Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

Št. 544-6/2023/3 Ob-3336/23, Stran 2045
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), nazadnje popravljeno s Popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021, str. 197);
– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I, z dne 22. 12. 2020, str. 23);
– Uredbe (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 1);
– Uredbe (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES;
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR) z vsemi spremembami;
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79);
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1);
– Izvedbenega sklepa Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 in Izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 10. 10. 2023; objavljen na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/);
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (s strani Evropske komisije potrjene marca 2022);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 – ZZPri);
– Načrta za okrevanje in odpornost; objavljen na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/;
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);
– Uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 90/21);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP), UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), členi od 106.f do 106.l;
– Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost, št. 546-2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022; objavljene na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/;
– Strategije koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam, december 2021, objavljena na spletni strani URSOO https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma), objavljene na spletni strani: Prirocnik-o-nacinu-financiranja-iz-sredstev-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.2-februar_2023.pdf (gov.si);
– Smernic za določitev načina izvajana Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Smernice o načinu izvajanja Mehanizma), objavljene na spletni strani: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Smernice-za-dolocitev-nacina-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost.pdf;
– Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: Priročnik o načinu izvajanju Mehanizma) objavljen na spletni strni: Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija-1-03_cistopis_september-2023.pdf (gov.si);
– Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21);
– Pravilnika o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 8/18 in 11/22);
– Pravilnika o invalidskih podjetjih (Uradni list RS, št. 117/05);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev;
– Sheme de minimis pomoči »Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih« (št. priglasitve: M001-5022860-2023, 4. 10. 2023; trajanje sheme: do 30. 6. 2024) (v nadaljevanju: shema de minimis);
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov 
Naziv in sedež izvajalca razpisa: neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi javnega razpisa za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi izvajalca javnega razpisa. Javni razpis predstavlja ukrep Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, komponenta 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3), na razvojnem področju: Pametna, trajnostna in vključujoča rast.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre, v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov idr.) ter glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. Pripravljeni bodo načrti kariernega razvoja in nabor ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu.
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:
Sklop 1: Invalidska podjetja
V okviru sklopa 1 se bo financiralo najmanj triintrideset projektov, katerih prijavitelji bodo invalidska podjetja z izbranimi projektnimi partnerji.
Sklop 2: Zaposlitveni centri
V okviru sklopa 2 se bo financiralo najmanj dvajset projektov, katerih prijavitelji bodo zaposlitveni centri z izbranimi projektnimi partnerji.
Javni razpis predvideva financiranje projektnih aktivnosti za oba sklopa, glede na individualne potrebe invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, ki bodo potekale v dveh fazah:
Faza I:
– izdelava analize stanja poslovnega modela,
– izdelava nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela,
– izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in prilagoditev delovnih procesov,
– svetovanje za posodobitev internih aktov in optimizacija poslovanja na ravni nastopanja na trgu.
Faza II:
– izdelava individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov,
– priprava nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj za invalide, ostale zaposlene in delodajalce, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter na dvigu digitalnih kompetenc,
– izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce.
Specifična aktivnost, le za sklop 1 (invalidska podjetja):
– zagotavljanje psihosocialne podpore vključenim invalidom.
Posamezne projektne aktivnosti so podrobneje opredeljene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru javnega razpisa, so navedene v poglavju 4 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujati invalidska podjetja in zaposlitvene centre k uvajanju prožnejših oblik dela. Izbrani projekti bodo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naslavljali približevanje delodajalcev zmožnostim in sposobnostim invalidov, z uvajanjem prožnejšega načina dela (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, telovadba idr.), večjo podporo pri organizaciji delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, varno in zdravo delovno okolje idr.) ob hkratnem razvijanju kompetenc zaposlenih, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za prožnejše oblike dela.
Z izbranimi projekti se bo omogočila večja odpornost trga dela in večja vključenost na trg dela, spodbujalo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krepilo digitalne kompetence zaposlenih invalidov in zviševalo standarde varnosti in zdravja pri delu.
Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji Načrta za okrevanje in odpornost oziroma s cilji in rezultati na razvojnem področju 3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast oziroma komponente 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3) so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj navedeni ključni cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest, primernih tudi za najtežje ovirane delavce, z uvajanjem bolje prilagojenih delovnih mest za invalide in prožnejših načinov dela v zaposlitvenih centrih in invalidskih podjetjih, kar bo doseženo z zaključenimi projekti svetovanja, izobraževanja in usposabljanja v izbranih invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.
Za doseganje pričakovanega cilja in rezultata javnega razpisa glede na cilj komponente 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3) »krepitev odpornosti trga dela, večja participacija na trgu dela in kakovostna delovna mesta«, morajo biti v času izvajanja projekta doseženi naslednji kazalniki:
KAZALNIKI
VRSTA KAZALNIKA
VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA
Izdelan individualni načrt razvoja novih poslovnih modelov in prilagoditev delovnih procesov
Kazalnik učinka
53, od tega: 
sklop 1 (invalidska podjetja): 33, 
sklop 2 (zaposlitveni centri): 20
Vključeno število invalidov
Kazalnik učinka
266
Izvedena usposabljanja in izobraževanja
Kazalnik učinka
106, od tega: 
sklop 1 (invalidska podjetja): 66, 
sklop 2 (zaposlitveni centri): 40
Delež zaključenih projektov svetovanja, izobraževanja in usposabljanja
Kazalnik rezultata
100 %
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa, sklop 1:
– invalidska podjetja,
– invalidi, zaposleni v invalidskih podjetjih,
– drugi zaposleni v invalidskih podjetjih.
Ciljna skupina javnega razpisa, sklop 2:
– zaposlitveni centri,
– invalidi, zaposleni v zaposlitvenih centrih,
– drugi zaposleni v zaposlitvenih centrih.
Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo financirane iz sredstev Sklada za okrevanje in odpornost, se morajo pričeti izvajati od dneva vročitve sklepa o izboru projekta in končati najkasneje do 31. 3. 2025.
Končno poročilo mora biti oddano najkasneje do 30. 4. 2025.
Faza I mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2024.
Faza II se začne izvajati po zaključeni fazi I, saj projektne aktivnosti faze II temeljijo na rezultatih projektnih aktivnosti faze I.
5.2 Upravičeno območje izvajanja projekta
Upravičeno območje izvajanja projekta je celotna Slovenija.
5.3 Projektne aktivnosti
Faza I
1. Izdelava analize stanja poslovnega modela (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– poglobljena analiza obstoječega stanja invalidskega podjetja oziroma zaposlitvenega centra, predvsem s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov, zaposlovanja, invalidskega varstva in izobraževanja odraslih s posebnim poudarkom na digitalizaciji in uvajanjem prožnejših načinov dela.
2. Izdelava nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– pregled in priprava osnovnega nabora ukrepov, glede na rezultate izvedenih analiz.
3. Izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in svetovanje za prilagoditev delovnih procesov (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– izdelava individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela, glede na potrebe invalidskega podjetja oziroma zaposlitvenega centra;
– svetovanje za prilagoditev delovnih procesov, kot podpora delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje; rezultati bodo služili tudi kot podlaga za pripravo vsebin na nacionalni ravni.
4. Svetovanje za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– izvajanje storitev svetovanj za posodobitev internih aktov, v kolikor je to potrebno;
– izvajanje storitev svetovanj za optimizacijo delovnih procesov in načina poslovanja z določitvijo kazalnikov, ki bodo merili uspešnost procesov poslovanja;
– drugo svetovanje za izboljšanje poslovanja.
Faza II
5. Priprava načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– izdelava individualnih kariernih načrtov za zaposlene invalide;
– izvajanje aktivnosti skladno z individualnim načrtom.
6. Priprava nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– priprava ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, s posebnim poudarkom na digitalizaciji in uvajanju prožnejših načinov dela ter usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.
7. Izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce (pogoj, sklop 1 in sklop 2)
– izvedba ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi vključene delodajalce,
– stalna strokovna podpora in svetovanje udeležencem usposabljanj in izobraževanj.
8. Zagotavljanje psihosocialne podpore vključenim invalidom (ni pogoj, sklop 1 (invalidska podjetja))
– stalna strokovna podpora in svetovanje, spremljanje.
Za navedene projektne aktivnosti mora biti v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis, podrobno opredeljen način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir. Za vse postavke bo potrebno navesti dokazilo o izvedbi in zaključku projektne aktivnosti, kar bo podlaga za izplačilo.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (v nadaljevanju: prijavitelj), skupaj z najmanj enim ali z največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje(ta) na področju projektnih aktivnosti, ki so navedene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa.
Prijavitelj in projektni partner opredelita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v partnerskem sporazumu, in sicer za vse projektne aktivnosti, ki so navedene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa. V partnerskem sporazumu mora biti enoznačno določeno, kdo in kdaj izvaja posamezno projektno aktivnost. V primeru, da bosta poleg prijavitelja v projektnem partnerstvu dva projektna partnerja, tj. za vsako fazo projekta po en projektni partner, mora prijavitelj skleniti partnerski sporazum z vsakim od njiju. Osnutek partnerskega sporazuma je obvezna priloga prijave na javni razpis (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma). Partnerski sporazum bo priloga pogodbe o financiranju projekta (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju). Ministrstvo bo pogodbo o financiranju sklenilo s prijaviteljem in projektnim partnerjem. V primeru, da bosta projektne aktivnosti pri enem prijavitelju izvajala dva projektna partnerja, bo ministrstvo sklenilo dve pogodbi o financiranju (s prijaviteljem in vsakim projektnim partnerjem posebej).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor dokazila niso predložena v roku, ki ga določi ministrstvo, se šteje, da pogoj ni izpolnjen.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o financiranju ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, ministrstvo odstopi od pogodbe o financiranju, pri čemer bo prejemnik sredstev dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva.
6.1 Upravičeni prijavitelj (sklop 1 in sklop 2)
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vpisana v razvid zaposlitvenih centrov ali register invalidskih podjetij v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21);
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja izvedbe projektnih aktivnosti ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
5. ni kršil določil o namenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil;
6. za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v javnem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih sredstev (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno s sredstvi, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč de minimis;
7. nima neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance;
8. ima status neodvisnega podjetja (ni s projektnim(a) partnerjem(a) povezano podjetje);
9. je s projektnim(a) partnerjem(a) pregledal in izpolnil partnerski sporazum, v katerem so podrobneje opredeljene medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti;
10. na javnem razpisu nastopa samo v eni vlogi (prijavitelj ne sme biti projektni partner pri drugem prijavitelju).
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih razpisnih pogojev (točka 6.1, pod zaporednimi številkami od 1 do 10) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz spodaj navedenih uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 3 preverjalo v uradni evidenci pristojnega finančnega urada. Za dokazovanje navedenega pogoja je prijavitelj vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost – skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) (Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS).
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporedno številko 4 preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor izpolnjevanje pogoja ne bo razvidno iz uradnih evidenc Poslovnega registra AJPES, bo ministrstvo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
6.2 Upravičeni projektni partnerji (sklop 1 in sklop 2)
Projektni partner mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja stroškov dela na projektu ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
5. ni kršil določil o namenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil;
6. nima neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance;
7. ima status neodvisnega podjetja (ni s prijaviteljem povezano podjetje);
8. je s prijaviteljem pregledal in izpolnil partnerski sporazum, v katerem so podrobneje opredeljene medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti;
9. projektni partner in sodelujoči strokovnjaki lahko sodelujejo z največ petimi prijavitelji.
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih razpisnih pogojev (točka 6.2, pod zaporednimi številkami od 1 do 9) projektni partnerpodpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz spodaj navedenih uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 1 in 4 preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor izpolnjevanje pogoja ne bo razvidno iz uradnih evidenc Poslovnega registra AJPES, bo ministrstvo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 3 preverjalo v uradni evidenci pristojnega finančnega urada. Za dokazovanje navedenega pogoja je projektni partner vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost – skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) (Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS).
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko od 6 do 9 preverjalo na podlagi priloženih izpolnjenih obrazcev in prilog (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6.3 Specifični pogoji za prijavitelje in projektne partnerje (sklop 1 in sklop 2)
1. Projektni partnerji izkazujejo reference z izvedbo projektov in sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta ter strokovno usposobljenost za izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica (v točki 2.3.1 Opis prijavitelja in točki 2.4. Projektni partnerji), Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Projektni partnerji ob vložitvi prijave izkazujejo s strani prejšnjih naročnikov potrjene reference z izvajanjem vsaj enega projekta iz vsebinskega področja projektnih aktivnosti iz točke 5.3 javnega razpisa v zadnjih petih letih (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica (v točki 2.3.2 Pretekle izkušnje s projekti) in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Projektni partnerji niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj bo omogočil invalidom in drugim delavcem sodelovanje s strokovnjaki projektnega partnerja ter udeležbo na usposabljanjih in izobraževanjih, ki jih bo v okviru projekta zanj pripravil projektni partner (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj in projektni(a) partner(ja) se strinjata(jo), da bodo rezultati projektov javno dostopni, z izjemo podatkov, ki veljajo za poslovno skrivnost.
6. V okviru prijavljenega projekta morajo vsi strokovnjaki pri projektnem partnerju, ki bodo sodelovali v fazi I aktivnosti, navedene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa, izpolnjevati sledeče pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. raven izobrazbe (diplomo prve stopnje (VS – visokošolska strokovna izobrazba), diploma prve stopnje (UN – visokošolska univerzitetna izobrazba), diploma o visokem strokovnem izobraževanju (visoka strokovna izobrazba), diploma o specializaciji (specializacija po višji strokovni izobrazbi oziroma višješolski izobrazbi)) po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 – ZSZUN – v nadaljevanju: ZSOK) oziroma 6/2. raven v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) (dokazilo: Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vse strokovnjake) in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju upravljanja in vodenja poslovnih procesov, zaposlovanja in invalidskega varstva ter vsaj tri reference zaključenih analiz in svetovanj iz navedenih področij (dokazilo: Priloga št. 7: CV za strokovnjake s potrjenimi referencami zaključenih analiz in svetovanj).
7. V okviru prijavljenega projekta morajo vsi strokovnjaki pri projektnem partnerju, ki bodo sodelovali v fazi II aktivnosti, navedene v poglavju 5, točki 5.3 javnega razpisa, izpolnjevati sledeče pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. raven izobrazbe (diplomo prve stopnje (VS – visokošolska strokovna izobrazba), diploma prve stopnje (UN – visokošolska univerzitetna izobrazba), diploma o visokem strokovnem izobraževanju (visoka strokovna izobrazba), diploma o specializaciji (specializacija po višji strokovni izobrazbi oziroma višješolski izobrazbi)) po ZSOK oziroma 6/2. raven v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) (dokazilo: Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vse strokovnjake) in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju izobraževanja odraslih ter vsaj tri reference s področja izobraževanja ali usposabljanja odraslih (dokazilo: Priloga št. 8: CV za strokovnjake s potrjenimi referencami s področja izobraževanja ali usposabljanja).
8. V primeru, da projektni partner sodeluje z več prijavitelji, mora vsebino projektnih aktivnosti izvesti za vsakega prijavitelja posebej. Vsebina projektnih aktivnosti mora biti prilagojena potrebam posameznega prijavitelja.
Ministrstvo bo za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev od projektnih partnerjev lahko, poleg dokazil navedenih v razpisni dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, zahtevalo tudi dodatna pojasnila in/ali dokazila ter bo pogoje za kandidiranje preverjalo še na druge načine, v kolikor ti ne bodo nedvoumno preverljivi v javnih evidencah ali vlogi.
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu projektnemu partnerstvu bodo za izvedbo projekta s pogodbo o financiranju dodeljena namenska sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: sklad NOO), ki jih zagotavlja Evropska unija oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, to je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi Republike Slovenije dne 28. 4. 2021 in potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 in Izvedbenim sklepom Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 10. 10. 2023. Pravice porabe so na razpolago na projektu NRP 2611-22-0803 – Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, zaposlenih v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost in na proračunski postavki 221494 C3K10IC Uvajanje prožnejših načinov dela v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih-NOO-MDDSZ.
Ministrstvo bo plačilo za opravljene projektne aktivnosti nakazalo projektnemu partnerju na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, skladno s pogodbo o financiranju, sklenjeno med ministrstvom, prijaviteljem in projektnim partnerjem. Projektni partner ministrstvu posreduje zahtevek za izplačilo s priloženim dokazilom o zaključku izvedene faze I in/ali izvedene faze II projekta, skladno s točko 5.3 javnega razpisa. Projektni partner izda zahtevek za izplačilo s prikazom posameznih izvedenih aktivnosti znotraj posamezne faze.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa je 2.199.500,00 EUR brez DDV. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ni upravičen strošek.
Razpisana sredstva se zagotavlja po spodaj predvideni finančni dinamiki:
Proračunska postavka
2024
2025
SKUPAJ
221494 C3K10IC Uvajanje prožnejših načinov dela v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih-NOO-MDDSZ
1.500.000,00
699.500,00
2.199.500,00
V EUR
1.500.000,00
699.500,00
2.199.500,00
Dinamika financiranja projekta bo določena s pogodbo o financiranju v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike financiranja projekta po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo financiralo izbrane projekte (najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov v sklopu 1 in najmanj dvajset projektov v sklopu 2) do največ 2.199.500,00 EUR brez DDV za celotno obdobje financiranja oziroma v znesku največ 41.500,00 EUR brez DDV na projekt. Projektno partnerstvo lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis
Izvajanje sofinanciranih projektov po tem javnem razpisu bo v celoti potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih« (št. priglasitve M001-5022860-2023, 4. 10. 2023, trajanje sheme do 30. 6. 2024) (v nadaljevanju: shema de minimis).
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil ministrstva iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o financiranju do najkasneje 30. 6. 2026.
Po tem javnem razpisu so do financiranja upravičeni stroški dela, ki bodo pri projektnem partnerju nastali v obdobju od dneva vročitve sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja financiranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 3. 2025. Projektni partner mora zahtevek za izplačilo predložiti najkasneje do 30. 4. 2025.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo bodo določeni v pogodbi o financiranju.
Prijavitelji in projektni partnerji sami nosijo stroške za morebitno izvajanje projekta pred vročitvijo sklepa o izboru o financiranju posamezne vloge. Ministrstvo ne odgovarja za stroške, nastale na projektu, ki se je začel izvajati pred izdajo dokončne odločitve o izboru o financiranju posamezne vloge.
Upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
Do financiranja na podlagi javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi javnega razpisa,
– se izvajajo na področju Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva za upravičene stroške, navedene v poglavju 9, točki 9.2 javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški projektnega partnerstva, izbranega v okviru javnega razpisa
Stroški projekta v okviru javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V okviru javnega razpisa so upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer stroški dela projektnih partnerjev oziroma sodelujočih strokovnjakov s področja projektnih aktivnosti, in sicer:
Faza I
a) stroški dela izdelave analize poslovnega modela;
b) stroški dela izdelave nabora ukrepov za izboljšanje poslovnega modela;
c) stroški dela izdelave individualnega načrta za posodobitev poslovnega modela in svetovanja za prilagoditev delovnih procesov;
d) stroški svetovanja za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu.
Faza II
e) stroški dela izdelave individualnih načrtov kariernega razvoja zaposlenih invalidov;
f) stroški dela za pripravo nabora ciljno usmerjenih usposabljanj in izobraževanj;
g) stroški dela z izvedbo ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj za invalide in ostale zaposlene, tudi delodajalce;
h) stroški zagotavljanja psihosocialne podpore vključenim invalidom (le pri sklopu 1).
Upravičeni stroški dela za projektne aktivnosti v okviru javnega razpisa so določeni kot standardni strošek na enoto (SSE) za osebje, ki je opredeljen kot urna postavka, skladno z Metodologijo za izračun standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela (Priloga št. 9).
Natančna opredelitev stroškov mora biti prikazana v Obrazcu št. 1: Prijavnica in v Obrazcu št. 2: Finančni načrt, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in morata biti oddana ob prijavi na javni razpis.
V primeru, da so upravičeni stroški nižji od odobrenih, je projektni partner upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.
9.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški niso predmet financiranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
O neupravičeni porabi sredstev mehanizma govorimo, ko:
– stroški niso nastali v skladu s pravili Evropske unije ali nacionalnimi pravili,
– sredstva mehanizma niso bila porabljena v skladu z načrtom,
– se pri preverjanju ukrepov ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.
DDV ni upravičen strošek in ni krit v sklopu javnega razpisa.
9.4 Dokazovanje upravičenih stroškov
Prijavitelji in projektni partnerji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta. DDV ni upravičen strošek. Znesek upravičenih stroškov brez DDV je osnova za izračun zneska sofinanciranja. Potrditev sofinanciranja projekta in vloge na javni razpis s sklepom o izboru ne pomeni tudi predhodne odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, opredeljenih v vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo preverjalo v okviru vsakokratne presoje zahtevka za izplačilo, na način in z dinamiko, kot bo opredeljeno v pogodbi o financiranju projekta, in sicer predvsem ob upoštevanju pravnih podlag, navodil, smernic in drugih relevantnih dokumentov (račun, potrdilo o plačilu, slikovno gradivo, druga dokazila o izvedbi aktivnosti).
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, ali v primerih nejasnosti/dvoma/negotovosti/suma, lahko ministrstvo od projektnega partnerja in/ali prijavitelja zahteva dodatna pojasnila, dodatna dokazila ali izjave (fotografije, izpise, izjave, certifikate ipd.), ki dokazujejo nastanek in obstoj stroška pri izvedbi projekta. V primeru, da ministrstvo meni, da dodatna dokazila ne nakazujejo v zadostni meri povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, kot tudi v primeru neupravičenih stroškov, lahko zavrne zahtevek za izplačilo in zahteva ponovni zahtevek za izplačilo z ustrezno zmanjšano višino zneska.
Breme dokazovanja upravičenosti stroškov je na strani projektnega partnerja.
Po zaključeni posamezni fazi projektni partner, ki je izvedel projektne aktivnosti, pripravi zahtevek za izplačilo z vso potrebno dokumentacijo in ga posreduje na ministrstvo. Izplačilo sredstev po posameznem zahtevku za izplačilo poteka na način, da ministrstvo izplačilo izvede zgolj projektnemu partnerju in ne prijavitelju projekta.
Za potrebe preverjanja upravljanja projekta oziroma revizijske postopke morajo izbrani prijavitelji in projektni partnerji zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo projekta ter na poziv ministrstva predložiti vsa dokazila in dokumentacijo zahtevkov za izplačilo. V primeru, da ministrstvo ob pregledu dokumentacije po izplačilu ugotovi, da so bili zahtevki za izplačilo nepravilni, oziroma v njih navedeni stroški nimajo podlage v dejanskih računovodskih listinah oziroma v zahtevkih za izplačilo navedenih dokazilih ali da so bili stroški neupravičeni, lahko zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev v celoti ali delno, glede na obliko in obseg ugotovljenih nepravilnosti, na način, kot je navedeno v Priročniku o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vloge na javni razpis je najkasneje do 11. 12. 2023 do 23.59.
Posamezni prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) lahko predloži le eno vlogo za financiranje, v kateri morata biti vključeni obe fazi (faza I in faza II). V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za financiranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključku) posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico in Obrazec št. 2: Finančni načrt.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskanih in elektronskih obrazcih oziroma prilogah, se upoštevajo tisti v tiskani obliki.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 11. 12. 2023 do 23.59 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 11. 12. 2023 do 12. ure. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana do 11. 12. 2023 do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje proženjših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelji in projektni partnerji strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekte po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja. O odpiranju vlog bo sproti voden zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev in obveznih prilog, zahtevanih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, in ki hkrati ne vsebuje na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključku) tudi Obrazec št. 1: Prijavnico (v wordovi obliki) in Obrazec št. 2: Finančni načrt (v excelovi obliki).
Če prijavitelji in projektni partnerji poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo:Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku petnajstih dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan na elektronski naslov prijavitelja za vročanje vseh dokumentov, naveden na prijavnem obrazcu.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru javnega razpisa.
Ministrstvo sme le ob pisnem soglasju prijavitelja popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki je prijavitelj ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ne bo mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena;
– če bo prijavitelj spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu s priporočeno poštno pošiljko v papirnati/tiskani obliki ter na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključek), ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in dopolnitve vlog, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje proženjših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za financiranje bodo predlagani projekti, ki bodo v posameznem sklopu dosegli najvišje število točk.
V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo imela prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh. Pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto oziroma dan in ura osebne oddaje vloge v vložišče ministrstva.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do financiranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta.
V primeru, da se prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do financiranja iz NOO, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino financiranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino financiranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom o izboru odločila predstojnica/predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 90 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji in njihovimi projektnimi partnerji bosta za vsak projekt na podlagi sklepa o izboru sklenjeni največ dve pogodbi o financiranju, tj. po ena za vsako fazo posameznega projekta. Ena pogodba bo sklenjena v primeru, da projektne aktivnosti obeh faz izvede isti projektni partner. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga prijavitelji in projektni partnerji pripravijo in predložijo ob prijavi na javni razpis, in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o financiranju, bo prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a), kateremu bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe o financiranju pozvan k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o financiranju in napovedi izplačil iz proračuna (pojasnilo: v planu finančnega načrta, ki ga projektni partnerji pripravijo in predložijo ob prijavi na javni razpis, je finančna dinamika predvidena na podlagi nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika v pogodbi o financiranju pripravljena z vidika izplačil iz proračuna).
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji in njihovimi projektnimi partnerji sklenilo pogodbo o financiranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.
V primeru, da izbrani prijavitelji in njihovi projektni partnerji odstopijo od podpisa pogodbe o financiranju in se pogodba o financiranju ne sklene v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 točk).
Vsi projekti, ki bodo dosegli najmanj 60 točk bodo uvrščeni na čakalni seznam, ki bo objavljen na spletni strani Javne objave | GOV.SI. V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo imela prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. javnega razpisa, po tem vrstnem redu in vrstnem redu prejema vlog. V primeru, da kateri od prijaviteljev s projektnim(a) partnerjem(a) odstopi od pogodbe, bo ministrstvo povabilo prvega na seznamu, da pristopi k podpisu pogodbe.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev o izbiri je dovoljena pritožba, ki jo je treba vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana v roku osmih dni od prejema odločitve o izbiri. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. O pritožbi zoper odločitev o izbiri bo odločilo ministrstvo.
Pritožba ne ovira izvršitve odločitve o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju izbranega projekta.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: Javne objave Urada za okrevanje in odpornost | GOV.SI
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
5
povsem ustrezno
3
delno ustrezno
0
neustrezno
Največje skupno možno število doseženih točk je 90. Financirani bodo projekti z več točkami, pri čemer morajo dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 60 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji)
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 25 točk
1.1. Predstavitev in utemeljitev projekta
5
1.2. Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
5
1.3. Finančna ustreznost
5
1.4. Pričakovan učinek doseženih ciljev na ciljne skupine
5
1.5. Digitalizacija in/ali prožnejše oblike dela
5
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
2.1. Skladnost aktivnosti s cilji projekta
5
2.2. Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
5
2.3. Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
5
2.4. Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
5
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
3.1. Reference projektnih partnerjev za fazo I
5
3.2. Izkušnje strokovnjakov pri projektnem partnerju za fazo I
5
3.3. Reference projektnih partnerjev za fazo II 
5
3.4. Izkušnje strokovnjakov pri projektnem partnerju za fazo II
5
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI, ENAKOSTI SPOLOV IN ENAKIH MOŽNOSTI
Možnih največ 15 točk
4.1. Zagotavljanje trajnosti učinkov projekta
5
4.2. Aplikativnost učinkov in rezultatov na nacionalni ravni
5
4.3. Zagotavljanje enakosti spolov in enakih možnosti
5
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI 
Možnih največ 10 točk
5.1. Posnetek obstoječega stanja in potreb pri prijavitelju 
5
5.2. Poraba odstopljenih prispevkov
5
SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
90
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).
Izbrani prijavitelji in projektni partnerji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki so v vlogi posebej označene, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji in projektni partnerji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če ne označijo in razložijo takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja in/ali projektnega partnerja oziroma projektnih partnerjev ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji in projektni partnerji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih med izvajanjem projekta, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Uredba (EU) 2021/241 v 22(2)(d) členu določa, da je potrebno za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta.
Prijavitelj in projektni partnerji so skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezani k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Gospodarske družbe, ki niso zavezane k vpisu podatkov o dejanskih lastnikih morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. Na podlagi navedenega ministrstvo že ob prijavi zahteva imena dejanskih lastnikov. S prijavo na razpis se strinjajo, da ministrstvo preveri lastništvo in se zavezujejo, da na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredujejo podatke o svojih dejanskih lastnikih, ki jih je ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev in projektnih partnerjev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu, vključno s projektnimi partnerji, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelji in projektni partnerji bodo morali zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt, in zagotavljati ministrstvu ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je objavljen na Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija-1-03_cistopis_september-2023.pdf (gov.si);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelji in projektni partnerji se zavezujejo, da bodo omogočili tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je kadarkoli možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju Uredbe (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, URSOO, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo Mehanizma za okrevanje in odpornost, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča Republike Slovenije ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelji s projektnimi partnerji se zavezujejo, da bodo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložili vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in Uredbo (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– upoštevanje prepovedi dvojnega uveljavljanja stroškov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelji in projektni partnerji so za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z Uredbo o izvajanju Mehanizma dolžni spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranega prijavitelja in enega ali največ dveh projektnih partnerjev določene v partnerskem sporazumu (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma), ki je del razpisne dokumentacije javnega razpisa in obvezna priloga vloge.
Ministrstvo bo tripartitno pogodbo o financiranju sklenilo z izbranim prijaviteljem in projektnim partnerjem, ki bo izvajal aktivnosti iz faze I. Drugo tripartitno pogodbo o financiranju bo ministrstvo sklenilo s prijaviteljem in projektnim partnerjem, ki bo izvajal aktivnosti iz faze II. V kolikor bo fazo I in fazo II izvajal isti projektni partner, se bo sklenila ena tripartitna pogodba o financiranju med ministrstvom, prijaviteljem in projektnim partnerjem. Prijavitelji in projektni partnerji izpolnijo osnutek partnerskega sporazuma v zato predvidenih segmentih glede na dane podatke, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti prijavitelja in projektnega partnerja (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma) pri izvedbi projekta.
Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od–do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov, skladno s prijavo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt;
n. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali v času trajanja projekta;
o. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
p. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
q. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
r. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega sporazuma, izbran na javnem razpisu.
14 Načelo »Ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 uredbe (EU) 2020/852
Prijavitelji in projektni partnerji morajo pri pripravi projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
Pri pripravi projekta naj bodo prijavitelji s projektnimi partnerji pozorni na vprašanje vplivov njihovega projekta na okolje.
Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;
c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje:
i. dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali 
ii. dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 
d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:
i. dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; 
ii. dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali 
iii. lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju; 
e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;
f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost:
i. znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali 
ii. škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 
15 Zagotavljanje enakih možnosti: prijavitelj in projektni partnerji morajo zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji in projektni partnerji morajo skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Izbrani prijavitelj s projektnim(a) partnerjem(a) mora ob odobritvi in zaključku projekta zagotoviti objavo na spletni strani in družbenih omrežjih ter zagotoviti informacijo za medije. Prijavitelj in projektni(a) partner(ja) morajo upoštevati tudi morebitne druge zahteve ministrstva ali URSOO glede komuniciranja v zvezi s projektom.
Natančne pravice in obveznosti iz naslova komuniciranja v zvezi s projektom se bodo podrobneje določile v pogodbi o financiranju.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji in projektni partnerji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddz@gov.si s pripisom »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela«.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/
Vprašanja je možno posredovati do 4. 12. 2023 do 12. ure, zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 12. 2023.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji so prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave na javni razpis in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobijo oziroma pripravijo prijavitelji in projektni partnerji sami in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS
– Obrazec št. 6: Izjava prijavitelja glede prejema že odobrenih državnih pomoči oziroma pomoči de minimis
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma
– Priloga št. 9: Metodologija za izračun standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 4: Fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vse strokovnjake
– Priloga št. 7: CV za strokovnjake s potrjenimi referencami zaključenih analiz in svetovanj
– Priloga št. 8: CV za strokovnjake s potrjenimi referencami s področja izobraževanja ali usposabljanja.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključku) posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico in Obrazec št. 2: Finančni načrt. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti