Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3283. Sklep o uporabi Smernic o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije, stran 9551.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) dne 9. novembra 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o splošni sposobnosti za sanacijo pri načrtovanju sanacije (EBA/GL/2023/06; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice v skladu s členoma 5 in 7 ter točko (1) oddelka A priloge k Direktivi 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Direktive Sveta 82/891/EGS, ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), nazadnje popravljena s Popravkom, UL L št. 92 z dne 30. 3. 2023, str. 33 ((EU) 2019/879), in oddelkom II poglavja 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L št. 184 z dne 8. 7. 2016, str. 1), določajo, kako bi morale institucije v načrte sanacije in načrte sanacije skupine vključiti povzetek ključnih elementov svoje splošne sposobnosti. Smernice določajo tudi, kako bi morali pristojni organi oceniti splošno sposobnost za sanacijo v okviru ocene načrtov sanacije in načrtov sanacije skupine v skladu s členoma 6 in 8 navedene Direktive ter oddelkom III poglavja 1 navedene Delegirane uredbe Komisije.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU, kadar te finančne institucije spadajo v področje uporabe teh smernic, in
2. pristojne organe iz i. in viii. točke drugega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63), pristojna Banka Slovenije in morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-3 v zvezi s pripravo načrta sanacije, in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-3, pri pripravi načrta sanacije v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6 2013), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 105 z dne 20. 4. 2023), v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 11. decembra 2023.
Ljubljana, dne 7. novembra 2023
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti