Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 9572.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V 4. členu Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15, 2/16 in 73/19) se v tretjem odstavku v tretji alineji za besedo »članov« doda naslednje besedilo »ali skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku v šesti alineji besedilo »ob vsakoletnem« nadomesti z besedilom »v javnem«.
Dvanajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 30 % občanov mestne občine ali najmanj 10 % uporabnikov iz mestne občine in izvajati program na območju mestne občine,«.
3. člen 
V 7. členu se v drugem stavku beseda »vsakoletno« črta.
4. člen 
V 9. členu se v šestem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
V dosedanji prvi alineji, ki postane druga alineja, se beseda »vsakoletni« črta.
Dosedanje druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja.
5. člen 
Na koncu 12. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na razpis se določi v objavi javnega razpisa.«.
6. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku za besedilom »konstrukcijo programa« doda besedilo »oziroma projekta«.
V četrtem odstavku se v razpredelnici spremeni vrednost meril:
– pod zaporedno številko 2 »Jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta ter njihova realnost in izvedljivost«, in sicer tako, da se številka »20« nadomesti s številko »15«;
– pod zaporedno številko 5 »Dostopnost programa/projekta (dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost za ciljno populacijo in širšo javnost)«, in sicer tako, da se številka »20« nadomesti s številko »15«.
V petem odstavku se spremeni vrednost merila pod zaporedno številko 6 »Status društva, ki deluje v javnem interesu«, in sicer tako, da se številka »5« nadomesti s številko »15«.
7. člen 
V 24. členu se v četrtem odstavku besedilo »v prihodnjih treh javnih razpisih« nadomesti z besedilom »na naslednjem javnem razpisu«.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-66/2012-17
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti