Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Ob-3322/23, Stran 2088
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) ter sklepa 1. seje Sveta Vrtca Viški gaj z dne 26. 10. 2023, Svet zavoda Vrtca Viški gaj razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Viški gaj izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
11. predloži svoj program vodenja Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Viški gaj, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je najkasneje s 1. 9. 2024.
Kandidati naj do 20. 11. 2023, na naslov po navadni pošti v zaprti ovojnici: »Svet zavoda Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico« pošljejo popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; ter da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 15 dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Viški gaj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti