Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Ob-3337/23, Stran 2092
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23 – ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 19/22) in Odloka o porabi sredstev Sklada za PS za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, Ljubljana, objavlja
javni poziv 
Sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: Ministrstvo) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije) sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.
1. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki bodo odobreni na razpisu programa LIFE Evropske komisije za leto 2023.
2. Pogoji za prijavo na javni poziv
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga na podlagi razpisa Evropske komisije,
– Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2023;
– Ministrstvo bo sofinanciralo le standardne projekte ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru naslednjih tem:
– Standardni projekti (Standard Action Projects (SAPs) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja 
– Standardni projekti za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam 
– LIFE projekti za prehod na čisto energijo (Action Grants for clean energy transition) 
določenih v dokumentih Poziva za projekte 2023 Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) Call for proposals 2023:
– Področje okolje: krožno gospodarstvo in kakovost življenja:
– (Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus (LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT),
– Environment governance (LIFE-2023-SAP-ENV-GOV),
– Področje podnebni ukrepi:
– Climate Governance and Information (LIFE-2023-SAP-CLIMA-GOV),
– Climate Change Adaptation (LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCA),
– Climate Change Mitigation (LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCM), 
– Področje mehanizem prehoda na čisto energijo:
– Energy Performance of Buildings – Creating the conditions to make renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven (LIFE-2023-CET-BETTERRENO),
– BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions enabling a decarbonised building stock and energy system integration (LIFE-2023-CET-BUILDSKILLS), 
– Supporting the clean energy transition of European businesses (LIFE-2023-CET-BUSINESS), 
– District heating and cooling: Enabling modernisation and fuel switch through support for investment plans and skills development (LIFE-2023-CET-DHC), 
– European Energy Communities Facility (LIFE-2023-CET-ENERCOMFACILITY),
– Alleviating household energy poverty and vulnerability in Europe, (LIFE-2023-CET-ENERPOV), 
– Maximising use of and valorising EPREL data through innovative applications (LIFE-2023-CET-EPREL), 
– Boosting heat pump deployment through alternative models and skilled installers (LIFE-2023-CET-HEATPUMPS),
– Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions (LIFE-2023-CET-LOCAL),
– Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses (LIFE-2023-CET-OSS), 
– Project Development Assistance for sustainable energy investments (LIFE-2023-CET-PDA), 
– Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy (LIFE-2023-CET-POLICY),
– Crowding in private finance (LIFE-2023-CET-PRIVAFIN).
objavljenih na spletni strani Evropske komisije (Search Funding & Tenders (europa.eu)).
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste akcije v projektu, ki se bodo izvajale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) 2021/783 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013; 
– Izvedbeni sklep Komisije C(2021) 4997 z dne 9. julija 2021 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2021–2024; 
– Razpisi Evropske komisije za zbiranje predlogov programa LIFE 2023, objavljeni na spletnih straneh agencije Cinea (https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en).
4. Okvirni delež sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Področje
Teme
Proračunska postavka/Višina sofinanciranja Ministrstva 
(predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta)*
1. Področje Okolje
Vse projektne teme
Iz PP 231302 mednarodni projekti LIFE do vključno 20 %
2. Področje Okolje
Vse projektne teme, če učinki projekta vplivajo na blaženje podnebnih sprememb ali na prilagajanje na le-te1
Iz PP Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %
3. Področje Podnebni ukrepi
Vse projektne teme
Iz PP 231758 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %
4. LIFE projekti za prehod na čisto energijo (Action Grants for clean energy transition)
Vse projektne teme
Iz PP 231758 Sklad za podnebne spremembe do vključno 5 %
1 Kot pogoj, da je projekt v skladu s prioriteto, mora prijavitelj v vlogo vključiti spremljanje in doseganje izboljšanja vsaj enega od kazalcev, navedenih na spletni strani ARSO: https://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/climate-mirror in spremljanje izbranega kazalca ali več kazalcev vključiti na seznam KPI, ki jih spremljanja ob izvajanju projekta.
Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije Cinea.
Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa Evropske komisije (razpisna dokumentacija objavljena na spletni strani agencije Cinea2).
2 https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 231758 Sklad za podnebne spremembe in 231302 Mednarodni projekti LIFE, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in njegovimi dopolnitvami ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh prijavljenih projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo ali spremenilo dinamiko izplačil.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.
6. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mope@gov.si, s pripisom za »Javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023«.
Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisu Life 2023, morata prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.
Upravičenci predložijo MOPE vlogo za sofinanciranje v slovenskem jeziku, podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta pa predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku. Če je pogodba z Evropsko komisijo napisana v drugem jeziku, morajo upravičenci vlogi priložiti opis aktivnosti, za katere zaprošajo za sofinanciranje, v slovenskem ali angleškem jeziku. V vlogi mora biti jasno opredeljena višina zaprošenih sredstev na podlagi upravičenih stroškov vlagatelja in ostalih slovenskih partnerjev.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju
Z vlagatelji bo Ministrstvo v skladu z določili tega poziva sklenilo pogodbo o sofinanciranju v roku 2 mesecev od prejema popolne vloge.
Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mope@gov.si.
8. Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:
Področje Okolje
– podprogram »Krožno gospodarstvo in kakovost življenja«: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
– področje »Podnebni ukrepi«: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
– področje »LIFE projekti za prehod na čisto energijo«: mag. Erik Potočar, tel. 01/478-74-45 ali e-pošta: erik.potocar@gov.si.
9. Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti