Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3278. Spremembe in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, stran 9545.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T E V  U S T A N O V I T V E N E G A  A K T A 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
1. člen 
V Ustanovitvenem aktu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/20 in 17/22; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1) in Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1).«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(namen) 
(1) Sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter z namenom spodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest invalidov.
(2) Sklad odloča o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin v skladu z ZJSRS ter o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI in v skladu zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.
(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih iz prvega in drugega odstavka tega člena sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pri obračunavanju in plačevanju obveznosti po ZZRZI pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
(4) Namen sklada je tudi vlaganje v:
− razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost,
− vseživljenjsko učenje,
– konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstvenoraziskovalnega področja in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
(5) Za doseganje namena iz prejšnjega odstavka sklad:
− odloča o pravicah in dodeljevanju sredstev po zakonu, ki ureja štipendiranje,
− odloča o pravicah in dodeljevanju sredstev za namenske štipendije v skladu z drugimi področnimi predpisi,
− izvaja večletne instrumente, sofinancirane s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter druge ukrepe v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi,
− izvaja ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela, in
− odloča o pravicah po zakonu, ki ureja spodbujanje digitalne vključenosti.
(6) Sklad izvaja naloge iz četrtega in petega odstavka tega člena predvsem z naslednjimi instrumenti:
− razvojniki za gospodarstvo,
− spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo,
− oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu,
− krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu,
− izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,
− izobraževanje in usposabljanje odraslih,
− izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih,
− shema prenosa znanja (»mentorske sheme«),
− dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
− dejavnosti praktičnega usposabljanja,
− sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem,
− posojila za izobraževanje,
– spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom,
− spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev,
− pretok informacij in popularizacija znanja,
− podpora odličnosti in
− mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.
(7) Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude iz petega odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, če v zakonu ni določeno drugače.
(8) Sklad je posredovalni in sprejemni organ po 2. členu Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) ter osrednji organ po 4. členu Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51) in po 49. členu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1).«.
3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(dejavnosti sklada) 
Dejavnosti sklada so:
– L/68.100 trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– M/74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
– N/77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.910 zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti,
– O/84.110 splošna dejavnost javne uprave,
– O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– O/84.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.«.
4. člen 
Za 25.a členom se doda nov, 25.b člen, ki se glasi:
»25.b člen 
(viri sredstev za izvajanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme) 
Sredstva za izvajanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme se zagotavljajo v finančnem načrtu pristojnega organa po zakonu, ki ureja spodbujanje digitalne vključenosti.«.
5. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(način vodenja sredstev) 
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene iz 23., 24., 25., 25.a, 25.b in 26. člena tega ustanovitvenega akta.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Te spremembe in dopolnitev začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-377/2023
Ljubljana, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2611-0053
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti