Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Št. 213-54/2019-23 Ob-3338/23, Stran 2094
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi petega odstavka 27.a člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 40/17; v nadaljevanju: ZDRS), po uradni dolžnosti v zadevi odvzema državljanstva Republike Slovenije Faredinu Lokmaniju, naslednjo
ODLOČBO 
1. Faredinu Lokmaniju, roj. 4. 11. 1970 v kraju Kalište, Severna Makedonija, se odvzame državljanstvo Republike Slovenije.
2. Faredinu Lokmaniju preneha državljanstvo Republike Slovenije z dnem vročitve te odločbe.
3. V postopku ni bilo posebnih stroškov.
Obrazložitev:
Upravna enota Maribor je 25. 1. 2019 po uradni dolžnosti za uvedla postopek odvzema državljanstva Republike Slovenije na podlagi 26. člena ZDRS za Faredina Lokmanija, roj. 4. 11. 1970 v kraju Kalište, Severna Makedonija.
Prvi odstavek 26. člena ZDRS določa, da se lahko državljanu Republike Slovenije, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, odvzame državljanstvo Republike Slovenije, če s svojim delom škoduje mednarodnim ali drugim interesom Republike Slovenije. Po drugem odstavku istega člena se za delo, s katerim se škoduje mednarodnim in drugim interesom Republike Slovenije, šteje:
1. če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na rušenje ustavnega reda Republike Slovenije;
2. če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe škoduje interesom Republike Slovenije ali če tem interesom škoduje s svojim delom v državnem organu ali organizaciji tuje države;
3. če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red;
4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana Republike Slovenije.
Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah tuje države (tretji odstavek 26. člena ZDRS). Odločba o odvzemu državljanstva Republike Slovenije se lahko izjemoma izda brez udeležbe stranke v postopku (četrti odstavek 26. člena ZDRS). Osebi, ki ji je odvzeto državljanstvo Republike Slovenije, to preneha z dnem vročitve odločbe; če odločbe ni mogoče vročiti, ji državljanstvo Republike Slovenije preneha z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije (peti odstavek 26. člena ZDRS).
Dne 25. 1. 2019 je tukajšnji upravni organ prejel dopis Policijske uprave Maribor, št. 232-317/2013/54 (3F314-07), s katerim je predlagala tukajšnjemu krajevno pristojnemu upravnemu organu, da se Faredinu Lokmaniju odvzame državljanstvo Republike Slovenije. Policijska uprava je v dopisu navedla, da je imel Faredin Lokmani nazadnje prijavljen naslov bivanja na naslovu Ulica kneza Koclja 26, Maribor; da posedujete veljavni potni list Republike Slovenije, serijska št. PB0475882, z veljavnostjo od 1. 12. 2010 do dne 1. 12. 2020; da je državljanstvo Republike Slovenije pridobil dne 11. 6. 1992; da so zoper imenovanega pristojna okrožna sodišča v Republiki Sloveniji izdala razpise iskanj in da je bilo ugotovljeno, da se nahaja v Makedoniji; da so zaprosili INTERPOL Skopje, Severna Makedonija, da jim posreduje podatke o Faredinu Lokmaniju; da je INTERPOL Skopje odgovoril, da izročitve imenovanega iz Severne Makedonije v Slovenijo ne bodo izvedli, ker je tudi državljan Severne Makedonije in skladno z ustavno prepovedjo Severne Makedonije ne more biti predan drugi državi (prvi odstavek Pogodbe med Slovenijo in Makedonijo o izročitvi z dne 6. 2. 1966, Uradni list RS-MP, št. 11/97); da jih je INTERPOL Skopje hkrati obvestil, da stanuje na naslovu Ulica 100 Debreshe, 1230 Gostivar, Severna Makedonija; da se trenutno izmika sodnim postopkom, ki tečejo pred pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji, ter prestajanju že izrečenih kazni zapora na podlagi obsodb pristojnih sodišč in sicer:
– Okrožno sodišče v Mariboru je izdalo odredbo za razpis tiralice, mednarodne tiralice in evropskega naloga za prijetje in privedbo zoper imenovanega, pod opr. št. I IKZ 35269/2010, z dne 5. 9. 2016. V zadevi je imenovani obsojenec in sostorilec pri povzročitvi dveh kaznivih dejanj trgovine z Ijudmi po II. v zvezi s I. odstavkom 387.a člena Kazenskega zakonika (KZ), v zvezi s členom 25. (KZ);
– Okrajno sodišče v Mariboru je izdalo poizvedbo bivališča zoper imenovanega, pod opr. št. III K 35109/2013-177, z dne 25. 10. 2016. V zadevi je imenovani obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem, v zvezi s prvim odstavkom 122. čl. KZ-1;
– Okrajno sodišče v Mariboru je izdalo odredbo za razpis iskanja po Sloveniji in tujini, pod opr. št. II K 14377/2017-4, z dne 7. 4. 2017. V zadevi je imenovani obdolžen kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 211. čl. KZ-1;
– Okrajno sodišče v Mariboru je izdalo odredbo za razpis iskanja po Sloveniji in tujini, pod opr. št. III K 63551/2011, z dne 29. 5. 2017. V zadevi je imenovani obsojen kaznivega dejanja krive ovadbe po prvem odstavku 283. čl. KZ-1;
da je na podlagi izpisa iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, razvidno, da je pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in sicer je bil že obsojen za kazniva dejanja: neupravičena proizvodnja in promet z mamili, dvakrat za lahko telesno poškodbo, dvakrat za ogrožanje varnosti, grožnja, kriva ovadba, oškodovanje tujih pravic in trgovina z Ijudmi; da je vnesen kot iskana oseba na nacionalnem nivoju Republike Slovenije, v INTERPOLOVI bazi podatkov iskanih oseb ter v Schengenskem informacijskem sistemu; da si je s tem, ko je imetnik državljanstva v državi, ki ni v Evropski uniji, omogočili prosto gibanje v tej državi, ker države na podlagi Konvencije o izročitvah ne izročajo državljana lastne države, pozivom pristojnih sodišč Republike Slovenije pa se ne odzove in noče sodelovati v sodnem postopku oziroma nastopiti zaporno kazen; da na podlagi navedenih ugotovitev, menijo, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za izvedbo postopka odvzema državljanstva Republike Slovenije; da kot pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, škoduje interesom Republike Slovenije; da v kolikor postopek odvzema državljanstva ne bo izpeljan, bo po vsej verjetnosti prebival kot državljan druge države v tej državi vse dokler ne zastarajo kazenski pregoni, ki tečejo v Republiki Sloveniji zoper Faredina Lokmanija nato pa se bo lahko vrnil nazaj v Republiko Slovenijo in naprej uživali pravice državljana Republike Slovenije, istočasno pa tudi pravice državljana Severne Makedonije; da glede na trenutni status imenovanega, ko ima državljanstvo dveh držav ter kriminalno preteklost imenovanega, obstaja bojazen, da bo v bodoče v Republiki Sloveniji nadaljeval z izvrševanjem kaznivih dejanj in v kolikor bo zoper imenovanega uveden kazenski postopek, se bo lahko mirno vrnili v Severno Makedonijo in se tako ponovno izognili kazenskemu pregonu. Predlogu je policijska uprava predložila potrdilo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, št. 71010-16274/2019-2, z dne 22. 1. 2019 o izrečenih kazenskih sankcijah in dopis Ministrstva za pravosodje Republike Makedonije, št. št. 22-2777/2016, z dne 16. 8. 2016, v katerem potrjujejo, da je Faredin Lokmani tudi državljan Severne Makedonije in imenovanega v skladu z ustavno prepovedjo Severne Makedonije ne more biti predan drugi državi.
Iz registra stalnega prebivalstva je razvidno, da Faredin Lokmani 25. 11. 2015 odjavil stalno prebivališče na naslovu Maribor, Ulica kneza Koclja 26 in prijavil stalno prebivališče v Severni Makedoniji, Gostivar, Kalište Negotino.
Upravni organ je zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določil ZDRS za podatke o Faredinu Lokmaniju zaprosil Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije; Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Kazensko evidenco; Okrožno sodišče v Mariboru; in Slovensko obveščevalno varnostno agencijo. Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je tukajšnjemu upravnemu organu poslalo potrdilo, št. 71010-29171/2019-2, z dne 5. 2. 2019, da so bile imenovanemu izrečene naslednje sankcije:
– obsodba na 1. stopnji: Okrajno sodišče v Mariboru, opravilna številka: II K 11811/10, datum izreka: 13. 4. 2010, datum pravn.: 25. 8. 2010,
– obsodba na 2. stopnji: Višje sodišče v Mariboru, Opravilna številka: IV Kp 1181/10, Datum izreka: 4. 8. 2010, datum pravn.: 25. 8. 2010,
– obsodba na 3. stopnji: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Opravilna številka: I Ips 11811/10, datum izreka: 10. 3. 2011, datum pravn.: 10. 3. 2011, Evidenca: Kazenska evidenca, Kazniva dejanja: KZ RS, 145/1 ogrožanje varnosti, (0906 00), Sankcije: pogojna obsodba zapor: mesecev: 3. Preizkusna doba: let 2. Predviden datum konca preizkusne dobe: 10. 3. 2013;
– obsodba na 1. stopnji Okrajno sodišče v Ljutomeru, Opravilna številka: I K 66382/10, datum izreka: 16. 12. 2010, datum pravn.: 20. 4. 2011;
– obsodba na 2. stopnji: Višje sodišče v Mariboru; Opravilna številka: Kp 66382/10, datum izreka: 20. 4. 2011, datum pravn.: 20. 4. 2011, evidenca: Kazenska evidenca, Kazniva dejanja: KZ-1, 135/1 ogrožanje varnosti (0906 00), sankcije: pogojna obsodba zapor: mesecev: 5. Preizkusna doba: let: 2. Predviden datum konca preizkusne dobe: 20. 4. 2013;
– obsodba na 1. stopnjiOkrajno sodišče v Mariboru, Opravilna številka: III K 67932/10, datum izreka: 17. 1. 2013, datum pravn.: 26. 11. 2013, evidenca: Kazenska evidenca, Kazniva dejanja: KZ-IB, 135/1 grožnja, (0901 00), obdobje storitve: 26. 3. 2010–26. 3. 2010. Sankcije: zapor mesecev: 3. Izvrševanje: Začetek izvrševanja, datum začetka, 25. 9. 2014; Izvršitev sankcije, datum izvršitve, 24. 12. 2014;
– obsodba na 2. stopnjiVišje sodišče v Mariboru, Opravilna številka: IV Kp 67932/10, datum izreka: 24. 10. 2013, datum pravn.: 26. 11. 2013;
– obsodba na 1. stopnji Okrajno sodišče v Mariboru, Opravilna številka: III K 35109/13, datum izreka: 14. 4. 2015, datum pravn.: 30. 10. 2015;
– obsodba na 2. stopnjiVišje sodišče v Mariboru, Opravilna številka: IV Kp 35109/13, datum izreka: 1. 10. 2015, datum pravn.: 30. 10. 2015, Evidenca: Kazenska evidenca, Kazniva dejanja: KZ-1, 122/11,1 lahka telesna poškodba (0811 00) obdobje storitve: 30. 3. 2013–30. 3. 2013. Sankcije: zapor mesecev: 6;
– obsodba na 1. stopnji Okrajno sodišče v Mariboru, Opravilna številka: III K 63551/11, datum izreka: 22. 5. 2015, datum pravn.: 3. 11. 2015, Evidenca: Kazenska evidenca, kazniva dejanja: KZ-1, 283/1 kriva ovadba (1212 00), obdobje storitve: 10. 2. 2011–10. 2. 2011. Sankcije: zapor mesecev: 4. Izvrševanje: zapor v delo, Okrajno sodišče v Mariboru, opr.št. III K 63551/11, datum: 22. 5. 2015, ur: 240;
– obsodba na 1. stopnji Okrožno sodišče v Mariboru; Opravilna številka: I K 35269/10, datum izreka: 27. 3. 2015, datum pravn.: 18. 12. 2015;
– obsodba na 2. stopnji: Višje sodišče v Mariboru, Opravilna številka: II Kp 35269/ 10, datum izreka: 19. 11. 2015, datum pravn.: 18. 12. 2015, evidenca: Kazenska evidenca, Kazniva dejanja: KZ RS, 387A/II,I Trgovina z ljudmi (0408 00) v zvezi z 25 sostorilstvo, obdobje storitve: 1. 1. 2006–24. 3. 2006. Sankcije: zapor let: 3. Opomba: 5. 2. 2019, poziv na prestajanje kazni, razpisana tiralica od 2016.
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je tukajšnjemu upravnemu organu poslalo tudi potrdilo, št. 71010-3280/2019/2, z dne 6. 2. 2019, da Faredinu Lokmaniju niso bile izrečene sankcije za prekrške. Ministrstvo za obrambo je z dopisom, št. 213-2/2019-11, z dne 6. 2. 2019, sporočilo, da za imenovanega ne razpolagajo s podatki. Okrožno sodišče v Mariboru je z dopisom, z dne 11. 2. 2019, sporočilo, da Faredin Lokmani ni v kazenskem postopku pri nobenem od sodišč v Republiki Sloveniji. Slovenska obveščevalno varnostna agencija, je z dopisom, št. 2130-2/2019/365, z dne 6. 2. 2019, sporočila, da ni varnostnih zadržkov.
Tukajšnji upravni organ je v postopku ugotovil, da so izpolnjeni pogoji, da se Faredinu Lokmaniju odvzame državljanstvo Republike Slovenije po 3. in 4. točki prvega odstavka 26. člena ZDRS. Ugotovljeno je bilo, da dejansko živi v tujini in da ima tudi tuje državljanstvo, to je državljanstvo Severne Makedonije, kar je potrdilo Ministrstvo za pravosodje Severne Makedonije. Tukajšnji upravni organ je presodil, da s svojim delom škoduje mednarodnim in drugim interesom Republike Slovenije, ker je pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Poleg tega je kljub pozivu pristojnega organa odklonili izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti, prestajanje kazni zapora.
Z dopisom tukajšnjega upravnega organa, št. 213-54/2019-17, z dne 2. 12. 2019, je bil Faredin Lokmani seznanjen z ugotovitvami v postopku. Hkrati je bil seznanjen, z določilom četrtega odstavka 89. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki določa, da kadar je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini, pa v državi nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega dokumenta naložiti, naj v določenem roku imenuje pooblaščenca ali pa pooblaščenca za vročitve in ga opozoriti, da mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, če v danem roku ne bo sam imenoval pooblaščenca; da lahko v roku 30 dni od vročitve tega dopisa upravnemu organu predloži nasprotne dokaze in poda svojo izjavo in da v Sloveniji imenuje pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, sicer mu bo pooblaščenec postavljen po uradni dolžnosti; da če nasprotnih dokazov in izjave v postavljenem roku ne bo predložil, bo upravni organ nadaljeval postopek in odločil na podlagi do takrat zbranih dokazil, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za prenehanje državljanstva Faredinu Lokmaniju z odvzemom in izdal odločbo, da se mu odvzame državljanstvo Republike Slovenije.
Dopis je bil Faredinu Lokmaniju vročen 8. 3. 2020, z javnim naznanilom po določilu 96.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). Rok za predložitev nasprotnih dokazil bi potekel 8. 4. 2020. Zaradi določila prvega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljevanju ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in izdajanje upravnih aktov ne tečejo. Ukrepi po ZZUSUDJZ naj bi, glede na 2. člen navedenega zakona, veljali oziroma se izvajali do preklica vendar najdlje do 1. julija 2020. Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) je bila z dnem 31. 5. 2020 na območju Republike Slovenije preklicana epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Glede na navedeno, je rok za predložitev nasprotnih dokazov potekel 9. 6. 2020. Faredin Lokmani v določenem roku ni predložil svoje izjave in ne nasprotnih dokazov.
Upravni organ je v postopku na podlagi registra stalnega prebivalstva ugotovil, da je Faredin Lokmani 25. 11. 2015 odjavil stalno prebivališče na naslovu Maribor, Ulica kneza Koclja 26 in prijavil stalno prebivališče v Severni Makedoniji, Gostivar, Kalište Negotino, da živi v tujini in na podlagi in dopisa Ministrstva za pravosodje Severne Makedonije, št. št. 22-2777/2016, z dne 16. 8. 2016, da je Faredin Lokmani tudi državljan Severne Makedonije. Upravni organ je presodil, da Faredin Lokmani s svojim delom škoduje mednarodnim in drugim interesom Republike Slovenije, ker je pogost storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Poleg tega je kljub pozivu pristojnega organa odklonili izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti, prestajanje kazni zapora.
V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjena zakonska določila 26. člena ZDRS za odvzem državljanstva Republike Slovenije Faredinu Lokmaniju.
V skladu s petim odstavkom 26. členom ZDRS osebi, ki ji je odvzeto državljanstvo Republike Slovenije, to preneha z dnem vročitve odločbe; če odločbe ni mogoče vročiti, ji državljanstvo Republike Slovenije preneha z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravna enota Maribor je zaradi navedenega odločila, kot je navedeno v izreku te odločbe.
O stroških postopka je upravni organ odločil na podlagi 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v Ljubljani, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Pritožba se vloži pri Upravni enoti Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, pisno neposredno, ali se pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. Pritožba se vloži v 15 dneh od vročitve te odločbe. Taksa za pritožbo mora biti plačana po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) z 18,10 EUR upravne takse. Taksa za pritožbo se lahko plača v gotovini pri Upravni enoti Maribor ali se nakaže na podračun Upravne enote Maribor, št. 01100-8450026023, sklic 11 62278-7111002-00002020.
Upravna enota Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti