Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3322. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023-2, stran 9593.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 3. izredni seji dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2023-2 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 17/22 in 49/23) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
REB 2023-2
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
37.975.632
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
28.753.244
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
22.537.257
700
Davki na dohodek in dobiček
18.058.932
703
Davki na premoženje
3.029.825
704
Domači davki na blago in storitve
1.443.500
706
Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.215.987
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.824.300
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
73.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.187
714
Drugi nedavčni prihodki
3.173.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.906.093
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
1.906.093
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.316.295
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
5.021.284
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
2.295.011
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
42.273.784
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.562.325
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.892.966
401
Prispevki delodaj. za social. varnost
282.282
402
Izdatki za blago in storitve
6.822.077
403
Plačila domačih obresti
225.000
409
Rezerve
340.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
11.753.280
410
Subvencije
623.562
411
Transferi posamez. in gospodinjstvom
6.047.521
412
Transferi neprof. organ. in ustanovam
916.345
413
Drugi tekoči domači transferi
4.165.852
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
20.588.518
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.588.518
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
369.661
430
Investicijski transferi
431
Inv. tran. prav. in fizič. osebam, ki niso PU
338.661
432
Inves. transferi PU 
31.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–4.298.152
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
550.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
550.000
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
550.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
550.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500
Domače zadolževanje
2.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.660.100
55
ODPLAČILA DOLGA
1.660.100
550
Odplačila domačega dolga
1.660.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.408.252
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
339.900
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
4.298.152
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2022)
3.408.252
« 
2. KONČNI DOLOČBI 
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k odloku, pa se objavita tudi na spletni strani Občine Brežice.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0309/2023
Brežice, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti