Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Ob-3323/23, Stran 2088
Svet zavoda Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 17. seji Sveta zavoda z dne 26. 9. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI):
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predvideni začetek dela bo dne 23. 5. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite priporočeno po pošti, v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj.«
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo oddane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti