Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, stran 9571.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19 in 157/20) se v 5. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) najkasneje za sejo mestnega sveta, na kateri se obravnava odlok o proračunu v drugi obravnavi, pripravi predlog letnega programa tehnične kulture za naslednje oziroma naslednji leti, ki ga sprejme mestni svet.«.
2. člen 
V 8. členu se v enajsti alineji besedilo »ob vsakoletnem« nadomesti z besedilom »v javnem«.
3. člen 
9. člen se črta.
4. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku v tretjem stavku besedilo »ob vsakoletnem« nadomesti z besedilom »v javnem«.
5. člen 
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
Dosedanje prva, druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja.
6. člen 
V 21. členu se v razpredelnici MERILA IN KRITERIJI spremenijo 4., 5. in 6. točka tako, da se glasijo:
»
4. 
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
do 30
– nivo prireditve oziroma tekmovanja:
– občinski, regijski,
do 5
– državni,
do 10
– mednarodni, svetovni
do 20
– trajanje tekmovanja:
– dvodnevne
0
– tridnevne
5
– nad tri dni
10
5. 
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
do 35
– nivo tekmovanja:
– občinski, regijski in državni nivo:
– od 1 do 5 udeležb
5
– od 6 do 9 udeležb
10
– nad 10 udeležb
15
– mednarodni in svetovni nivo:
– od 1 do 5 udeležb
5
– od 6 do 9 udeležb
10
– nad 10 udeležb
20
6. 
STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU
15
«. 
7. točka »VELIKE MEDNARODNE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA« se črta.
7. člen 
V 22. členu se četrti odstavek črta.
8. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo »v prihodnjih treh letih« nadomesti z besedilom »na naslednjem javnem razpisu«.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-18
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti