za vodjo projekta in/ali strokovnega sodelavca), študentskega dela ter stroškov dela po avtorski in podjemni pogodbi (mednje ne sodijo potni stroški po avtorski in podjemni pogodbi ipd.; stroški v avtorskih in podjemnih pogodbah morajo biti jasno opredeljeni, potrebna je razdelitev stroškov po posameznih kategorijah kot npr.: stroški dela, stroški prevoza). Posamezni konzorcijski partner bo strošek uveljavljal na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami.
11.1.4 Ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem)
Ostali upravičeni stroški operacije so v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 ter navodili ministrstva namenjeni kritju:
1. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški organizacije in izvedbe dogodkov, namenjenih informiranju in komuniciranju (npr. konference),
2. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
3. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
4. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja,
5. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
6. stroškov informiranja in komuniciranja: Drugi stroški informiranja in komuniciranja,
7. davka na dodano vrednost (DDV),
8. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (delo po pogodbi o opravljanju storitev),
9. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (delo po podjemni pogodbi),
10. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi),
11. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (občasno študentsko delo, ki ni namenjeno opravljanju nalog vodje projekta, strokovnega sodelavca, predavatelja in moderatorja usposabljanja, niti nudenju pomoči pri opravljanju teh nalog in tudi ne opravljanju drugih del na usposabljanjih).
Med stroške storitev zunanjih izvajalcev (iz točk 8, 9, 10 in 11 prejšnjega odstavka) ne sodijo stroški izvajanja usposabljanj in stroški upravljalnih nalog zaposlenih oseb na posamezni operaciji (kot so vodenje, koordiniranje, administrativno-tehnična dela ipd.).
Skupna višina upravičenih stroškov informiranja in komuniciranja in stroškov storitev zunanjih izvajalcev s pripadajočim DDV lahko znaša do največ 20 % celotne pogodbene vrednosti operacije.
11.2 Upravičeni stroški operacije iz sklopa B
Skupni sofinancirani upravičeni stroški za obdobje izvajanja posamezne operacije bodo največ v višini 87.060,40 EUR.
11.2.1 Standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (mesečna plača za mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta) (SSE – mesečni strošek)
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto za neposredni strošek osebja (SSE – mesečni strošek) znaša 2.006,00 EUR za zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na mesečni ravni (zaposlitev za polni delovni čas) in je namenjen kritju vseh stroškov na zaposlenega ipd.
Dokazila o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec so: mesečno poročilo zaposlene osebe za posamezni mesec, ki se priloži k zahtevku za izplačilo, pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo v okviru katerega se uveljavlja strošek, dokazilo, ki izkazuje prijavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1 s pripadajočim potrdilom o prijavi), ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek, potrdilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru izbranega nacionalnega projekta iz sklopa A, ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo po opravljenem usposabljanju ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo od nastanka spremembe. Upravičenec bo SSE – mesečni strošek uveljavljal na podlagi obračuna standardnega stroška na enoto (Priloga 6 razpisne dokumentacije sklopa B) in izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami.
Zakoniti zastopniki upravičenca ne morejo biti zaposleni na delovnem mestu mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta, ki so financirani iz sredstev tega javnega razpisa.
Več v 7. točki navodil za prijavo na javni razpis (sklop B).
11.2.2 Financiranje po pavšalni stopnji za upravičene stroške, ki niso neposredni stroški osebja, v zvezi z nepovratnimi sredstvi – pavšalna stopnja v višini do 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja
Financiranje po pavšalni stopnji za upravičene stroške, ki niso neposredni stroški osebja, v zvezi z nepovratnimi sredstvi – pavšalna stopnja v višini do 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja je namenjena kritju vseh preostalih upravičenih stroškov operacije v skladu z 56. členom Uredbe (EU) 2021/1060, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 ter navodili ministrstva.
V osnovo za izračun 40 % pavšalne stopnje za kritje posrednih stroškov sodijo neposredni stroški osebja, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (standardni strošek na enoto za neposredne stroške osebja – mesečni strošek za mladinskega delavca – vodjo pilotnega projekta).
11.3 Način financiranja in predplačila
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 11.1 besedila javnega razpisa za sklop A oziroma tč. 11.2 besedila javnega razpisa za sklop B, tč. 4 navodil ministrstva in tč. 3 in 4 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, dostopnih na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 navodil ministrstva ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost za operacijo iz sklopa A so navedeni v tč. 3.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, dostopnih na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/ in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 navodil ministrstva).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR za operacijo iz sklopa A je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj operacije iz sklopa A, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
V primeru konzorcija iz sklopa A mora biti morebitno izplačilo predplačila upravičenca preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz navodil ministrstva.
13. Zahteve glede informiranja, komuniciranja, prepoznavnosti in preglednosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 47. in 50. členom Uredbe 2021/1060/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju, prepoznavnosti in preglednosti upoštevati 47. in 50. člen Uredbe 2021/1060/EU ter veljavna Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (dostopna na: https://evropskasredstva.si/navodila/).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v objavo podatkov o operaciji, ki so javnega značaja, če je objava določena s predpisi evropske kohezijske politike in nacionalnimi predpisi.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičenec bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj pet let od 31. decembra leta, v katerem je bilo opravljeno zadnje plačilo upravičencu, če ni drugače določeno z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU oziroma predpisom, ki bi jo nadomestil. Navedeno časovno obdobje se prekine v primeru sodnih postopkov ali na zahtevo Evropske komisije oziroma drugih nadzornih organov. O morebitni spremembi obdobja za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega telesa, organa upravljanja, organa za računovodenje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi navodili organa upravljanja, ki urejajo izvajanje upravljalnih preverjanj v programskem obdobju 2021–2027 (dostopnimi na: https://evropskasredstva.si/navodila/), Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravili o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenimi na spletni strani: https://evropskasredstva.si/navodila/), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopnimi na: https://evropskasredstva.si/navodila/) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in 4. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Uredba 2021/1060/EU v 69. členu določa, da je treba zagotoviti zakonitost in pravilnost izdatkov in sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročanje o njih, kar vključuje zbiranje podatkov o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev Unije v skladu s Prilogo XVII Uredbe 2021/1060/EU. V ta namen bo moral upravičenec pri izvajanju operacije zagotoviti podatke o dejanskih lastnikih upravičenca ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi D Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU: ni relevantno.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. 12. 2023 do 24. ure.
Vloga se mora vložiti v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.
V primeru, ko se vloga vloži v fizični obliki, mora vloga z zahtevano vsebino biti predložena tako, da je v ovojnici poleg fizičnega izvoda (tiskani izvirnik vloge) na elektronskem mediju (npr. CD ali USB ključek) priložena tudi odklenjena elektronska verzija dokumentov (word ali excel): za vlogo iz sklopa A priloge št. 2, 2a, 2b, 2c in št. 3 iz točke 1 Navodil za prijavo na javni razpis – sklop A; za vlogo iz sklopa B prilogi št. 2 in 3 iz točke 1 Navodil za prijavo na javni razpis – sklop B. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in odklenjeni elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna tiskana verzija. Vsi obrazci, dokumenti in dokazila v fizičnem izvodu, ki so oddani kot sestavni del vloge, morajo biti natisnjeni, podpisani (in žigosani – če se uporablja žig) ter originali (izvirniki). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in odklenjeni elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna tiskana verzija. Vloga v fizični obliki mora z zahtevano vsebino biti predložena v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, z vidno oznako za posamezni sklop, in sicer za sklop A: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« – Sklop A« oziroma za sklop B: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« – Sklop B« ter polnim nazivom in naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec za oddajo prijave«, ki je del razpisne dokumentacije (Priloga 1 glede na izbrani sklop prijave) ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnje povedi glede na izbrani sklop vloge. Vloga se lahko pošlje po pošti ali odda osebno (v vložišču ministrstva).
V primeru, ko se vloga vloži v elektronski obliki, mora prijavitelj vlogo z zahtevano vsebino poslati na naslov jr-mdpm.mvi@gov.si. V tem primeru mora biti vloga podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. V polje ‘zadeva’ elektronskega sporočila se za sklop A vpiše: »Ne odpiraj« – Prijava na javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« – Sklop A« oziroma za sklop B: »Ne odpiraj« – Prijava na javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« – Sklop B«. Informacijski sistem prijavitelju samodejno potrdi prejem vloge. V primeru vložitve elektronske vloge se je v fizični obliki ne vlaga. Vsi obrazci, dokumenti in dokazila, ki so oddani kot sestavni del vloge, morajo biti podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom ter originali (izvirniki). V okviru vloge se predloži tudi odklenjeno verzijo dokumentov (word ali excel): za prijavo iz sklopa A priloge št. 2, 2a, 2b, 2c in št. 3 iz točke 1 Navodil za prijavo na javni razpis – sklop A; za vlogo iz sklopa B prilogi št. 2 in 3 iz točke 1 Navodil za prijavo na javni razpis – sklop B. V primeru neskladnosti podatkov v verziji s kvalificiranim elektronskim podpisom in v odklenjeni elektronski verziji se šteje, da je za presojo pomembna verzija s kvalificiranim elektronskim podpisom.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v roku za oddajo vlog, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva ali na elektronski naslov jr-mdpm.mvi@gov.si. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za vzgojo in izobraževanje ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog, v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana in ne bo javno, ker se pričakuje večje število vlog.
Pri odpiranju vlog komisija najprej ugotavlja formalno popolnost vlog.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi meril, ki so opredeljena v 4. točki javnega razpisa:
− bo izmed prijaviteljev projektov iz sklopa A, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran tisti prijavitelj iz sklopa A, ki bo zbral najvišje število točk; in
− bodo izmed prijaviteljev projektov iz sklopa B, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji.
Zavržene bodo vloge, ki:
− ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 20. točki javnega razpisa,
− ne bodo vsebovale vseh dokumentov potrebnih za formalno popolnost vloge kot jih zahteva besedilo javnega razpisa in
− ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
− tistih prijaviteljev iz sklopa A, katerih konzorcij partnerjev in vloga ne bosta izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 3.1 točke javnega razpisa,
− tistih prijaviteljev iz sklopa B, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 3.2 točke javnega razpisa,
− ki po merilih za izbor iz 4. točke javnega razpisa ne bodo dosegle minimalnega števila točk pri določenih (pod)merilih oziroma ne bodo izbrane,
− ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v vlogi, ki niso predmet ocenjevanja, in jih prijavitelj tudi na poziv komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izboru odloči na predlog komisije minister za vzgojo in izobraževanje ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu s to točko javnega razpisa.
Postopek in način izbora za posamezen sklop je podrobneje opredeljen v tč. 4 besedila javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju in navodila ministrstva, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, Urada RS za mladino, Javne objave Urada Republike Slovenije za mladino | GOV.SI. Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan obrnete na Natalijo Ravnikar (tel. 01/400-56-11, natalija.ravnikar@gov.si), pri kateri lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Uradu RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, in sicer po predhodnem dogovoru vsak delovni dan med 10. in 11. uro.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti