Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3302. Odlok o sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica, stran 9569.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v zvezi s 53. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 – odl. US, 11/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 98/20 – ZIUPDV, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21, 172/21 – ZODPol-G, 17/22, 29/22 – ZIUPTD1, 59/22 – odl. US, 54/22 in 95/23) in 4. členom Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
S tem odlokom se določa način izbora programov javnih del, opredelitev sredstev zagotovljenih za izvajanje programov javnih del, višina deleža sofinanciranja programov javnih del ter vrsta stroškov, ki jih po vsakoletnem javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje lahko zagotavlja Mestna občina Nova Gorica.
2. člen 
(1) Vlogo za sofinanciranje programov javnih del lahko dajo izvajalci, ki imajo sedež oziroma izpostavo na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del na podlagi tega odloka se podajo na obrazcih, ki so priloga javnega povabila za izbor programov javnih del, ki ga objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za izbor programov JD«, ali po elektronski pošti na uradni elektronski naslov Mestne občine Nova Gorica, najkasneje četrti dan od objave javnega povabila iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
(1) Prispele vloge obravnava, ocenjuje in dokončno potrdi komisija za izbor programov javnih del, sofinanciranih iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo za mandatno obdobje s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer predsednika in dveh članov ter njihovih namestnikov, ki člane nadomeščajo, če so slednji zadržani ali odsotni.
(3) Za administrativno-tehnično podporo pri delovanju strokovne komisije je s sklepom iz prvega odstavka tega člena zadolžen javni uslužbenec, zaposlen v notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za gospodarstvo.
(4) O izbiri programov javnih del in o načinu vračila izpolnjenih obrazcev se prijavitelje obvesti po e-pošti ali po telefonu.
4. člen 
(1) Strokovna komisija na predlog oddelka za družbene dejavnosti glede na aktualne potrebe v lokalni skupnosti s sklepom določi merila za obravnavo in ocenjevanje vlog. Sklep se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Vloge prijaviteljev točkuje v razponu do največ 100 točk, pri tem pa upošteva, koliko je posamezen program pomemben za lokalno skupnost; ali prispeva k splošni koristi širše skupnosti, kako velik je krog uporabnikov, ki jim je namenjen program (lahko tudi kot neposredna pomoč posamezniku) itd.
(2) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe javnih del glede na višino dodeljenih točk do porabe razpoložljivih sredstev, pri tem pa bo sofinancirala največ dva udeleženca programov javnih del pri posameznem izvajalcu javnih del.
(3) Mestna občina Nova Gorica bo tistim izvajalcem javnih del, katerih programi ne bodo izbrani, zagotavljala zgolj obstoj javnega interesa za izvajanje posameznega programa javnega dela.
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov ima program izvajalca javnih del, ki zaposli invalidno osebo, prednost pred drugimi programi izvajalcev javnih del.
5. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje javnih del se zagotovijo z odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica.
(2) Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala izključno programe javnih del, ki bodo izbrani na javnem povabilu za izbor programov javnih del Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Mestna občina Nova Gorica lahko tudi naknadno odobri program izvajalca javnih del, ki ni bil izbran in je po oceni komisije dosegel najvišje število točk med neizbranimi programi, v kolikor se iz kakršnihkoli razlogov izkaže, da so sredstva na strani Zavoda RS za zaposlovanje in sredstva proračuna Mestne občine Nova Gorica, ostala neporabljena in to omogočajo.
6. člen 
(1) Mestna občina Nova Gorica bo za izbrane programe iz prejšnjega člena zagotovila sredstva za plačilo razlike do plače udeležencem programa, določene v skladu z določili predpisa, ki ureja trg dela.
(2) Mestna občina Nova Gorica poleg sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja tudi:
– plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja;
– regres za letni dopust.
7. člen 
Programi javnih del, katerih izvajalec in naročnik je Mestna občina Nova Gorica in se sofinancirajo iz občinskega proračuna, niso predmet obravnave, ocenjevanja in izbora strokovne komisije.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 70/19 in 157/20).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2023-1
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti