Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3298. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME_1128 ter del enot urejanja prostora ME_1183 in ME_1186, stran 9566.

  
Na podlagi 119. člena v zvezi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) sprejemam
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME_1128 ter del enot urejanja prostora ME_1183 in ME_1186 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoti urejanja prostora ME_1128 ter del enot urejanja prostora ME_1183 in ME_1186 v Medvodah.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja v centru Medvod, severno od sotočja rek Save in Sore. Na zahodni strani območje OPPN meji na Cesto komandanta Staneta, na vzhodni strani na reko Savo, na južni strani na reko Soro, na severni strani pa na industrijski obrat Donit Tesnit d.o.o..
(2) Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 29/3, 29/4, 29/6, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 30, 31/1, 31/6, 36/8, 36/35, 330/3, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/15 in 330/18, vsa k.o. Medvode ter dele zemljišč parc. št. 27/4, 29/15, 36/21 in 330/19, vsa k.o. Medvode.
(3) Z OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s spremljajočim programom in pripadajočimi ureditvami ter prestavitev prenosnega plinovoda in merilno regulacijske postaje.
(4) Območje OPPN se v času priprave OPPN lahko spremeni.
(5) Pobudnik priprave OPPN je podjetje SOTOČJE SEDEM, nepremičninski projekt d.o.o., Dalmatinova ulica 2A, 1000 Ljubljana.
3. člen 
(način pridobitve strokovne rešitve) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) in spremljajočimi predpisi.
(2) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se v skladu s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-3 pripravi ob smiselni uporabi določb ZUreP-3, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in rok za sprejem OPPN so:
– izdelava strokovnih podlag
30 dni po objavi sklepa
– izdelava osnutka
30 dni po izdelanih strokovnih podlagah
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
– javna objava z javno obravnavo
30 dni
– potrditev predloga stališč do pripomb javnosti
90 dni po zaključku javne objave
– izdelava predloga
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
– objava v uradnem glasilu.
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni zaradi zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku. Roki se lahko podaljšajo tudi zaradi drugih okoliščin, ki jih ni možno predvideti vnaprej.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
2. JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod;
3. JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – kanalizacija;
4. JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – odpadki;
5. Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
(3) Drugi udeleženci:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;
2. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
3. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
4. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(4) V postopek priprave OPPN se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delavno področje.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Občina Medvode seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Medvode.
(2) Občina Medvode lastnike zemljišč v območju OPPN seznani s prejeto pobudo za pripravo OPPN in investicijsko namero ter jih pozove k oddaji morebitnih lastnih investicijskih namer v območju OPPN.
(3) Občina Medvode pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, v tem času se organizira javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek objavljen, z načinom dajanja pripomb in predlogov ter rokom za njihovo posredovanje.
(4) Z namenom vključevanja javnosti lahko Občina Medvode med postopkom priprave OPPN organizira tudi dodatne javne posvete, delavnice in podobno ter objavlja informacije v občinskem glasilu, na spletni strani, oglasni deski ali podobno.
(5) Občina Medvode prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
(6) Občinski svet Občine Medvode sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(seznam podatkov, strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti naslednje podatke in strokovne podlage:
1. geodetski načrt,
2. prikaz stanja prostora,
3. prikaz lastništva zemljišč,
4. investicijske namere lastnikov in investitorjev,
5. strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN,
6. utemeljitev skladnosti načrtovani posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
7. utemeljitev skladnosti posegov z Občinskim prostorskim načrtom Občine Medvode,
8. strokovna rešitev ureditve območja,
9. elaborat ekonomike,
10. druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora ter
11. druge strokovne podlage, za katere se v postopku priprave OPPN ugotovi, da jih je treba pripraviti.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
(1) Izdelavo OPPN financira predlagatelj pobude, ki za namen izdelave OPPN sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje glede izdelave prostorskega akta v skladu z ZUreP-3.
(2) Postopek OPPN izvede občinska uprava Občine Medvode v okviru svojih nalog.
10. člen 
(izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3563-0130/2023-7 z dne 2. 10. 2023 se v postopku priprave OPPN celovite presoje vplivov na okolje ne izvede. Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave iz te točke se objavi skupaj s tem sklepom.
11. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Medvode.
Št. 350-14/2022-24
Medvode, dne 25. oktobra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti